Vj-44/1997/37

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Gyarmati-Buchmüller Mátyás ügyvéd (1073 Budapest, Erzsébet krt. 58.) által képviselt Biztonság Munkavédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (Budapest) eljárás alá vonttal szemben fogyasztók megtévesztése miatt hivatalból indult eljárás során - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül lehet a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó illetékköteles felülvizsgálati kérelmet előterjeszteni.

Indoklás

A szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit. Az ezzel kapcsolatos hatósági jogosítványok, az ellenőrzés során feltárt hiányosságok kiküszöbölésére való felhívás, illetve a hibák kijavításának záros határidőben történő elvégzése, valamint bírságolási jogkör tartozik.

A kellő tőkeerővel rendelkező nagyméretű vállalkozások többnyire saját szakapparátust hoznak létre a munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok elvégzésére, nagy a száma azonban azoknak a vállalkozásoknak, amelyek ezt költségesnek tartják, és a piacon található különböző szolgáltató és tanácsadócégek segítségét veszik igénybe a törvényes rend biztosítása érdekében. A szolgáltatást nyújtó vállalkozások jellemzően inkább Budapesten és környékén találhatók, azonban néhány, vidéki nagyvárosokban is működik.

Az eljárás alá vont vállalkozás tevékenysége részben felöleli a munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos törvény által előírt kötelezettségek teljesítése érdekében végzett segítségnyújtást, szaktanácsadást, részben nagy- és kiskereskedelmi tevékenységet folytat. Az elmúlt években azonban a bevételének csaknem felét a munka- és tűzvédelmi szaktanácsadással kapcsolatos tevékenységből szerezte. Üzleti stratégiájához tartozik, hogy szolgáltatásait többnyire nem nyilvános hirdetésekkel, hanem a vállalkozásokhoz való bejelentkezésekkel ajánlja. Ez úgy történik, hogy egy-egy iparág vállalkozásait felmérve az azokban tevékenykedők közül kiválasztva az ígéreteseket, a vállalkozás ügyvezetője bejelentkezik és jelzi, hogy ilyen jellegű szolgáltatásra vállalkozna. Ennek során a bejelentkezés úgy történik, hogy a Munkaügyi Centerből jelentkezik ahol különböző szolgáltatásokat kapna az ügyfél és jelzi, hogy amennyiben ezt igénybe kívánja venni, akár az eljárás alá vont telephelyén, akár pedig az adott vállalkozás telephelyén a megbeszélést lefolytathatják. Amennyiben az eljárás alá vont vállakozó telephelyét választja, akkor az összes, a megbízással kapcsolatos hatósági iratot hozza magával.

A vizsgálat során felmerült annak lehetősége, hogy ez a fajta ügyféltoborzás, valamint a Munkaügyi Center elnevezés alkalmas lehet a fogyasztók megtévesztésére, abban az értelemben, hogy mintegy hatósági jogkörben való bejelentkezést sugallhat. Több, az eljárás alá vonttal üzleti kapcsolatban lévő vállalkozás, illetve olyan vállalkozás megkeresése után, amelyik végül is nem kötött szerződést az eljárás alá vonttal, a vizsgálat arra az álláspontra helyezkedett, hogy a bejelentkezés stílusa, hangneme nem ad alapot annak a feltételezésére, hogy az ésszerű fogyasztó gazdasági döntése vonatkozásában megtévesztésre alkalmas lenne. Ugyanakkor úgy találta, hogy a Munkavédelmi Center elnevezés, mint fantázianév nem szerencsés és önmagában alkalmas lehet annak az állapotnak az érzékeltetésére, mintha a bejelentkező egy hivatalos helyről érkezne.

A Versenytanács egyetért az eljárás alá vont védekezésében hangoztatott elvvel, amely szerint a sérelmezett magatartás versenyhivatali eljárás során megállapítható jogsértésre nem ad alapot. A sérelmezett magatartás során az eljárás alá vont olyan árut ajánl fel a fogyasztóknak, amely meghatározott speciális szakértelmet kívánó tevékenységben testesül meg. Nem kétséges, hogy ezzel a szakértelemmel az eljárás alá vont ügyvezetője rendelkezik. Az a fogyasztó tehát, aki munka- és tűzvédelem tekintetében a törvényes előírások betartása érdekében a szükséges eljárás lefolytatására az eljárás alá vontnak megbízást ad, döntésében tisztességtelen befolyásolásnak nincs kitéve. Az a körülmény pedig, hogy az eljárás alá vont Munkaügyi Center fantázianévvel jelentkezik be, illetve az általa kínált komplex szolgáltatás miatt ezt az elnevezést használja üzleti kapcsolataiban, az ésszerűen eljáró fogyasztó megtévesztésére nem alkalmas.

A vállalkozások, amelyeknek az eljárás alá vont által kínált szolgáltatás igénybevétele szükséges, ésszerűen eljárva tisztában vannak vele, hogy a munkavédelem vonatkozásában a hatósági feladatokat a Munkavédelmi Felügyelőség látja el, a hatósági személyeket pedig felügyelőnek nevezik. Az eljárás alá vont tevékenysége során ezeket az elnevezéseket nem használta.

A Versenytanács ezért az eljárást megszüntette.

Budapest, 1997. július 15.

dr. Györffy István sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Lénárd Réka sk.
Ágoston Marika