Vj-49/1997/13

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Katonáné dr. Koltai Bianca (1091 Budapest, Üllői út 39-43. szám alatti) ügyvéd által képviselt Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Részvénytársaság (1138 Budapest, Népfürdő u. 38. szám alatti) eljárás alá vont vállalkozás ellen versenykorlátozó megállapodás tilalma miatt indult eljárás során - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal 1997. április 14-én eljárást indított az eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: Rt.) ellen az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 70. § (1) bekezdése szerint, mert feltételezte, hogy versenykorlátozó megállapodásokat köt az Rt. kezelésében lévő fürdők területén működő bérlőkkel. A lefolytatott vizsgálat ennek megfelelően a bérlőkkel áruforgalmazásra vonatkozó szerződéses magatartás versenyjogi értékelésére korlátozódott, de feltárt az Rt. és az eljárásban részt nem vevő Fővárosi Ásványvíz és Üdítőipari Részvénytársaság között tervezett versenyjogilag esetlegesen kifogásolható megállapodást is.

Az 1997. július 16-án tartott tárgyaláson az Rt. vállalta, hogy körülbelül száz bérlőjével kötött szerződését akként fogja öt hónapon belül módosítani, illetőleg bérlői egyetértés hiányában a peresítést igazolni, hogy a szerződésekből a versenyjogilag kifogásolható 10. pontot elhagyja. Egyben tudomásul vette a Versenytanács tájékoztatását, hogy a kizárólagosságot biztosító tervezett szállítási szerződése a Fővárosi Ásványvíz és Üdítőipari Részvénytársasággal versenyjogellenes lehet, de szükség szerint szállítójával együtt a Tpvt. 18. §-ára alapítottan eljárást kezdeményezhet a versenyjogellenes magatartás hivatalbóli megállapításának megelőzése érdekében.

A Versenytanács hat hónapi időtartamra a Tpvt. 75. §-a alapján elrendelte az eljárás szünetelését.

A megindult utóvizsgálati eljárás során (Tpvt. 76. §) a vizsgálat rögzítette, hogy az Rt. a határozott időtartamú, szezonális szerződések 10. pontját azáltal elhagyta, hogy azok időközben megszűntek és újakat a felek még nem kötöttek. A nem szezonális szerződéseknek pedig olyan tartalmú módosítását kezdte meg, amelyek 10. pontja azt a bérlői kötelezettséget fogalmazza meg, hogy bérlő a bérbeadói vendégkör igényeit a bérbeadó által ismert és vele egyeztetett színvonalú és összetételű termékkínálattal elégíti ki.

Az Rt. - a szünetelés elrendelését követően - 1997. augusztus 8-án a Fővárosi Ásványvíz és Üdítőipari Részvénytársasággal, 1998. január 1-én az UNILEVER Magyarország Korlátolt Felelősségű Társasággal és 1998. január 5-én a DREHER Sörgyárak Részvénytársasággal szállítási szerződést kötött, amelyekben tartalmukat tekintve azonosan azt vállalta, hogy bérlőinél a fentebbi szállítók termékeinek értékesítését szorgalmazza, illetve mindent megtesz ennek érdekében.
Az ügyletkötő felek a mai napig nem kezdeményeztek a Tpvt. 18. §-ára alapított eljárást.

A nem szezonális bérleti szerződések új 10. pontja - a Versenytanács álláspontja szerint - többek között az Rt. fenti szerződéskikötéseinek érvényesülését is szolgálhatja, vagyis az egyes bérlők csak azokat az árukat értékesíthetik, amelyeket a megjelölt szállítók forgalmaznak.
Ezért az Rt. módosított bérleti szerződéseinek versenyjogellenessége a szállítási szerződések fentebbi kikötése versenyjogellenességének is a függvénye.

Azonban a Versenytanács érdemi értékelés alá az eljárás szünetelése alatt létrejött szállítói megállapodásokat nem tudta vonni erre vonatkozó hivatali eljárás hiányában, amelynek pótlására a jelen eljárás keretei között nincs mód, az csak újabb versenyfelügyeleti eljárás keretében lehetséges.

Ezért a Versenytanács a jelen eljárást folytatásának indokoltsága hiányában megszüntette (Tpvt. 76. § (3) bekezdés c) pont).

Budapest, 1998. március 9.

dr. Kállai Mária sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Bodócsi András sk.
Ágoston Marika