Vj-48/1997/15

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által Dr. Bauer Ferenc ügyvéd (1165 Budapest Újszász u. 45/b. D. épület III. IV/2.) által képviselt Digitel-2002 Rt (1138 Budapest Váci út 202/c) eljárás alá vont vállalkozó ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel lehet kérni.

Indoklás

I.

Az eljárás alá vont vállalkozó koncessziós szerződés alapján jogosult a gödöllői és váci primer körzetekben a helyi közcélú telefonhálózat létesítésére és üzemeltetésére.

Üzletszabályzata II. Fejezete szabályozza az előfizetőkkel kötendő szerződés tartalmát. Ennek 11. (6). pontja szerint az előfizetői szerződés alapján legfeljebb 30 napon belül szolgáltatás-hozzáférési pontot létesít, amelyen az előfizető a hálózaton nyújtott szolgáltatásokat a szerződés időtartama alatt bármikor igénybe veheti. A 11.(12). pontban rendezi a hozzáférési pont meghatározott időben történő létesítése elmulasztásának jogkövetkezményeit, mely a havi előfizetési díj egyharmadának megfelelő kötbérfizetési kötelezettséget ró eljárás alá vont vállalkozóra.

Gödöllő körzetében 1996. november és 1996. április között 653 előfizetői szerződést kötött. Ebben vállalta, hogy a szerződés létrejöttét követő 30 napon belül szolgáltatás-hozzáférési pontot (távbeszélő állomást) létesít. A szerződés létrejöttének idejét az ajánlat ügyfélszolgálathoz való visszaérkezésének idejére tette.

A szerződési blanketta tartalmazza, hogy az előfizető az általános szerződési feltételeket (üzletszabályzatot) elfogadja, külön a kötbérre nem történik utalás.

Eljárás alá vont vállalkozó a teljesítési határidőt az esetek többségében túllépte, és 1997. elején a megrendelőkkel írásban közölte, hogy a társaság "befolyási körén kívül eső" olyan okok merültek fel, amelyek ideiglenesen a bekapcsolásnál, a szolgáltatás-hozzáférési pont felszerelésénél minimális késedelmet, illetve zavarokat okoztak. Utalt arra, hogy a technológiát nagy részben külföldi partnerektől szerezte be, a szállítási határidők be nem tartása, az engedélyezési eljárások elhúzódása miatt esett késedelembe. Erre tekintettel a szerződő partnerek kötbérigényét elutasította.

II.

A Gazdasági Versenyhivatal azért indított vizsgálatot, mert álláspontja szerint az eljárás alá vont vállalkozó azon magatartása, hogy a kötbérigényeket elutasította, sértheti az 1996. évi LVII. törvényt (továbbiakban: Tpvt.) rendelkezéseit; azaz erőfölényes helyzetével élt vissza.

A vizsgálat a beszerzett adatokból arra a következtetésre jutott, hogy eljárás alá vont vállalkozó üzleti kapcsolataiban (az adott körzetben kötött szerződéseket illetően) a Tpvt. 21. §-ba ütköző tisztességtelen magatartást valósít meg, mert nem győződött meg arról, hogy szerződésben vállalt kötelezettségének eleget tud-e tenni határidőben, illetőleg nem kezdeményezte a teljesítési határidő módosítását.

Ezért indítványozta a jogsértés megállapítását, a további jogsértő magatartás folytatásától való eltiltást és bírság kiszabását.

Eljárás alá vont vállalkozó ellenkérelme megszüntetésre irányult. Tagadta, hogy erőfölényes helyzetével visszaélt volna.
Ott, ahol műszaki hibát jeleztek, az előfizetési díjat elengedte.

A késedelem kapcsán előadta, hogy a teljesítési határidő meghatározásánál a szerződéskötés során elvárható gondosságot tanúsított; nem volt előrelátható, hogy a Siemens Telefongyár nem fog határidőben szállítani. Üzletpolitikájára jellemző, hogy a késedelem felmerülése után megrendelőinek lakossági fórumon, illetőleg levelekben adott magyarázatot.

III.

A Versenytanács az eljárás folytatására nem látott indokot, mert eljárás alá vont terhére a Tpvt-be ütköző magatartás nem volt megállapítható.
A Tpvt. 21. §-a tiltja a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést. Nem vitás, hogy eljárás alá vont vállalkozó Gödöllő körzetében a telefonhálózat létesítése, üzemeltetése terén erőfölényes helyzetben van, a piacuralmi helyzetet önmagában azonban a törvény nem tilalmazza, csupán az azzal való visszaélést.
Nem osztja a vizsgáló álláspontját, amelyben a nagyszámú szerződésszegést visszaélésnek minősíti és levonja azt a következtetést, hogy a szerződéskötés során nem tanúsított az eljárás alá vont kellő gondosságot.

A Versenytanács állandó gyakorlata szerint (pl. Vj-3/1996/23.) ugyanis a szerződés megszegése a versenyjogi felelősséget önmagában nem alapozza meg akkor sem, ha a vétkes fél gazdasági erőfölényben van. Ha ehhez többletmagatartás járul, akkor merülhet fel a versenyjogi felelősség; azaz ha az eljárás alá vont vállalkozó üzletpolitikájáról van szó, amelynek hatása a piacon jelentkezik.

A beszerzett adatokból ilyen konklúziót levonni nem lehetett: arra nincs bizonyíték, hogy az eljárás alá vont vállalkozó az 1996. végén, 1997. elején kötött szerződéseknél nyilvánvalóan előre tudhatta, hogy nem képes teljesíteni a szerződéses határidőben. Ezt cáfolja, hogy a megrendelők kb. 12 %-ánál határidőben kötötte be a telefont, 20 %-ánál a késedelem 1-10 nap között volt (7/C melléklet). A fennmaradó ügyletek tekintetében a késedelem ideje változó, amelynek oka az eljárás alá vont vállalkozóval szerződő külföldi partner szállítási késedelme.

Így nem valószínűsíthető, hogy e helyzetet tisztességtelen célzattal maga az eljárás alá vont vállalkozó idézte elő, hiszen ez számára hátrányt jelentett. A szerződéssel összhangban ugyanis a távközlésről szóló, módosított 1992. évi LXXII. törvény 11. § (1) és (2) bekezdése, de a Ptk. is tartalmaz jogkövetkezményt a késedelem esetére, így a megrendelők ezzel kapcsolatos igényüket bíróság előtt érvényesíthetik.

Minderre figyelemmel a Versenytanács az eljárást a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a.) pontja szerint megszüntette.
A 74. § (2) bekezdése, illetőleg a 77. § (1) bekezdés h.) pontja értelmében tárgyaláson határozott.

Az eljárás során költség nem merült fel.

Budapest, 1997. június 3.

Dr. Sólyom Eszter sk.
Dr. Bodócsi András sk.
Vérné dr. Labát Éva sk.
Véghelyi Ágnes