Vj-28/1997/10

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Dunántúli Regionális Vízmű Rt. (8400 Siófok, Tanácsház u. 7.) eljárás alá vont vállalkozással szemben hivatalból indított eljárás során - tárgyalás mellőzésével - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül lehet a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtandó felülvizsgálati kérelmet előterjeszteni.

Indoklás

Az eljárás alá vont öt megyében - Fejér, Somogy, Baranya, Zala és Veszprém - vesz részt az alaptevékenységéhez tartozó közüzemű ivóvíz- és csatornaszolgáltatásban. A tevékenységével lefedett földrajzi területen 136 településen állami tulajdonban lévő, 207 településen önkormányzati tulajdonban lévő elosztórendszert üzemeltet. Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás a víziközművek működtetőit terhelő közüzemi tevékenység, amelynek keretében a működtetőt szerződéskötési kötelezettség terheli.

Általánosan mind az állami, mind az önkormányzati tulajdonban lévő víziközművek működtetésére a tulajdonosok szakértelemmel rendelkező vállalkozással üzemeltetési szerződést kötnek. Az állami tulajdonban lévő víziközművek szolgáltatását igénybevevő fogyasztótól az illetékes miniszter, mint árhatóság által jogszabályban közzétett, önkormányzati tulajdonú víziközmű esetében önkormányzati rendeletben közzétett hatósági árnál magasabb fogyasztói ár nem követelhető.

Fejér megyében az eljárás alá vont vállalkozáson túl más vállalkozások is végeznek víziközmű üzemeltetést az önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján. Az önkormányzatok a szerződéskötést megelőzően a vállalkozókat versenyeztetik, s szabadon döntenek - többnyire a legalacsonyabb üzemeltetési díjra ajánlatot tevő javára - a pályázó vállalkozások között.

A bejelentés alapján indult eljárásban, amely bejelentés szerint az eljárás alá vont Rácalmás és Kulcs községben 1997-ben a Tpvt. 21. § h) pontjába ütköző versenysértő magatartás segítségével jutott üzemeltetési szerződéshez - a túlzottan alacsony árajánlatával kiütve versenytársait - a hivatali vizsgálat megállapította, hogy az eljárás alá vont az érintett piacon túlnyomó piaci részesedése és a vízbázis, valamint a főelosztórendszer üzemeltetése miatti kiemelkedő szerepe következtében gazdasági erőfölényben van. Erőfölényes helyzetével azonban a közel 40 %-os árkülönbözet ellenére nem élt vissza, árajánlata az önköltségét meghaladja. A két érintett település önkormányzata a beérkezett szerződési ajánlatok közül további tárgyalások után az eljárás alá vont vállalkozóét fogadta el, és a vele kötött üzemeltetési szerződés szerint Rácalmás község önkormányzata a 8/1996. (XII. 18.) Kt. számú rendeletében 1997. január 1-től 88.- Ft/m3 + ÁFA összegben, Kulcs község önkormányzata a 4/1997 (II. 13.) Ör. számú rendelete ugyanezt az összeget állapította meg hatósági árként, szemben a bejelentő által ajánlott 148.- Ft/m3 + ÁFA díjjal.

A Versenytanács egyetért a vizsgálati jelentésnek az eljárás megszüntetésére irányuló indítványával, mert a közüzemi vízilétesítmények üzemeltetése ugyan gazdasági tevékenység, az üzemeltetés ellenében felszámítható ellenérték viszont elsődlegesen nem a pályázó vállalkozások méretétől, piaci súlyától, vagy elhatározásától függ - vagyis nem spontán gazdasági versenyben alakul ki - hanem minden esetben árhatósági kontroll alatt kialakított, jogszabályban rögzített és a szerződést elnyert vállalkozás által nem módosítható hatósági ár . A gazdaságosabb méretből, hatékonyabb működésből eredeztethető, a versenytársaknál alacsonyabb árajánlat pedig nem versenyellenes, hanem versenybarát jelenség a piacon.

A Versenytanács ezért a Tpvt. 77. § (1) bekezdés h) pontja alapján az eljárást megszüntette.

Budapest, 1997. május 27.

dr. Györffy István sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Lénárd Réka sk.
Ágoston Marika