Vj-94/2005/45

Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-94/2005/45

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a

 • -

  British American Tobacco Magyarország Dohány Kereskedelmi Kft., I. rendű;

 • -

  100 Íz Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., II. rendű;

 • -

  AGRIA DRINK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., III. rendű;

 • -

  BATA Kereskedelmi és Vadászatszervező Kft., IV. rendű;

 • -

  B.T. CENTER Kereskedelmi Kft., V. rendű;

 • -

  "Csépe és Társai" Élelmiszer- és Vegyiáruforgalmazó Kft., VI. rendű;

 • -

  Diószegi és Társa Kereskedelmi Kft., VII. rendű;

 • -

  DUNAI Kereskedelmi Kft., VIII. rendű;

 • -

  EURO-PENTA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., IX. rendű;

 • -

  "HANSA-KONTAKT" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., X. rendű;

 • -

  "ITALKERESKEDŐ-HÁZ" Kereskedelmi és Szolgáltató Rt., XI. rendű;

 • -

  "KALO-KER" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., XII. rendű;

 • -

  KISS B. Ker. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., XIII. rendű;

 • -

  "MÉTA" Kereskedelmi Kft., XIV. rendű;

 • -

  "NÓGRÁDVIN" Kereskedelmi Kft., XV. rendű;

 • -

  "Pápai és Társa" Kereskedelmi és Vendéglátóipari Bt., XVI. rendű;

 • -

  PENOMIT Italkereskedelmi Zrt., XVII. rendű;

 • -

  PENOMIT Italkereskedelmi Zrt., XVII. rendű;

 • -

  "PILSNER" Kereskedelmi Bt., XIX. rendű;

 • -

  PINCE Termelési és Kereskedelmi Kft., XX. rendű;

 • -

  "PIRAMIS ITAL" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., XXI. rendű;

 • -

  TIBIKE-R Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., XXII. rendű;

 • -

  WALDI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., XXIII. rendű;

 • -

  "Z+D" Nagykereskedelmi és Diszkont Kft., XXIV. rendű

eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát az eljárás alá vont vállalkozások a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

Az eljárás megindítása
 • 1.

  A Gazdasági Versenyhivatal 2005. június 17-én versenyfelügyeleti eljárást indított annak vizsgálatára, hogy az I. rendű eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: BAT Kereskedelmi Kft.) és a II-XXIV. rendű vállalkozások (a továbbiakban: Forgalmazók) között dohánytermékek továbbértékesítésére létrejött Területi Forgalmazói Szerződések (a továbbiakban: Szerződés) sértik-e

  • a)

   a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-át;

  • b)

   a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló Európai Megállapodás (a továbbiakban: EM) 62. Cikke (3) bekezdésén alapuló, a Társulási Tanács 2/96. számú verseny végrehajtási szabályokról szóló határozata helyébe lépő 1/02. számú, társulási tanácsi határozat kihirdetéséről szóló 2002. évi X. törvény mellékletének 2. Cikkét, illetve

  • c)

   az Európai Közösséget létrehozó szerződés (a továbbiakban: EKSz) 81. cikk (1) bekezdését.

 • 2.

  A Gazdasági Versenyhivatal az elintézési határidőt 2005. december 12-én a Tpvt. 63. § (6) bekezdése alapján száznyolcvan nappal meghosszabbította.

II.

A Szerződések
 • 3.

  A BAT Kereskedelmi Kft. a többségi szavazati jogot biztosító üzletrész tulajdonosa - a British American Tobacco Pécsi Dohánygyár Kft. (a továbbiakban: BAT Dohánygyár Kft.) - által gyártott vagy importált dohánytermékeket forgalmazza Magyarország egész területén. 2001. szeptembere óta a BAT Kereskedelmi Kft.

  • -

   túlnyomórészben (a teljes forgalma 94 százalékában) közvetlenül a kiskereskedők, illetve a kereskedelmi láncok részére értékesít;

  • -

   a fennmaradó 6 százalék pedig a Forgalmazókon keresztül jut el a kiskereskedelembe.

 • 4.

  A Forgalmazók a dohánytermékek mellett egyéb (jellemzően ital és élelmiszer) termékek nagykereskedelmi értékesítésével is foglalkoznak.

 • 5.

  A BAT Kereskedelmi Kft. és az egyes Forgalmazók között létrejött - azonos tartalmú - Szerződés az alábbi főbb rendelkezéseket tartalmazza.

  • 1.

   A Szerződés 1.1. pontja alapján a szerződés célja, hogy a BAT Kereskedelmi Kft. által működtetett közvetlen elosztási rendszer mellett, az e rendszer által el nem látott kiskereskedelmi egységek tekintetében biztosítsa a BAT termékek hatékony disztribúcióját.

  • 2.

   A Szerződés 2.4. pontja szerint a BAT Kereskedelmi Kft. annak időtartama alatt nem jogosult a Szerződés 2. mellékletében meghatározott területen (a továbbiakban: terület) más személyt, céget, vagy társaságot a termékek értékesítésével foglalkozó Forgalmazóvá kijelölni. A Forgalmazó feladata, hogy a területen ellássa azokat a kiskereskedőket, akiknek a BAT Kereskedelmi Kft. közvetlenül nem szállít. A Forgalmazó nem szállíthat termékeket olyan kereskedelmi üzletek részére, amelyeket a BAT Kereskedelmi Kft. fenntartott vevőkörként közvetlenül lát el. A BAT Kereskedelmi Kft. a fenntartott vevőkörről a Forgalmazót megfelelő módon tájékoztatja.

  • 3.

   A Szerződés 2.5 pontja alapján a Forgalmazó vállalja, hogy a Szerződés 1. melléklete szerinti termékeket szállít a területén lévő olyan üzletek számára, amelyeket a BAT Kereskedelmi Kft. nem lát el közvetlenül. A BAT Kereskedelmi Kft. jogosult a területen olyan üzleteket megjelölni, amelyek ellátását elvárja a Forgalmazótól és ez utóbbi törekedni fog arra, hogy ezen üzleteket a termékekkel ellássa. A BAT Dohánygyár Kft. ezen üzletek listáját a jövőben átadhatja a Forgalmazók részére, és időről-időre aktualizálhatja a szerződő felek közötti zavartalan együttműködés érdekében.

  • 4.

   A szerződés 2.6. pontja szerint annak időtartama alatt a Forgalmazó számára tilos:

   • 1.

    nem a BAT Dohánygyár Kft. által előállított vagy importált dohánytermékek értékesítése, forgalmazása, forgalomba hozatala és más módon történő kereskedelme, mely alól kivételt jelent: sodró- és pipadohány, és a szivar; továbbá nem a BAT Dohánygyár Kft. által előállított vagy importált dohánytermékek védjegyének, márkanevének és logo-jának a területi forgalmazó járművein, levélpapírján, marketing-anyagain továbbá alkalmazottainak egyenruháján történő feltüntetése és más módon történő felhasználása;

   • 2.

    (a BAT Dohánygyár Kft. által gyártott vagy importált termékek viszonteladás céljából történő beszerzése közvetlenül a BAT Kereskedelmi Kft-n kívül minden más személytől, cégtől vagy társaságtól, kivéve, ha erre a BAT Kereskedelmi Kft. kifejezett, írásos meghatalmazást ad;

   • 3.

    a termékeknek olyan vevők számára történő értékesítése, amelyek a BAT Kereskedelmi Kft. ismeretei szerint, illetőleg tényszerűen igazoltan nem rendelkeznek a cigaretta-kereskedelemre vonatkozó jövedéki engedéllyel, illetve azon fenntartott vevőkör részére, amelynek a BAT Kereskedelmi Kft. közvetlenül szállítja a termékeket,

   • 4.

    a területen kívül a termékek tekintetében új vevőket szerezni, valamint a dohánytermékek számára forgalmazás céljából ott raktárt létrehozni és fenntartani,

   • 5.

    a területen kívülre irányuló eladások bármilyen módon történő előmozdítása vagy ösztönzése, továbbá a Forgalmazó minden olyan tevékenysége, amely közvetlenül vagy közvetve az értékesítés céljával vagy lehetőségének propagálásával üzleti célú bármilyen önmegjelenítést valósít meg a területen kívüli lehetséges vásárlók felé.

  • 5.

   A Szerződés a 9. pontja alapján határozatlan időre jön létre, azzal, hogy két év elteltével, illetőleg az üzleti-piaci körülmények megváltozása esetén bármelyik fél kezdeményezésére tárgyalásokat folytatnak a szerződéses viszonyuk kölcsönösen előnyös módosítása érdekében. A Szerződés 10.1. pontja alapján azonban a Szerződés a 9. ponttól függetlenül, bármely fél által felmondással a másik fél számára megküldött írásbeli nyilatkozattal megszüntethető 60 (hatvan) napos határidő kitűzésével.

  • 6.

   Szerződés 11. pontja kimondja, hogy a Forgalmazó a vevőkkel és lehetséges vevőkkel folytatott valamennyi ügylete során köteles egyértelművé tenni, hogy a termékek forgalmazójaként, és nem a BAT Kereskedelmi Kft. vagy a BAT Dohánygyár Kft. megbízottjaként (ügynökeként) jár el, valamint, hogy nem jogosult azok nevében kötelezettséget vállalni. A Forgalmazó által nyújtott minden hitel, árcsökkentés, utólagos árengedmény és hasonló kedvezmény kizárólag a területi forgalmazó saját költségén történhet.

III.

A dohánypiac sajátosságai
 • 6.

  A dohánytermékeknek az alábbi főbb csoportjai különíthetők el.

  • 1.

   Gyárban készített cigaretták (FMC-k): A gyártott cigaretták külső megjelenésükben hasonlóak és azonos felhasználásra készülnek. Alapjában véve ezek dohányzás céljára készült "dohány jellegű termékek", dohányzásra kész formában eladva. Megjelenésük tekintetében számos közös külső jellemvonásuk van (pl.: a csomagok mérete, a hosszúság, csomagolás, átmérő). Belső jellemvonásuk, többek között, a dohánykeverék, íz, aroma, kátránytartalom és nikotinszint számos változatát kínálják.

  • 2.

   Szivarok/szivarkák/: A szivarka dohányrúd kocsányozott kevert töltettel és a szivar szokásos színével megegyező külső borítékkal, amely teljesen befedi a terméket, beleértve a filtert is. A burok és a boríték dohányfóliából készült, és egy termék tömege - a filter és a szopóka nélkül - nem lehet kevesebb 1,2 g nál, és a borítékot a dohányrúd hossztengelyével minimum 30 fokos hegyes szöget bezáróan, spirálisan tekerték fel.

  • 3.

   Fogyasztási dohány: Olyan, további ipari feldolgozás nélkül dohányzásra alkalmas kész dohányvágat, amelyben a dohányrészecskék tömegének több mint 25 százaléka kisebb, mint 1 milliméter szélességűre vágott. A fogyasztási dohány két kategóriára osztható:

   • -

    Finomra vágott fogyasztási dohány: Olyan, csomagokban kínált dohány, amely cigarettapapírba sodorva, vagy cigarettahüvelybe töltve fogyasztható. A cigarettapapírba sodorva fogyasztható dohányokat összefoglaló néven RYO-nak (roll your own), a cigarettahüvelybe tölthetőket MYO-nak (make your own) nevezzük.

   • -

    Pipadohány: Olyan fogyasztási dohány, amely pipában történő elszívásra szolgál.

 • 7.

  A magyarországi dohánytermék forgalom túlnyomó részét (több, mint 90 százalékát) az FMC-k adják. A dohánytermékek más árukkal ésszerűen nem helyettesíthetők.

 • 8.

  A BAT Dohánygyár Kft. mellett Magyarországon dohánytermék gyártással az alábbi vállalkozások foglalkoznak:

  • -

   Philip Morris Kft.;

  • -

   Imperial Tobacco Magyarország Dohányforgalmazó Kft. (ITM Kft.);

  • -

   Continental Rt.

 • 9.

  A négy dohánygártó vállalkozás mindegyike áruit Magyarország egész területére kiterjedően forgalmazza. Részesedésüket a magyarországi dohánytermék forgalomból az 1. táblázat mutatja be.

  1. táblázat

  Az egyes vállalkozások részesedése a dohánytermékek
  magyarországi forgalmából

Vállalkozás

Részesedés*/(%)

BAT Dohánygyár Kft.

40-50

Philip Morris

30-40

ITM Kft.

10-15

Continental Rt.

5-10

Megjegyzés: */A pontos adatok üzleti titkot képeznek

 • 10.

  Az előzőekben említett négy vállalkozás mellett néhány külföldi gyártó (Altadis, Gallahar, Scandinavian Tobacco) is jelen van termékeivel a magyar piacon, részesedésük azonban a magyarországi forgalomból minimális (1 százalék alatti).

 • 11.

  A dohánytermékek forgalmazásához jövedéki engedélyre van szükség, amellyel több, mint 200 vállalkozás rendelkezik. Ezek közül a BAT Kereskedelmi Kft. 23 Forgalmazója mellett további hét vállalkozást köt kizárólagos jellegű megállapodás valamelyik dohánygyártóhoz.

IV.

Jogi értékelés A tagállamok közötti kereskedelem érintettsége
 • 12.

  Miután az eljárás a Tpvt. mellett az EKSz és az EM alapján is megindult a Versenytanács elsőként azt vizsgálta, hogy az azok alkalmazásának feltételét képező, a tagállamok közötti kereskedelemnek a vizsgált magatartás általi érintettsége fennáll-e.

 • 13.

  A tagállamok közötti kereskedelem érintettségéről szóló bizottsági közlemény [1] 52. bekezdése szerint egy megállapodás nem alkalmas arra, hogy a tagállamok közötti kereskedelemre érzékelhető hatást gyakoroljon, amennyiben a felek együttes piaci részesedése a megállapodással érintett Közösségen belüli érintett piacon nem haladja meg az 5 százalékot és a szállítónak a megállapodás tárgyát képező termékekkel megvalósított összesített éves közösségi forgalma nem haladja meg a 40 millió eurót (~10 milliárd forint). A BAT Kereskedelmi Kft. a BAT Dohánygyár Kft. irányítása alatt áll, ezért a BAT Dohánygyár Kft. piaci részesedését (és értékesítési adatait) kell figyelembe venni. A BAT Dohánygyár részesedése az érintett piac (áru szempontjából: a dohánytermékek; földrajzilag: Magyarország egész területe) forgalmából lényegesen meghaladja az 5 százalékot, ezért a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége nem zárható ki.

 • 14.

  A joggyakorlat szerint a tagállamok közötti kereskedelem érintettségéhez elegendő, ha jogi vagy ténybeli objektív tényezők egy csoportja alapján kellő mértékű valószínűséggel előrelátható, hogy egy megállapodás tényleges vagy potenciális hatást gyakorolhat a tagállamok közötti kereskedelem jellegére. Ezt megvalósítja az olyan megállapodás, amely egy tagállam egész területére kiterjed, mert azzal a hatással jár, hogy erősíti a piacok nemzeti alapon történő felosztását, és megakadályozza az EKSz egyik céljaként tekintett kölcsönös gazdasági behatolást.

 • 15.

  A BAT Kereskedelmi Kft. Magyarország egész területén értékesíti termékeit, ezért az előzőekre tekintettel a Versenytanács a tagállamok közötti kereskedelem érintettségét, és ennek következtében az EKSz és az EM alkalmazhatóságát megállapította.

Az alkalmazandó jogszabály
 • 16.

  A BAT Kereskedelmi Kft. és egyes Forgalmazók közötti első Szerződések 2001. szeptemberében kerültek megkötésre. Ezt követően a Forgalmazók köre fokozatosan bővült és Szerződések is módosultak. Az időszak során az alkalmazandó jogszabályok köre és tartalma is változott, amit összefoglalóan a 2. táblázat mutat be.

  2. táblázat

  Az alkalmazandó jogszabályok

Időszak

Magyar jog

EU jog

2001.09.-2003.03.31.

Tpvt. IV. fejezet
53/1997. (III. 26.) Korm. rendelet

-

2003.04.01.-2003.04.09.

Tpvt. IV. fejezet
53/1997. (III. 26.) Korm. rendelet

EM (2002. évi X. tv. 2. cikk (1)
2790/1999/EK rendelet

2003.04.10.-2004.04.31.

Tpvt. IV. fejezet
55/2002. (III. 26.) Korm. rendelet

EM (2002. évi X. tv. 2. cikk (1)
2790/1999/EK rendelet

2004.05.01.-2005.06.13.

Tpvt. IV. fejezet
55/2002. (III. 26.) Korm. rendelet

EKSz 81. cikk
2790/1999/EK rendelet

2005.06.14.-

Tpvt. IV. fejezet*
55/2002. (III. 26.) Korm. rendelet

EKSz 81. cikk
2790/1999/EK rendelet

*A 2005. évi LXVIII. törvény 2-3. §-ai szerint módosítva

 • 17.

  Az előzőekből elvileg az is következhetne, hogy a Szerződés jogszerűségét minden egyes a 2. táblázat szerinti időszakra külön-külön vizsgálni kellene. A Versenytanács álláspontja szerint azonban ez szükségtelen, ha a Szerződés a jelenleg hatályos szabályok szerint nem jogsértő. Ebben az esetben ugyanis akkor sem indokolt jogsértést megállapítani, ha a Szerződés a vizsgált időszak valamely korábbi szakaszában beleütközött az akkor hatályos jogszabályokba.

 • 18.

  Az EKSz 81. és 82. cikkében lefektetett versenyszabályok végrehajtásáról szóló 1/2003/EK rendelet 3. cikk szerint:

  • 1.

   Amikor a tagállamok versenyhatóságai vagy nemzeti bíróságok az EKSz 81. cikkének (1) bekezdése szerinti megállapodásokra, vállalkozások társulásainak döntéseire vagy összehangolt magatartásokra, amelyek az ezen előírás szerinti értelemben befolyásolhatják a tagállamok közti kereskedelmet, nemzeti versenyjogot alkalmaznak, akkor az ilyen megállapodásokra, döntésekre vagy összehangolt magatartásokra az EKSz 81. cikkét ugyancsak alkalmazzák.

  • 2.

   A nemzeti versenyjog alkalmazása nem vezethet azoknak a megállapodásoknak, vállalkozások társulásai döntéseinek vagy összehangolt magatartásoknak a megtiltásához, amelyek befolyásolhatják ugyan a tagállamok közti kereskedelmet, de a versenyt az EKSz 81. cikkének (1) bekezdése szerinti értelemben nem korlátozzák, az EKSz 81. cikke (3) bekezdése feltételei alkalmazásának eleget tesznek vagy valamelyik, a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének alkalmazására kiadott rendelet hatálya alá esnek.

 • 19.

  Az előzőek szerinti rendelkezésekből a Versenytanács álláspontja szerint az következik, hogy ha egy megállapodás az EKSz 81. cikkét

  • -

   sérti, az akkor is jogsértő, ha a Tpvt. IV. fejezetének rendelkezései alapján nem az; illetve

  • -

   nem sérti, az akkor sem jogsértő, ha a Tpvt. IV. fejezete alapján jogsértőnek minősül.

 • 20.

  A 17-19) pontokban kifejtettekre tekintettel a Versenytanács elsőként azt vizsgálta, hogy a hatályos Szerződés sérti-e az EKSz 81. cikkét.

A Szerződés vizsgálata az EKSz alapján A verseny korlátozása
 • 21.

  Az EKSz 81. cikk (1) bekezdés értelmében a közös piaccal összeegyeztethetetlen és tilos minden olyan vállalkozások közötti megállapodás, vállalkozások társulásai által hozott döntés és összehangolt magatartás, amely hatással lehet a tagállamok közötti kereskedelemre, és amelynek célja vagy hatása a közös piacon belüli verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása, így különösen:

  • a)

   a beszerzési vagy eladási árak, illetve bármely egyéb üzleti feltétel közvetlen vagy közvetett rögzítése;

  • b)

   a termelés, az értékesítés, a műszaki fejlesztés vagy a befektetés korlátozása vagy ellenőrzése;

  • c)

   a piacok és beszerzési források felosztása;

  • d)

   egyenértékű ügyletek esetén eltérő feltételek alkalmazása az üzletfelekkel szemben, ami által azok hátrányos versenyhelyzetbe kerülnek;

  • e)

   a szerződések megkötésének függővé tétele olyan kiegészítő kötelezettségeknek a másik fél részéről történő vállalásától, amelyek sem természetüknél fogva, sem a kereskedelmi szokások szerint nem tartoznak a szerződés tárgyához.

 • 22.

  A Szerződés 2.4-2.6. pontjai minden kétséget kizáróan korlátozzák a BAT Kereskedelmi Kft-t és a Forgalmazókat is az értékesítésben, illetve a Forgalmazókat a beszerzésben is, ami beleütközik az EKSz 81. cikk (1) bekezdés b) pontjába.

Csoportmentesség
 • 23.

  A 2790/1999/EK rendelet (a továbbiakban: R) 2. cikk (1) bekezdése szerint az EKSz 81. cikkének (1) bekezdését nem lehet alkalmazni az olyan megállapodásokra, amelyek a termelési vagy forgalmazási láncolat különböző szintjein működő két vagy több vállalkozás között jöttek létre, és amelyek azokra a feltételekre vonatkoznak, amelyek mellett egyes áruknak vagy szolgáltatásoknak a felek által történő vásárlása, értékesítése vagy viszonteladása történik.

 • 24.

  Az R. 3. cikk (1) bekezdése alapján a 2. cikk szerinti mentesség feltétele, hogy a szállító részesedése azon az érintett piacon, amelyen a megállapodás szerinti árukat értékesíti ne haladja meg a 30 százalékot. Az R. 11. cikk (1) bekezdése szerint a "szállító" fogalmán a megfelelő kapcsolt vállalkozásokat is érteni kell. A (2) bekezdés b) pontja szerint kapcsolt vállalkozás az, amely a megállapodásban részes félben a szavazati jogok több mint fele gyakorlásának jogával rendelkezik.

 • 25.

  Az előzőekre tekintettel a Versenytanács az R. 3 cikk (1) bekezdése szerinti szállítói piaci részesedésként a Szerződést szállítóként megkötő BAT Kereskedelmi Kft-t irányító BAT Dohánygyártó Kft. piaci részesedését vette figyelembe, ami meghaladja - az R. 3 cikk (1) bekezdése alapján a mentességet kizáró - 30 százalékos mértéket.

 • 26.

  Az R. 5. cikk a) pontja alapján a 2. cikk szerinti mentességet nem lehet alkalmazni; ha a megállapodás határozatlan időre vagy öt évet meghaladó időtartamra szóló versenytilalmi kötelezettséget tartalmaz (az R. 1. cikk b) pontja szerint versenytilalmi kötelezettség - egyebek mellett - az olyan közvetlen vagy közvetett kötelezettség, amelynek értelmében a vevő nem gyárt, vásárol, ad el vagy értékesít viszonteladás keretében a megállapodás szerinti árukkal versengő árut vagy szolgáltatást).

 • 27.

  A Szerződés a 2.6 (i) és (ii) pontjai nem vitathatóan az R. 1. cikk b) pontja szerinti versenytilalmi kötelezettséget rónak a Forgalmazókra, és azok a Szerződés 9. pontja szerint - az R. 5. cikk a) pontja alapján a csoportmentességet szintén kizáró - határozatlan időre vonatkozik.

 • 28.

  Mindezek alapján a Szerződés nem esik csoportmentesség alá.

Az EKSz 81. cikk (3) bekezdés szerinti feltételek vizsgálata
 • 29.

  Az EKSz 81. cikk (3) bekezdése szerint az (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásától el lehet tekinteni az olyan esetekben, amikor

  • -

   a vállalkozások közötti megállapodás vagy megállapodások csoportja;

  • -

   vállalkozások társulásai által hozott döntés vagy döntések csoportja;

  • -

   az összehangolt magatartás vagy összehangolt magatartások csoportja

hozzájárul az áruk termelésének vagy forgalmazásának javításához, illetve a műszaki vagy gazdasági fejlődés előmozdításához, ugyanakkor lehetővé teszi a fogyasztók méltányos részesedését a belőle eredő előnyből anélkül, hogy

  • a)

   az érintett vállalkozásokra olyan korlátozásokat róna, amelyek e célok eléréséhez nem nélkülözhetetlenek;

  • b)

   lehetővé tenné ezeknek a vállalkozásoknak, hogy a kérdéses áruk jelentős része tekintetében megszüntessék a versenyt.

 • 30.

  A Szerződések (melyek a BAT Kereskedelmi Kft. teljes értékesítésének csak 6 százalékát jelentik) hozzájárulnak a forgalmazás javításához. Azok révén ugyanis olyan kiskereskedelmi egységek is kiszolgálásra kerülnek, amelyeknek a Szerződés szerinti árukkal való ellátása - földrajzi elhelyezkedésük, vagy csekély forgalmuk miatt - a BAT Kereskedelmi Kft. számára nem gazdaságos, az adott kiskereskedelmi egységeknek más árukat is szállító Forgalmazóknak azonban igen. Ez utóbbi körülmény a Szerződés szerinti áruk fogyasztóhoz való eljuttatásának összes költségét is csökkenti.

 • 31.

  Az előzőek szerinti előnyök méltányos része a fogyasztókhoz jut, mert a Forgalmazók által ellátott kiskereskedelmi egységeken keresztül a fogyasztók könnyebben juthatnak hozzá a Szerződés szerinti árukhoz, ami szélesíti választási lehetőségeiket. A gazdaságosabb forgalmazási mód alkalmazása és az ebből eredő forgalomnövekedés révén csökkenő költségek az áraknak a BAT Kereskedelmi Kft. általi (relatív) csökkentését is eredményezhetik, amit elősegíthet, hogy a BAT Dohánygyár Kft. mellett jelentős versenytársak vannak jelen a piacon, erős a márkák közötti verseny.

 • 32.

  Annak vizsgálatánál, hogy a Szerződés szerinti korlátozások nélkülözhetetlenek-e az előzőek szerinti cél (a forgalmazás javítása) eléréséhez, a Versenytanács abból indult ki, hogy a Szerződés szerinti versenykorlátozások, nevezetesen

  • -

   a BAT Magyarország Kft. által a forgalmazóknak biztosított területi kizárólagosság (Szerződés 2.4. pont); melynek fejében

  • -

   a Forgalmazó az adott területen kívül nem végezhet aktív eladásokat, illetve nem forgalmazhat a BAT Dohánygyár termékeivel versenyben álló termékeket (Szerződés 2.6. pont)

mint rendszer megfelelnek az R. előírásainak.

 • 33.

  Ugyanakkor a versenyben álló termékek forgalmazásának tilalma - mint az R. 1. cikk b) pontja szerinti versenytilalmi kötelezettség - az R. 5. cikk a) pontja alapján nem megengedett, ha az határozatlan időre vagy öt évet meghaladó időtartamra szól, ami a Szerződésre nézve - az előzőekben már rögzítettek szerint - kizárja az R. alkalmazhatóságát. A Versenytanács azonban a Tpvt. alkalmazása során azt a gyakorlatot alakította ki, hogy (miután a Tpvt. 16. § alapján a Kormány a megállapodások csoportos mentesüléséről a Tpvt. 17. § szerinti feltételek figyelembevételével rendelkezhet) elégséges annak vizsgálata, hogy valamely megállapodásnak a csoportmentesítési rendeletben foglaltakhoz képest mutatkozó eltérése kedvezőtlen hatással lehet-e a Tpvt. 17. § szerinti (mentesülési) szempontok megvalósulására. Abban az esetben, ha ilyen kedvezőtlen hatás nem állapítható meg, akkor a megállapodás a Tpvt. 17. § alapján mentesül (Vj-57/1998. számú határozat). Ezt a megközelítést a Versenytanács az EKSz alkalmazása során is érvényesíthetőnek ítélte, figyelemmel arra is, hogy az R. preambulumának (5) bekezdése szerint a csoportmentesség kedvezményét azokra a megállapodásokra kell korlátozni, amelyek esetében megfelelő bizonyossággal feltételezhető, hogy eleget tesznek az EKSz 81. cikk (3) bekezdésében megállapított feltételeknek.

 • 34.

  Az előzőeket is figyelembevéve annak a körülménynek az értékelésekor, hogy a Szerződést a BAT Kereskedelmi Kft. és a Forgalmazók határozatlan időre kötötték, a Versenytanács abból indult ki, hogy az R. 5. cikk a) pontjában foglalt, a Szerződés időtartamát korlátozó feltételnek az a célja, hogy az eladónak (adott esetben a BAT Kereskedelmi Kft-nek) ne legyen lehetősége a vevőt (adott esetben a Forgalmazókat) túlzottan hosszú ideig magához kötni, akkor is, ha annak a megállapodás fenntartásában való érdekeltsége megszűnik, és így a vele való szerződés megszűnése elősegíthetné az eladó (új) versenytársainak piaci terjeszkedését, másoldalról nézve pedig a megállapodás fennmaradása szélső esetben a piac lezárásához vezethetne (ha a közös érdekeltség fennmarad, akkor a rövidebb időtartamra kötött megállapodás minden további nélkül újra megköthető, vagyis ebben az esetben az R. szerinti korlát a gyakorlatban nem érvényesül).

 • 35.

  A Szerződést, annak 10.1. pontja alapján bármelyik fél hatvan napos határidővel, egyoldalúan, indokolás nélkül felmondhatja, mire tekintettel nem áll fenn annak veszélye, hogy a Forgalmazók nem képesek kilépni a Szerződésből, ha a BAT Kereskedelmi Kft-vel való üzleti kapcsolat már nem áll érdekükben. Megjegyzi a Versenytanács, hogy a Szerződés szerinti rövid határidejű, indokolás nélküli felmondási lehetőség versenyjogi szempontból lényegesen kedvezőbb, mint például egy a hatvan napot meghaladó (de öt évnél rövidebb) határozott időre szóló megállapodás, mely - az egyéb feltételek teljesülése esetén - élvezi az R. szerinti csoportmentességet.

 • 36.

  A 32-35. pontokban kifejtettek alapján a Szerződés az érintett vállalkozásokra kizárólag olyan korlátozásokat ró, amelyek a forgalmazás javításához nélkülözhetetlenek.

 • 37.

  Annak vizsgálatakor, hogy a Szerződés lehetővé teszi-e az azt kötő feleknek, hogy az adott áruk jelentős része tekintetében megszüntessék a versenyt, a Versenytanács szintén a 33) pontban kifejtettek szerint járt el.

 • 38.

  A Versenytanács abból indult ki, hogy az R. alapján az érintett vállalkozások 30 százalék alatti piaci részesedése esetén - miként azt az R. preambulumának (12) bekezdése külön is hangsúlyozza - egyértelműen kizárható, hogy egy megállapodás révén lehetővé váljon a verseny megszüntetése. A BAT Dohánygyár Kft. magyarországi piaci részesedése ezt a mértéket meghaladja (40-50 százalék közötti), vagyis az R. értelemszerűen nem vonatkozik a Szerződésre. A 33) pontban foglaltak szerint azonban a mentesüléshez elégséges, ha a BAT Dohánygyár Kft. 30 százaléknál nagyobb piaci részesedése nem adhat lehetőséget a verseny megszüntetésére, ami a Versenytanács álláspontja szerint egyértelműen kizárható, mert

  • a)

   egyrészt a dohánytermékek gyártása tekintetében intenzív verseny van, s a verseny tartós fennmaradásának biztosítéka, hogy a piacon jelen van a BAT Dohánygyártó Kft-hez hasonló piaci részesedésű Philip Morris Kft. és további két nem elhanyagolható piaci részesedéssel bíró gyártó vállalkozás, továbbá az utóbbi időben megélénkült a külföldi dohánytermék gyártó vállalkozások megjelenése a magyar piacon;

  • b)

   másrészt (és az a lényegesebb) dohánytermékek nagykereskedelmével a Forgalmazók mellett nagyszámú vállalkozás foglalkozik, továbbá jelentős az olyan vállalkozások száma is, amelyek rendelkeznek a dohány termékek forgalmazásához szükséges (jövedéki) engedéllyel és más árukat (mindenekelőtt ital, élelmiszerek) jelenleg már forgalmazva minden külön beruházás nélkül beléphetnek a dohánytermékek nagykereskedelmi forgalmazásának piacára, elősegítve ezáltal a külföldi és az esetleges új hazai gyártók piacralépését.

 • 39.

  Az előzőeken túlmenően a Szerződésből eredő esetleges versenyproblémát nagyságrendileg enyhíti az a körülmény, hogy a BAT Dohánygyár Kft. - R. alkalmazhatósága szempontjából figyelembeveendő - piaci részesedése ugyan 40-50 százalék közötti, a Szerződéssel lefedett forgalom azonban csak a magyarországi dohánytermék forgalom (6% x 40-50 %=) 2-3 százalékát teszi ki.

 • 40.

  A 38-39) pontokban kifejtettek alapján a Szerződés nem teszi lehetővé az érintett vállalkozásoknak, hogy a kérdéses áruk jelentős része tekintetében felszámolják a versenyt.

 • 41.

  Mindenekelőtt a 38.b. pontban foglaltakra tekintettel a Versenytanács kizárhatónak ítélte azt is, hogy a Szerződésnek a további magyarországi dohánygyártó vállalkozások által kötött megállapodásokkal együttes hatása a Szerződésről a 30., 31., 36. és 40. pontokban adott értékelést megváltoztatná.

 • 42.

  Az előzőekre tekintettel a Versenytanács a rendelkezésre álló információk alapján úgy ítélte meg, hogy az 1/2003. rendelet 5. cikkének megfelelően az EKSz 81. cikkét illetően nincs ok a további beavatkozásra.

 • 43.

  A Versenytanács a 17-19) pontban kifejtettekre tekintettel, szükségtelennek ítélte a Szerződésnek az EM, illetve a Tpvt. rendelkezései alapján történő vizsgálatát.

V.

Eljárási kérdések
 • 44.

  A Tpvt. 91/A. § (1) bekezdése szerint az EKSz 81. és 82. cikkének alkalmazása során a Tpvt. rendelkezéseit a Tpvt. 91./B-H. §-aiban, illetve az 1/2003/EK. rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

 • 45.

  A Tpvt. módosításáról szóló 2005. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Mtv.) 61. § (3) bekezdése alapján eljárási rendelkezéseit a hatálybalépést (2005. november 1-je) után indult eljárásokban kell alkalmazni.

 • 46.

  A jelen eljárás az Mtv. hatálybalépését megelőzően (2005. június 17-én) indult, továbbá a Tpvt. 91/A. § (1) bekezdése szerinti eltérések nincsenek. Ezért a Versenytanács a Tpvt. - 2005. november 1-jéig hatályos - 72. § (1) bekezdés a) pontja és 77. § (1) bekezdés j) pontja alapján az eljárást megszüntette, mert az eljárás alá vont vállalkozások törvénybe ütköző magatartás hiányában nem marasztalhatók.

 • 47.

  Az eljárás alá vont vállalkozások a tárgyalás mellőzését együttesen kérték, ezért a Versenytanács a jelen határozatát - a Tpvt. 74.§ (1) bekezdése alapján - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 48.

  Az eljárás alá vont vállalkozásokat megillető jogorvoslat a Tpvt. 83.§ (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. május 30.


Jegyzetek
 • A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Iránymutatás a kereskedelemre gyakorolt hatásnak a Szerződés 81. és 82. cikke szerinti fogalmáról (2004/C 101/07)