Vj-59/1997/10

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Szász András (1027 Budapest, Ganz u. 5-7. szám alatti) ügyvéd és dr. Árva László meghatalmazott által képviselt PRO-COOP Iparcikk Integráció (1054 Budapest, Szabadság tér 14. szám alatti) eljárás alá vont vállalkozás ellen a Gazdasági Versenyhivatal által fogyasztók megtévesztésének tilalma miatt indított eljárás során tartott nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás az 1997. április 1-12. között tartott akció szórólapjain a régi ár feltüntetésével különösen előnyös vásárlás hamis látszatát keltette.

A bírság kiszabását mellőzi.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül az eljárás alá vont vállalkozás a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálat iránti keresettel élhet.

Indoklás

A Versenytanács az ügyfél előadása, a csatolt írásbeli bizonyítékok, az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a nyomán készült vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg:
Az Általános Fogyasztási Szövetkezetek Országos Szövetsége (ÁFEOSZ) mint bejegyzett érdekképviseleti szervezet nyolcvanöt Általános Fogyasztási Szövetkezettel (ÁFÉSZ) 1995. novemberében kötött együttműködési megállapodással a szövetkezeti iparcikkpiac összefogása és egységes képviselete, a gyártó és szállító cégekkel szembeni egységes fellépés és a közös beszerzés előnyeinek kihasználása érdekében létrehozta a jogi személyiség nélküli integrációs szervezetet, PRO-COOP Iparcikk Integráció néven. A vállalkozás ügyvezetését az ÁFEOSZ és ezen belül annak szervezeti egysége látja el.
Az Integráció működése keretében a szállítókkal árubemutatókat szervez az integrációs tagok meghívotti részvételével, amelyek megrendelőlapon jelezhetik áruigényüket. E megrendelőlap megnevezi a terméket, azt az integrációs árat, amelyen az eljárás alá vont vállalkozás azt beszerezni tudja és a javasolt, de nem kötelező fogyasztói árat, amelyet a forgalmazó, vagy az Integráció ad meg iránymutatásként a tagok részére. Nem kizárt, hogy a tagok fogyasztói árként érvényesítik a javasolt árat, de az sem, hogy több-kevesebb ettől való eltéréssel a fogyasztói árat önállóan alakítják ki.

Az Integráció belső szervezeti egysége időszakosan árengedményes akciókat szervez. Az ebben részt vevő tagok egységes akciós áron értékesítenek az akció időtartama alatt. 1997. április 1-12. között olyan akciót hirdettek meg, amely alatt valóságosan érvényesült az akciós új ár a résztvevő tagi üzletekben, ugyanakkor az új árhoz képest azonosnak tűntették fel a népszerűsítő szórólapokon azt a régi árat is, amelyen a fogyasztók az akciót megelőzően az árut az üzletekben megvehették.

Miután felmerült annak gyanúja, hogy e régi áron az egyes ÁFÉSZEK-nél a hirdetés közzététele előtt értékesítés nem lehetett, a Gazdasági Versenyhivatal különösen előnyös vásárlás hamis látszatának keltése miatt eljárást indított (Tpvt. 70. § (1) bekezdés).

A vizsgálat során az eljárás alá vont vállalkozás elismerte, hogy a régi árak egyöntetűen érvényesülő megjelölése jogszerűtlen volt, miután régi árként a javasolt fogyasztói árat tüntették fel a szórólapokon, amely pedig a kötelező jelleg hiánya miatt minden üzletben nem is volt és nem is lehetett azonos.

Az eljárás megindulását követően az eljárás alá vont vállalkozás az újabb akciókat már úgy népszerűsítette, hogy elhagyta az ilyen módon bizonytalan régi ár feltüntetését.

A vizsgálati jelentés álláspontját osztva, a Versenytanács megállapította a Tpvt. 8. § (2) bekezdés d) pontja szerint minősülő magatartás jogellenességét, azonban élve a Tpvt. 78. § (1) bekezdésében írt lehetőségével, a bírság kiszabását mellőzte az egyébként kis súlyú magatartás megismétlésétől való tartózkodás miatt.

Ugyanakkor felhívja az eljárás alá vont vállalkozás figyelmét, hogy az 1995-ben létrejött integrációs megállapodás - bár erre a lefolytatott vizsgálat okszerűen nem terjedt ki - alkalmas lehet a gazdasági verseny korlátozására (Tpvt. IV. fejezet), amiért is annak megfontolása indokolt, hogy az együttműködés a gazdaságilag szükséges mértéket nem haladja-e meg.

Az eljárás alá vont vállalkozás Tpvt. szerinti határozat elleni jogorvoslati jogát a 83. § biztosítja.

Budapest, 1997. október 6.

dr. Kállai Mária sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika