Vj-58/1997/10

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Kiss Ferenc Kálmán jogtanácsos (1054 Budapest, Vadász u. 23-25.) által képviselt HUNGÁRIA Biztosító Rt -vel szemben gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt hivatalból indult eljárás során - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül lehet a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó illetékköteles felülvizsgálati kérelmet előterjeszteni.

Indoklás

I.

Az eljárás alá vont vállalkozás a magyarországi CASCO biztosítások piacán piacvezetőnek számít, bár mind díjbevétele, mind a kezelt szerződések számát tekintve részaránya az elmúlt három évben kis mértékben, de folyamatosan csökkent. A tevékenysége során az általa nyújtott szolgáltatásokat háromféle módozatban kínálja, amelyek különbözőségeik mellett egy pontban azonos feltételt szabnak: az eljárás alá vont kiköti magának a biztosított gépjármű díjbesorolása, valamint a biztosítási díj tekintetében a következő biztosítási év első napjára az egyoldalú szerződésmódosítás jogát.

A vizsgálat abból indult ki, hogy az eljárás alá vont piacvezető szerepe egymagában megalapozza gazdasági erőfölényét az érintett piacon. A szerződésmódosítással kapcsolatosan folytatott tényleges gyakorlatát elemezve pedig arra a következtetésre jutott, hogy a fent idézett kikötés ugyan látszólag korlátlan, tehát visszaélésnek minősíthető díjemelési lehetőséget biztosít, az eljárás alá vont azonban következetesen az érintett termékre készített szabályszerű kalkulációja és a valós üzleti eredményekre alapozott indokolt módosításokat hajtott végre. Javasolta az eljárás megszüntetését.

II.

A Versenytanács a javaslattal egyetért, bár részben eltérő indokok alapján.

Elöljáróban rámutat, hogy a Tpvt. rendszerében a piacvezető szerep, vagy akár a legmagasabb piaci részesedés önmagában gazdasági erőfölény meglétét nem alapozza meg. A fogyasztói oldalról a választási lehetőség valóságos létezése, a versenytársi oldalról az érintett piac szerkezetének olyan jellegzetességei, mint például a piacralépés költségei és kockázatai, a helyettesítő termékek száma és hozzáférhetősége, a vizsgált vállalkozás oldaláról annak vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete és alakulása jelentős mértékben módosíthatja az első pillantásra egyértelműnek látszó helyzetet.

A biztosítási piac országos és bár a szerződéses feltételek nem minden régióban azonosak, a vizsgált kikötés a piac mind a hét szereplőjénél - kettő kivételével - eltérő szövegezéssel ugyan, de azonos tartalmat takar. A kínálat és a kereslet szűkülése, a biztosítási módozatok, a szerződéses feltételek és díjak differenciálódása jellemzi évek óta a piacot, részben a versenytársak piacralépése, részben az objektív okokra visszavezethető kockázatnövekedés miatt.

1996. január 1-től az ágazat termékengedélyezési kötelezettsége megszűnt, a piacra belépés a már működő biztosító társaságok számára csupán elhatározás kérdése; ugyancsak egyszerű a kellő tőkeerővel rendelkező vállalkozások piacralépése.

A legújabb felmérések szerint a piaci részesedésénél nagyobb mértékben nőtt az eljárás alá vont kárkifizetése. A fogyasztók a biztosítóval egyenlő, terhesnek nem tekinthető feltételekkel szabadulhatnak a szerződéstől és kielégítő kínálatból válogatva köthetnek új szerződést, vagy választhatnak újonnan a társaságok kínálatából.

Mindezek a körülmények legalábbis kétségessé teszik, hogy az eljárás alá vontnak az érintett piacon még fellelhető piacvezető szerepe a Tpvt. 22. §-a szerint valóságos erőfölényt jelentene a fogyasztókkal szemben.

Végül megjegyzi a Versenytanács: több döntésében kifejezte azt az eltökéltségét, hogy bármely vállalkozás tevékenységének jogszerűségét kizárólag az általa ténylegesen tanúsított magatartás alapján minősíti. Helyesen mutatott rá a vizsgálati jelentés, hogy a vizsgált szerződéses jogosultság látszólag biztosít korlátlan hatalmat; az eljárás alá vont tényleges magatartása ezt a feltételezést eddig nem támasztotta alá. Hozzá lehet tenni: a piac szerkezetét tekintve, üzleti érdekei ellen cselekedne, ha ezen a gyakorlaton változtatna.

A Versenytanács ezért az eljárást megszüntette.

Budapest, 1997. július 15.

dr. Györffy István sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Lénárd Réka sk.
Ágoston Marika