Vj-51/1997/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Dezső Attila ügyvéd (1054 Budapest, Széchenyi u. 14.) által képviselt PHOENIX International Beteilungs GmbH kérelmezőnek irányítás megszerzés engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a PHOENIX International Beteilungs GmbH - üzletrész átruházással - irányítást szerezzen a HESTAG Hungária Gyógyszer-nagykereskedelmi Kft felett.

E határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel lehet kérni.

Indoklás

I.

Az összefonódással érintett vállalkozások piaci helyzete

1.) A németországi PHOENIX AG 100 százalékos tulajdonában lévő PHOENIX International Beteilungs GmbH (a továbbiakban: PHOENIX GmbH) szintén Németországban bejegyzett vállalkozás - 94 százalékos részvénytulajdonon alapuló - irányítási joggal rendelkezik a Magyarországon bejegyzett, az ország egész területére kiterjedően gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységet folytató PHOENIX Pharma Gyógyszerkereskedelmi Rt (a továbbiakban: Phoenix Pharma) felett, amelynek 1996. évi nettó árbevétele 9,3 Milliárd forint volt. A Phoenix AG magyarországi vállalkozás felett irányítási joggal nem rendelkezik, és sem ő sem a Phoenix GmbH 1996. év során Magyarországon nem ért el nettó árbevételt.

2.) A PHOENIX Pharma az alábbi magyarországi vállalkozások felett rendelkezik többségi tulajdonon alapuló irányítási joggal:

- Aranypajzs Gyógyszerkiskereskedelmi és Szolgáltató Kft (a továbbiakban: Aranypajzs), amely gyógyszerkiskereskedelemmel foglalkozik, 1996. évi nettó árbevétele 0,1 Milliárd forint volt;
- Parma Produkt Gyógyszergyártó Kft (a továbbiakban: Parma), amelynek tevékenységi köre tisztító és testápolószerek, valamint egyéb vegyi áruk gyártására terjed ki, 1996. évi nettó árbevétele 0,1 Milliárd forint volt;
- PHOENIX Pharma Kecskemét Gyógyszerkereskedelmi Rt (a továbbiakban: Phoenix Kecskemét), amelynek a gyógyszer-nagykereskedkelem mellett tevékenységi körébe tartozik a gyógyszergyártás és a gyógyászati cikk kiskereskedelme is. 1996. évi nettó árbevétele 4,1 Milliárd forint volt.

3.) A HESTAG Hungária Gyógyszer-nagykereskedelmi Kft (a továbbiakban: Hestag) üzletrészeinek 100 százalékos tulajdonosa az osztrák HESTAG GmbH. Fő tevékenysége a gyógyszer-nagykereskedelem, elsősorban Budapestre és környékére kiterjedően. 1996. évi nettó árbevétele 1,7 Milliárd forint volt.

4.) Magyarország területén a gyógyszer-nagykereskedelmi piacon 78 engedélyezett vállalkozás működik, amelyek együttes gyógyszerforgalma 1996. évben 117,9 Milliárd forint volt, amelyből mintegy 13 százalékkal részesedtek az 1., - 3., pontban emlitett vállalkozások (ezen belül a Phoenix Rt 8; a Phoenix Kecskemét Rt 3,5; a Hestag Kft 1,5 százalékkal).

5.) Az egyes nagykereskedők jellemzően a földrajzi környezetükben elhelyezkedő gyógyszertárakat és kórházakat látják el, azonban az áru jellegéből adódóan a szállítás különösebb nehézség, többletköltség nélkül az ország egész területén belül gyorsan megoldható, miként azt a Phoenix Rt példája is mutatja.

II.

Az irányítás szerzés

6.) A Phoenix GmbH 1997. április 8-án megvásárolta a Hestag GmbH-tól a Hestag Kft üzletrészeinek 100 százalékát. Az üzletrész átruházási szerződés rögzítette, hogy érvényességének feltétele a Gazdasági Versenyhivatal engedélye.

7.) A Phoenix GmbH az üzletrész vásárlás engedélyezése iránt a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 24.§ alapján benyújtott kérelemben hivatkozott, arra hogy a gyógyszer-nagykereskedelmi piacon a verseny biztosított, és azt a kérelem szerinti irányítás szerzés sem érinti érdemben, tekintettel az abban résztvevő vállalkozások együttes piaci részesedésére is. Hivatkozott arra is, hogy az irányítás megszerzése a fogyasztókra előnyös, mert a termékskála bővülésével, alacsonyabb költségek mellett magasabb szintű szolgáltatáshoz jutnak.

III.

A vizsgálat és indítvány

8.) A Tpvt. 71. § alapján készített jelentésben a vizsgáló a kérelem szerinti összefonódás engedélyezését indítványozta.

IV.

Az engedélykérési kötelezettség

9.) A Tpvt. 24.§-a értelmében a vállalkozások összefonódásához akkor kell engedélyt kérni, ha az érintett vállalkozások előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele a tizmilliárd forintot meghaladja, feltéve, hogy az irányítás alá kerül vállalkozás árbevétele 500 Milliárd forint felett van.

A Tpvt. 26. §-a alapján érintett vállalkozásnak minősülnek egyrészt a közvetlen résztvevők (akik között az összefonódás létrejön, jelen esetben: a Phoenix GmbH és a Hestag Kft); másrészt a közvetett résztvevők. Közvetett résztvevők a Tpvt. 26.§ (3) bekezdésének a.) - d.) pontjai szerint azok a vállalkozások:


a.) amelyeket a közvetlen résztvevők irányítanak (jelen esetben: Phoenix Pharma Rt, Aranypajzs Kft, Parma Kft, Phoenix Kecskemét Rt);
b.) amelyek a közvetlen résztvevőt irányítják (jelen esetben: Phoenix GmbH), kivéve akinek az irányítási joga megszűnik (jelen esetben: Hestag GmbH);
c.) amelyeket a b.) pont szerinti közvetlen résztvevő irányít (ilyen vállalkozás jelen esetben nincs);
d.) amelyeket két vagy több vállalkozás közösen irányit (jelen esetben ilyen vállalkozás sincs).

10.) Megjegyzi a Versenytanács, hogy a közvetlen résztvevő Phoenix AG ugyan nem rendelkezik a - Tpvt. 26.§ (3) bekezdés a.) pont szerinti közvetett résztvevőnek minősített - Aranypajzs Kft, Parma Kft és a Phoenix Kecskemét Rt felett a szavazati jogok többségével (Tpvt. 23.§ (2) bekezdés), azonban közvetetten , az általa közvetlenül irányított Phoenix Rt-n keresztül a Tpvt. 23.§ (3) bekezdése szerinti módon az emlitett vállalkozásokat is irányíthatja, miként a kérelmező közvetett résztvevőként fel is tüntette a szóban forgó három vállalkozást.

11.) Miután az érintett vállalkozások 1996. évi együttes nettó árbevétele (15,4 Milliárd forint) meghaladta a 10 Milliárd forintot, és az irányítás alá kerülő Hestag Kft 1996. évi nettó árbevétele 500 millió forint felett volt, a kérelem szerinti összefonódás engedélykötelesnek minősül.

V.

Az engedélyezés

12.) A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre, vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az irányításszerzéssel érintett piacon vagy annak jelentős részén. Az érintett piac meghatározásakor a Tpvt. 14.§ értelmében figyelembe kell venni:
- az érintett vállalkozások által forgalmazott, valamint az azokat ésszerűen helyettesítő árukat; továbbá
- azon földrajzi területet, amelyen kívül a fogyasztók nem vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett tudják beszerezni az érintett vállalkozások által forgalmazott árukat.

13.) Az 5.) pontban foglaltak alapján a gyógyszerek nagykereskedelmi értékesítése tekintetében érintett piacnak földrajzi értelemben Magyarország egész területe minősül. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az irányítás szerzés résztvevőinek az országos gyógyszer forgalomból való részesedése egyben érintett piaci részesedést is jelentene. Következik ez abból, hogy a gyógyszerek ugyan más árukkal ésszerűen nem helyettesíthetőek, azonban a gyógyszerek teljes köre értelemszerűen nem helyettesíti egymást. A Versenytanács ennek ellenére nem látta szükségesnek e bonyolult helyettesítési rendszer részletes vizsgálatát, mert az összefonódás résztvevőinek vevői (a gyógyszertárak és a kórházak) jellemzően nem egy-egy konkrét, adott igény kielégítéséhez szükség gyógyszert kívánnak beszerezni, hanem a gyógyszerek széles választékát. Ezt is figyelembevéve az országos forgalomból való részesedés reális képet mutat valamely gyógyszer-nagykereskedő vállalkozás valós piaci súlyáról.

14.) Figyelembevéve az összefonódás résztvevőinek az országos forgalomból való viszonylag csekély (10 százalékot alig meghaladó) részesedését, valamint a piacon levő versenytársak nagy számát, a Versenytanács úgy ítélte meg, hogy az összefonódás az érintett piacon nem hoz létre gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny fennmaradását. E feltételek fennforgása esetén a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése értelmében a Gazdasági Versenyhivatal az engedélyt nem tagadhatja meg, ezért a Versenytanács a Tpvt. 77.§ (1) bekezdésének a.) pontja alapján úgy döntött, hogy engedélyezi a kérelem szerinti összefonódást.

VI.

Eljárási kérdések

15.) A Kérelmező Phoenix GmbH és azon ügyfél, amelyre a kérelem vonatkozik (Hestag Kft) együttesen kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74.§ (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

16.) A Kérelmező a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.
17.) A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83.§ (1) - (2) bekezdésein alapul.

Budapest, 1997. június 27.

dr. Bodócsi András sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Kállai Mária sk.
Szabó Györgyi