Vj-54/1997/15

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Pintér Andrea ügyvéd (1028 Budapest, Rákóczi út 28/B.) által képviselt ANFEL-KÁBELKOM Kft. (2800 Tatabánya, Győri út 23.) eljárás alá vont ellen gazdasági erőfölénnyel történt visszaélés megállapítására indult eljárásban - tárgyalás mellőzésével - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat felülvizsgálatát a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresetben kérheti az eljárás alá vont.

Indoklás

A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont előadása, a becsatolt okiratok és a vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg. A tatabányai kábeltelevíziós szolgáltatási piac egyetlen érdemleges szereplője az eljárás alá vont, így gazdasági erőfölényben van. A társaság jogelődje az Antenna, Felvonó, Kommunikációs Kft. (ANFELKOM Kft.) 1990. január 1-től folytatja a kábeltelevíziós lánc üzemeltetését Tatabányán. Kezdetben tulajdonosként az Ingatlankezelő Vállalat, az ELKA Elektromos Karbantartó Vállalat, a VITECH Győri Villamostechnikai Ksz., a Városi Tanács VB., valamint a Távhőszolgáltató Vállalat vett részt. Mivel az 1970-es években kiépített nagyközösségi antennarendszer komoly rekonstrukcióra szorult tőkés társként bevonták 1992. februárjában a KÁBELKOM Holding CO. amerikai vállalkozót és magyarországi leányvállalatát, a KÁBELKOM Kábeltelevízió Kft.-t. Az átépítés, rekonstrukció 1996-ban fejeződött be. Az időközbeni tőkearány változása folytán módosultak a tulajdoni részek, jelenleg az eljárás alá vont 30%-ban magyar, 70%-ban amerikai tulajdonban van a korábbi 50-50%-kal szemben.

A beruházás eredményeként jelenleg Tatabányán egy 55 csatorna vételére alkalmas rendszer működik, mely költségeit az eljárás alá vont társaság fedezte. A vizsgálat megállapítása szerint 30,7%-os költségnövekedésre került sor, melyre a fedezetet a havi előfizetési díjakban kellett megtalálni. Ezen kívül a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény kötelezővé tette a külföldi műholdas szervezetekkel történő szerződéskötést, és ennek alapján a licencdíjak fizetését. Mindezek alapján a vizsgálati jelentés megállapította, hogy az eljárás alá vont differenciált díjemelést hajtott végre. Kedvezményes árpolitikát érvényesített a soros felfűzős rendszerben maradt fogyasztók részére, akik vélelmezhetően az anyagi helyzetük miatt nem kívántak áttérni a csillagpontos rendszerre. Itt az emelés az átlag alatti volt, a csillagpontos új rendszerbe bekapcsolódóknak különböző programcsomagokat állítottak össze, így lehetőséget biztosítanak arra, hogy a szociálisan legrászorultabb előfizetők számára is biztosított legyen a kábeltelevíziós szolgáltatás viszonylag alacsonyan tartott árszinten. Átlag alatti díjnövelés volt továbbá a BASIC + HBO és az EBS + HBO programcsomagok előfizetőinél. Az 1996. évi eredmény-kimutatás szerint a vállalkozás az értékesítés nettó árbevételére vetítve 21% tiszta eredményt ért el, azzal együtt, hogy 1992-96 között 237 millió forintos beruházást eszközöltek a térségben. Az eljárás alá vont az előfizetőknek 1996. novemberében a díjváltozásról értesítéseket küldött ki. Ebben az emelést a licencdíj fizetési kötelezettséggel, másrészt a folyamatos forint leértékeléssel indokolta. A díjemelések hatására az előfizetők körében egy átstrukturálódás indult meg, mely összhatásában kedvezőtlenül érintheti a társaság gazdálkodását. Csökken a HBO előfizetők száma és bővül a legkisebb programcsomagra előfizetők köre, melyet csak részben ellensúlyoz az EBS előfizetők körének bővülése.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) V. fejezete szabályozza a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmát. A Versenytanácsnak abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az eljárás alá vont meglévő gazdasági erőfölényével visszaélt-e, vagy sem. Önmagában a szolgáltatás árának emelése nem valósít meg jogsértést, csak abban az esetben, ha ez indokolatlan előnynek minősül. A lefolytatott vizsgálati eljárás azt bizonyította, hogy az ár emelésére gazdasági kényszerűségből került sor és annak mértéke, valamint a biztosított alacsonyabban tartott árú programcsomagok ajánlása nem valósít meg jogsértést, ezért a Versenytanács az eljárást a Tpvt. 77. § (1) bekezdés h) pontja alapján megszüntette.

A jogorvoslatról a Tpvt. 83. §-a rendelkezik.

Budapest, 1997. július 16.

dr. Lénárd Réka sk.
dr. Bodócsi András sk.
dr. Györffy István sk.
Ágoston Marika