Vj-27/1997/16

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Dezső, Fendrik és Társai Ügyvédi Iroda által képviseltBank Austria AG.(A-1030 Wien, Vordere Zollamtstrasse 13.) és aCreditanstalt-Bankverein AG.(A-1011 Wien, Schottengasse 6.) kérelmezőknek vállalkozások összefonódásának engedélyezésére indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Bank Austria AG. irányítást szerezzen a Creditanstalt-Bankverein AG. felett.

E határozat felülvizsgálatát a kérelmezők a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

Az összefonódással érintett vállalkozások

A Bank Austria AG. (a továbbiakban: BA.) univerzális kereskedelmi bank, amely többségében az osztrák köztársaság területén tevékenykedik, és közvetlenül, vagy leánybankjain keresztül minden fontosabb banki üzletágban folytatja tevékenységét. A magánszemélyekkel és vállalkozásokkal kötött üzletek mellett tevékenysége átfogja a befektetési banki, valamint az egyéb pénzügyi szolgáltatási és lízing tevékenységet.
A BA. 100 %-os szavazati joggal rendelkezik az Investment Bank Austria AG-ben, mely osztrák területen működik, e bankon keresztül közvetetten irányítja a Magyarországon működő Bank Austria Befektetési Rt-t. Ezen túl 50 %-os szavazati joggal bír az ugyancsak Magyarország területén tevékenykedő Európai Kereskedelmi Bank Rt-ben. Ez utóbbit 50 %-ban a BA. egyik tulajdonosa irányítja.

A Creditanstalt-Bankverein (a továbbiakban: CB.) szintén univerzális kereskedelmi bank, mely elsősorban Ausztria területén tevékenykedik, közvetlenül, vagy leánybankjain keresztül valamennyi banki üzletággal foglalkozik. Tevékenysége a magánszemélyekkel és vállalkozásokkal kötött üzletek mellett kiterjed a befektetések területére és egyéb pénzügyi szolgáltatási, valamint lízing tevékenységet is folytat.
A CB. 100 %-os szavazati joggal rendelkezik a Creditanstalt Investment AG-ben, amely 80 %-os szavazati jogosultsági részaránnyal irányítja a Magyarországon működő Creditanstalt Értékpapír Rt-t. Ugyancsak 100 %-os aránnyal irányítja CB. a Magyarországon tevékenykedő Creditanstalt Rt-t, amely 45 %-ban irányítója a Creditanstalt Leasing Rt-nek, mely ugyancsak magyarországi vállalkozás. A Creditanstalt Rt. 21 %-os szavazati joggal rendelkezik a közelmúltban megindult Lakáskassza Rt-ben.
A CB. 100 %-os szavazati joggal bír az osztrák területen működő Creditanstalt Leasing AG-ben, amely 55 %-os szavazati joggal részesedik a Magyarországon működő Creditanstalt Leasing Rt-ben, valamint 50,25 %-os szavazati joggal rendelkezik az ausztriai AVA Bankban, mely utóbbi 100 %-ban irányítója a Magyarországon tevékenykedő AVA-LÍZ Kft-nek.

II.

Az irányítás-szerzés

Az Osztrák Szövetségi Állam képviseletében a szövetségi pénzügyminiszter 1997. január 12-én kötött részvény-adásvételi szerződéssel - egy nyilvános versenytárgyalás keretében - elidegenítette valamennyi tulajdonában álló Creditanstalt-Bankverein részvényt, a Bank Austria AG-nak. A megvásárolt részvénycsomag a Bank Austria részére 69,45 %-os szavazati jogot biztosít az alapszabály rendelkezései szerint. Így e vásárlással a Bank Austria megszerezte a közvetlen és kizárólagos ellenőrzést a Creditanstalt Bankverein felett.

A Bank Austria AG. a fúzió engedélyezése ügyében a 4064/1989. (EGK) számú, a vállalati egyesülések ellenőrzéséről szóló rendelet alapján a brüsszeli bizottsághoz bejelentést tett. A bizottság 1997. március 11-én hozta a felek tudomására döntését. A bizottsági döntés a 4064/1989. számú Európa Tanácsi rendelet 2. §-ában meghatározott szempontok alapján elvégzett vizsgálaton alapul. A vizsgálat megállapításai szerint a bejelentett irányításszerzés nem hoz létre, nem erősít meg uralkodó helyzetet, és nem akadályozza a hatékony versenyt a Közös Piacon, vagy annak egy jelentős részén, így összeegyeztethető a Közös Piaccal. Így "a bizottság úgy döntött, hogy nem mond ellent a bejelentett fúziónak, és azt a Közös Piaccal és az EGK szerződéssel összeegyeztethetőnek nyilvánítja".

III.

A vizsgálat és az indítvány

Az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tvpt.) 71. §-a szerint elkészített jelentésben a vizsgáló a bejelentett irányítás-szerzés külön feltétel nélküli engedélyezését indítványozta. Az indítványt arra alapította, hogy a bejelentett irányításszerzés erőfölényes helyzetet a magyar pénzintézeti piacon nem hoz létre, a kialakult piaci részesedésekben jelentős változást nem eredményez, nem akadályozza meg a hatékony verseny fennmaradását, illetve fejlődését. Előzőekből következően a fogyasztók számára az irányításszerzés miatt kedvezőtlen változás nem lesz. Az indítvány megtételénél tekintettel volt az EU Bizottság hozzájárulására is.

IV.

Az engedélykérési kötelezettség

A Tpvt. 24. §-a alapján a vállalkozások összefonódásához engedélyt kell kérni. A törvény előírása szerint (23. §) a vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vállalkozás irányítást szerez egy további vállalkozás egésze, vagy része felett.

Jelen eljárásban két külföldön honos pénzintézet összefonódásáról van szó, mely a Tpvt. 1. §-a alapján a törtvény hatálya alá tartozik, tekintettel arra, hogy az összefonódás hatása a Magyar Köztársaság területén érvényesülhet, ugyanis az összefonódásban közvetlenül résztvevő pénzintézetek magyarországi leányvállalkozásokkal rendelkeznek, amelyek tevékenységüket a magyar piacon fejtik ki.

Az érintett vállalkozások a Tpvt. 26. §-a alapján az összefonódásban közvetlenül, és közvetve résztvevő vállalkozások.
Jelen eljárás közvetlen résztvevői a Bank Austria AG. és a Creditanstalt Bankverein.
Közvetett résztvevőnek minősül a Magyarországon tevékenységet folytató
- Bank Austria AG. által irányított Európai Kereskedelmi Bank Rt. (26. § (3) bekezdés a) pont),
- Bank Austria AG. által irányított Bank Austria Befektetési Rt. (26. § (3) bekezdés d) pont),
- Creditanstalt-Bankverein által irányított Creditanstalt Rt. (26. § (3) bekezdés a) pont),
- Creditanstalt Bankverein által irányított Creditanstalt Értékpapír Rt., Creditanstalt Leasing Rt. és az AVA-LÍZ Kft. (26. § (3) bekezdés d) pont).

A törvény 27. § (2) bekezdése alapján a külföldön honos vállalkozások nettó árbevételének számítása során a Magyar Köztársaság területén eladott árukból az előző üzleti évben elért nettó árbevételt kell figyelembe venni. A törvény 24. § (3) bekezdése rendelkezik a pénzintézetek összefonódásánál figyelembeveendő összegről.
Jelen eljárásban, tekintettel arra, hogy külföldön honos vállalkozásokról van szó, amelyek mindegyike rendelkezik közvetett résztvevőnek minősülő, magyar piacon tevékenykedő leányvállalattal, a törvény 27. § (2) bekezdése, illetve 24. §-ában foglaltak értelmezése alapján az engedélykérési kötelezettség küszöbszámaként a magyar piacon tevékenykedő leányvállalatok mérlegfőösszegének értéke a mérvadó.

Az érintett közvetett résztvevő vállalkozások 1996. évi adatait az alábbi táblázat foglalja össze.

A közvetett résztvevő magyarországi vállalkozások
1996. évi mérlegfőösszegének
10 %-a

Vállalkozás neve

Md Ft

Európai Kereskedelmi Bank Rt.

2.368

Creditanstalt Rt.

7.697

Bank Austria Befektetési Rt.

40

Creditanstalt Értékpapír Rt.

108

AVA-LÍZ Kft.

29

Creditanstalt Leasing Rt.

1

Együtt

10.243

appearance="unformatted" indent_type="follow" indent_level="0" _appearance_list_format="list" _alignment_list_format="list" _indent_type_list_format="list" _alignment_parattr="alignment" alignment="justify" _indent_level_list_format="list">
Tekintettel arra, hogy a magyarországi piacon tevékenykedő közvetett résztvevőnek minősülő pénzintézetek 1996. évi mérlegfőösszegének 10 %-a a 24. § (1) bekezdésében foglalt küszöbértéket meghaladja, a kérelem szerinti összefonódás engedélykötelesnek minősül.

V.

Az engedélyezés

A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre, vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza meg a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását, vagy fejlődését az érintett piacon, vagy annak egy jelentős részén, ha az összefonódással járó előnyök meghaladják az abból származó hátrányokat. Az érintett piacot a Tpvt. 14. §-ában foglaltak szerint kell meghatározni.

Az összefonódás, az irányításszerzés az esetben erősíthet meg, vagy hozhat létre gazdasági erőfölényt, ha az érintett piacon az irányításszerzés következtében a koncentráció növekszik, azaz csökken a piaci szereplők száma.

A pénzintézetek összefonódása esetén érintett piacként a pénzintézeti, értékpapír-kereskedői és lízingszolgáltatások országos piaca veendő figyelembe. A jelenlegi hitelintézeti piacon 42 kereskedelmi bank működik, melyek jellemzőiket tekintve három csoportba sorolhatók úgy, mint a nagy bankok, a legalább 50 %-ban külföldi tulajdonban lévő bankok, valamint az 50 %-nál kevesebb külföldi részesedéssel bíró bankok. E három bankcsoport piaci helyzetét és versenypozícióit illetően is karakterisztikusan eltérő jellemzőkkel rendelkezik. A legjobb piaci pozícióval, az 50 %-nál magasabb külföldi részesedésű bankcsoport tagjai vannak, ezek szelektív üzletpolitikával és kisméretű fiókhálózattal működnek. Ügyfélkörük fizetőképes, fejlett és rugalmas üzleti technológiával, technikával és jelentős tőkeerővel rendelkeznek, évről évre növelik piaci részarányukat.
Az értékpapírpiac szereplői nagyszámúak, százon felüli kereskedő cég működött 1996. évben a piacon.

Az irányításszerzéssel érintett vállalkozások piaci helyzetét illetően a következők állapíthatók meg.
A kereskedelmi bankok - Európai Kereskedelmi Bank Rt., Creditanstalt Rt. - az 50 %-nál magasabb külföldi részesedésű bankok csoportjába tartozik, tevékenységüket 1991-1990. óta folytatják. 1996. évi piaci részesedésük az Európai Kereskedelmi Bank esetében 1 % alatti, a Creditanstalt Rt.-é pedig 2,6 %-os volt. Rendelkeznek Budapesten kívül működő bankfiókokkal.

A két értékpapír-kereskedő cég a Creditanstalt Értékpapír Rt. 1989. óta, illetve a Bank Austria Befektetési Rt. 1990. óta folytatja tevékenységét. Az értékpapírok piacán 1996-ban az állampapírok, a részvények, a vállalati kötvények, valamint az egyéb értékpapírok forgalmában a Creditanstalt Értékpapír Rt. a több mint száz kereskedő cég közül az első helyet foglalta el 13,5 %-os piaci részesedéssel, a Bank Austria Befektetési Rt. a tizenötödik, 1,8 %-os a piaci részaránya.

A Creditanstalt Leasing Rt. cégbejegyzési kérelme még folyamatban van, AVA-LÍZ Kft. 1994. óta tevékenykedik a magyar piacon, részesedése 1996-ban 4-6 % közötti volt.

Az eljárás során megállapítható volt, hogy az irányításszerzés eredményeként jelenleg új szervezet nem jön létre, ugyanis az osztrák szerződés értelmében a Creditanstalt Bankverein-nek öt évig szervezetileg önállónak kell maradnia.

A hazai részpiacokon számottevő hatást a kérelmezett irányításszerzés nem eredményez, piaci szerkezetváltozás nem következik be, még akkor sem, ha összevonásra kerülne az Európai Kereskedelmi Bank Rt. és a Creditanstalt Rt. Az érintett piacokon ugyanis nagyszámú résztvevővel erős versengés folyik.

A kérelmező irányításszerzési szándékát bejelentette az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek, melyet a felügyelet határozattal tudomásul vett.

A Gazdasági Versenyhivatal a Figyelő című gazdasági szaklapban 1997. május 1-én megjelenttetett egy felhívást a tervezett irányításszerzésről, erre észrevétel nem érkezett.

Mindezek alapján a Versenytanács arra az álláspontra helyezkedett, hogy a kérelem szerinti irányításszerzés az érintett piacon nem hoz létre, és nem is erősít meg gazdasági erőfölényt, illetve nincs érdemi hatással az érintett vállalkozások közötti versenyre. A fogyasztók számára a kérelmezett irányításszerzés kedvezőtlen változást nem eredményez.

Mindezt figyelembe véve a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal az engedélyt nem tagadhatja meg, ezért a Versenytanács a kérelem szerinti irányítás-szerzést engedélyezte.

VI.

Eljárási kérdések

A kérelmező kérése alapján a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdésein alapul.

Budapest, 1997. június 24.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Ágoston Marika