Vj-35/1997/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Karl Ferenc jogtanácsos által képviselt MATÁV Rt. (1122 Budapest, Krisztina krt. 6/8.) ellen fogyasztók megtévesztése miatt indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indoklás

Az eljárás alá vont díjszámítása lényegében az impulzusok számának és forint szorzatának rögzítése beszélgetésenként. Az impulzushossz napszakoktól és egyéb, a szabályzatban meghatározott feltételektől függően eltérő másodperc mennyiségeket takar.

Az eljárás alá vont a díjszámítás egy kiragadott részletével kívánta terelni az előfizetőket az általa kívánatosnak tartott napszakban való telefonálás felé. Nem tartotta ellenben fontosnak feltüntetni, hogy az általa közzétett állítás a percenkénti díj összegéről csak akkor értelmezhető helyesen, ha a fogyasztó nyilvánvalóan tisztában van a jelentős ténnyel: a számlálóban minden megkezdett impulzus egésznek számít.

A Versenytanács több döntésében rámutatott, hogy reklám esetében az első benyomás a döntő; nem várható el az átlagos fogyasztótól, hogy a hírközlő eszközökben közzétett szöveg valós tartalmát az eljárás alá vont által egyébként minden előfizetőnek megküldött hírlevélből, vagy a postahivatalokban olvasható szabályzatból fejtse meg. Ha a hirdetést rejtvény, vagy találós kérdés formájában kívánja a vállalkozás kapóssá tenni erre feltűnő módon utalnia kell (Vj-85/1997.).

Az elhallgatott információ lényeges volt, mert a hirdetésnek nem csupán általában igaznak, de a részletekben pontosnak is kell lennie.

A Versenytanács azonban úgy találta, hogy a jogsértés gazdasági versenyre gyakorolt hatása csekély, továbbá a benne foglalt buzdítás a pontatlan megfogalmazás ellenére is végső soron a fogyasztók javát kívánta szolgálni; ezért az eljárás alá vont elismerése és a sérelmezett magatartás befejezésére tett ígérete alapján a Tpvt. 75. § (1) bekezdés a.) pontja szerint elrendelte az eljárás szünetelését.

A Tpvt. 76. § (3) bekezdés c.) pontja értelmében a lefolytatott utóvizsgálatról készült jelentés alapján megállapítva, hogy a szünetelés elérte célját, az eljárást megszüntette.

Budapest, 1997. december 10.

dr. Győrffy István sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Lénárd Réka sk.
Kis Lászlóné