Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma
Budapest, II, Varsányi Irén u. 40-44.
1535 Budapest, Ff; 887.

32.G.45.056/2013/25.


Záradék
A részítélet jogerős és végrehajtható
2015. február 3. napján.
dr. Darákné dr. Nagy Szilvia bíró s. k.

A Fővárosi Törvényszék a dr. Berki Ádám alkalmazott által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) felpereseknek, Experient Enterteinment Ltd (    Mahe, Seychelles) I. rendű, valamint a dr.    ügyvéd (   ) által képviselt Weltimmo S.r.o. (  Komárno    Szlovákia) II. rendű alperes elleni általános szerződési feltételek érvénytelenségének megállapítása iránt indított perében, amely perben a felperes pernyertességének előmozdítása érdekében beavatkozott dr. Ádám Gabriella jogtanácsos által képviselt Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (1088 Budapest. József krt. 6.) nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi

részítéletet:

A bíróság megállapítja, hogy a II. rendű alperes által alkalmazott a fogyasztói szerződések részévé váló 2010. május 30. és 2010. szeptember 26. napja között hatályos ÁSZF

-  6. pontjának c) alpontjában foglalt azon feltétele, mely szerint:
"A Szolgáltató nem zárkózhat el a tartam csökkentésére vonatkozó kérés teljesítésétől abban az esetben, ha a Megrendelő a kérés elküldése előtt, vagy azzal egy időben az addig igénybe vett Szolgáltatás ellenértékét, valamint az addig keletkezett összes költséget - maradéktalanul -megfizette. (Ennek hiánya esetén tartam csökkentésre nincs lehetőség.)"

 -  9. pontjában foglalt azon feltétel mely szerint:
,.A Szolgáltató kötbérre jogosult a következő esetben:

 • Fizetési késedelem:
  A fizetési késedelem esetén a Szolgáltató a díjtáblázatban meghatározott napi késedelmi kötbérre jogosult.
  A késedelmi kötbér mértéke több mint 30 napos késedelem esetén nem lehet kevesebb, mint 100 (száz) Euro.
 • Bármely Használati kikötések (3 pont) könnyebb megsértése esetén:
  A kötbér mértéke független attól, hogy keletkezett-e vagy kár, vagy bármilyen minőségű hátrány, a kötbér mértéke nem lehet kevesebb, mint 1.000 (ezer) Euro.

 • 10. pontban rögzített "Tiltó rendelkezések" bármely pontjának megsértése esetén kötbér mértéke nem lehet kevesebb, mint 5.000 (ötezer) Euro.

 • 10/c pontban rögzített esetben, ha az különösen széles körben történik, úgy a kötbér mértéke nem lehet kevesebb, mint 10.000 (tízezer) Euro.
  (különösen széles körnek minősül az interneten bárhol közreadott negatív vélemény, vagy lejáratást célzó cselekmény)"

- a 12. pont b) alpontjában foglalt azon feltétel, mely szerint:
"Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást váltja ki."

A II. rendű alperessel szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelen.

A bíróság kötelezi II. rendű alperest, hogy 15 nap alatt a saját költségén egy éves időtartamra tegye közzé az alábbi KÖZLEMÉNYT a www.ingatlandepo.com, a www.ingatlanbazar.com és a www.ingatlanbazar.net internetes oldalak nyitóoldalán:

„KÖZLEMÉNY

A Fővárosi Törvényszék 2014. december 18. napján kelt részítéletével valamennyi szerződő félre kiterjedő hatállyal megállapította, hogy a fogyasztói szerződések megkötésénél a Weltimo S.r.o. által 2010. május 30. és 2010. szeptember 26. napja között hatályos ÁSZF

- 6. pontjának c) alpontjában foglalt azon feltétele, mely szerint:
"A Szolgáltató nem zárkózhat el a tartam csökkentésére vonatkozó kérés teljesítésétől abban az esetben, ha a Megrendelő a kérés elküldése előtt, vagy azzal egy időben az addig igénybe vett Szolgáltatás ellenértékét, valamint az addig keletkezett összes költséget - maradéktalanul - megfizette. (Ennek hiánya esetén tartam csökkentésre nincs lehetőség.)"

- 9. pontjában foglalt azon feltétel mely szerint:
"A Szolgáltató kötbérre jogosult a következő esetben:

 • Fizetési késedelem:
  A fizetési késedelem esetén a Szolgáltató a díjtáblázatban meghatározott napi késedelmi kötbérre jogosult.
  A késedelmi kötbér mértéke több mint 30 napos késedelem esetén nem lehet kevesebb, mint 100 (száz) Euro.
 • Bármely Használati kikötések (3 pont) könnyebb megsértése esetén:
  A kötbér mértéke független attól, hogy keletkezett-e vagy kár, vagy bármilyen minőségű hátrány, a kötbér mértéke nem lehet kevesebb, mint 1.000 (ezer) Euro.

 • 10. pontban rögzített "Tiltó rendelkezések" bármely pontjának megsértése esetén kötbér mértéke nem lehet kevesebb, mint 5.000 (ötezer) Euro.

 • 10/c pontban rögzített esetben, ha az különösen széles körben történik, úgy a kötbér mértéke nem lehet kevesebb, mint 10.000 (tízezer) Euro.
  (különösen széles körnek minősül az interneten bárhol közreadott negatív vélemény, vagy lejáratást célzó cselekmény)"

- a 12. pont b) alpontjában foglalt azon feltétel, mely szerint:
"Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást váltja ki."

mint tisztességtelen kikötés érvénytelen valamennyi félre kiterjedő hatállyal.

A Weltimo S.r.o. által alkalmazott ÁSZF 6. pontja c) alpontjában, 9. pontjának idézett feltételei, valamint a 12. pont b) pontjának idézett feltételei azért tisztességtelenek és érvénytelenek, mivel a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára állapítják meg az által, hogy:- a 6/c) pontban a fogyasztó felmondási jogát oly módon korlátozzák, hogy a fogyasztóval szemben támasztott, vitatott követelések teljesítésétől teszik függővé a fogyasztó részéről a felmondási jog gyakorlását.

- a 9. pontban megfogalmazott kötbér kikötések érthetetlenek,

- a 12/b alpont szerint a feltételek értelmezésére a fogyasztóval szerződő fél egyoldalúan jogosult."

 

A bíróság kötelezi II. rendű alperest, hogy fizessen meg 15 nap alatt felperesnek 10.000,- (azaz tízezer) forint perköltséget, a felperesi beavatkozónak 30.000,- (azaz harmincezer) forint perköltséget.

A bíróság kötelezi II rendű alperest hogy fizessen meg a Magyar Államnak az állami adóhatóság külön felhívására 36.000,- (azaz harmincötezer) forint, a felperes illetékmentessége folytán le nem rótt kereseti illetéket.

A felek egyéb költségeiket maguk kötelesek viselni.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül jelen bírósághoz 5 példányban benyújtandó, de a Fővárosi ítélőtáblához címzett fellebbezésnek van helye.

A felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson kívül történő elbírálását.

Ha a fellebbezés csak a kamatfizetésre, a perköltség viselésére és összegére, illetve a meg nem fizetett illeték vagy az állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik, a fellebbezés csak a teljesítési határidővel vagy a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos, avagy a fellebbezés csupán az ítélet indokolása ellen irányul, a felek kérhetik, hogy a másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson bírálja el.

A bíróság tájékoztatja a feleket, hogy a jogi képviselővel eljáró felek a határozat ellen benyújtott fellebbezéshez mellékelt közös kérelemben indítványozhatják, hogy az anyagi jogszabály megsértésére alapított fellebbezést közvetlenül a Kúria bírálja el. Vagyonjogi ügyben a felek akkor indítványozhatják a Kúria eljárását, ha a fellebbezésben vitatott érték az ötszázezer forintot meghaladja. A fellebbezésen új tényre, bizonyítékra hivatkozni nem lehet, a fellebbezést tárgyaláson kívül, a felülvizsgálati eljárásra irányadó szabályok alkalmazásával bírálják el.

A Fővárosi Ítélőtábla és a Kúria előtt a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.