Vj-60/1997/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az ifj. Dr. Kárpáti László ügyvéd (1062 Budapest Andrássy út 113.) által képviselt FIAT Magyarország Kft (1086 Budapest Szeszgyár u. 4.) eljárás alá vonttal szemben gazdasági erőfölénnyel történt visszaélés miatt indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat felülvizsgálatát - a kézhezvételt követő 30 napon belül - a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó illetékköteles keresetben lehet kérni.

Indoklás

I.

Az eljárás alá vont vállalkozást a torinoi székhelyű FIAT Auto Sp.A. Italy alapította a FIAT gépkocsik személy- és haszonjárművek és ezek alkatrészei Magyarországi forgalmazására és szervizelésére. Az eljárás alá vont a gépjárművek forgalmazását az általa kiépített márkakereskedői hálózat útján látja el. Ebből a célból 27 viszonteladói (dealeri) megállapodást kötött.
A márkakereskedőkkel előzetes tárgyalásokat folytat a végleges szerződés megkötése előtt, bekérve üzleti terveiket. Ezt követi az úgynevezett "szándéknyilatkozat", amely 30 napig érvényes és köti a nyilatkozót. A "szándéknyilatkozat" részletesen tartalmazza a kötendő szerződés legfontosabb, a beruházásra, a bemutató teremre, szervizre vonatkozó feltételeket, határidőket és a bankgarancia nagyságát is. Amennyiben a leendő márkakereskedő ezt elfogadja, jöhet létre a végleges szerződés, amelyhez egyes speciális kérdéseket taglaló mellékletek készültek. Az évek alatt kialakult gyakorlat szerint az eljárás alá vont ezeket a mellékleteket, illetőleg az abban foglalt feltételeket változtatta meg. Jelenleg a hatályos szerződés mellékletei a következők: az egyes számú tartalmazza a szerződés szerinti járműveket és termékeket, a kettes számú az értékesítési területet, a hármas számú az értékesítő operatív egységének szerkezetét, a négyes az általános szerződési feltételeket, az ötös az eladási kötelezettségeket, a hatos a gépkocsik tulajdonjogát, míg a hetes a DEMO járművek értékesítésének és alkalmazásának általános feltételeit.

II.

A hivatalból indult vizsgálat arra terjedt ki, hogy az eljárás alá vont a márkakereskedőivel szemben fennálló szerződéses kapcsolatok alapján gazdasági erőfölényben van-e és ha igen, ezzel visszaélt-e.

A Versenytanács lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont előadása, az általa becsatolt okiratok és a vizsgálati bejelentés alapján következő tényállást állapította meg.
Az eljárás alá vont a márkakereskedőkkel kötött szerződés 1. sz. mellékletében határozza meg az értékesítési irányelveket. Ennek megállapításánál figyelembe veszik a BM hivatalos statisztikáját az adott megyére vonatkozóan, a lakosság számát, fizetőképes keresletét, anyagi helyzetét, az adott területen eladott összes új gépkocsikat, a konkurens cégek adatait, a márkakereskedő előző évi teljesítményét, anyagi helyzetét, az általa végzett beruházásokat is. Ennek alapján kialakított irányelveket a Dealer Szövetség, amely a márkakereskedő kezdeményezésére jött létre, megvitatja és dönt az elfogadásáról. Az egyeztetések kiterjednek az árrés, a flotta-értékesítés és teljesítmény értékelési rendszerre is. A vizsgálat megállapítása szerint az érintett piacon az eljárás alá vont részesedése az új személygépkocsik és terepjárók kategóriában 6,6 %. az új gépjárműpiacon belül a helyettesíthetőség szempontjából releváns alpiacokon a piaci részaránya a kis- és alsóközép kategóriában 6,2 %, a közép-, nagy-, sport-, és luxuskategóriában 0,4 %, míg a terepjáró és egyszerű kategóriában 0 %.

Azzal a márkakereskedővel szemben, akivel az eljárás alá vont dealeri szerződést kíván kötni megállapítható, hogy nincs gazdasági erőfölényben. A szerződés megkötése a márkakereskedő szabad akaratán múlik, a szerződéskötést részletes, személyes tárgyalások és nyilatkozatváltások előzik meg. A szándéknyilatkozat a legapróbb részleti lebontott következetes és igen kemény feltételeket tartalmazó szerződési akarat nyilvánítás, ennek áttanulmányozása során a leendő márkakereskedő tisztában kell azzal legyen, hogy amire vállalkozik az igen komoly anyagi és üzleti feltételekkel jár. E szigorú odafigyelést észlelheti később is a szerződés hatálya alatt, ami azonban önmagában nem értékelhető visszaélésszerű magatartásnak.

A Versenytanács állandó gyakorlata az, hogy a szerződés fennállta alatt sem alakul ki szükségszerűen gazdasági erőfölényes jogviszony a felek között tekintettel arra, hogy amennyiben a márkakereskedő lehetetlennek tartja a szerződés fenntartását, pályázhat más márkakereskedés elnyerésére. Piacról való kilépése és más piacra való belépése nem jelent számára a szokásosnál elviselhetetlenül nehezebb feltételeket, felhasználhatja meglévő beruházásait, infrastruktúráját, üzleti kapcsolatait az új vállalkozás beindulásakor.
A Versenytanács álláspontja az, hogy minden vállalkozásnak piacralépésekor számolnia kell a vállalkozással járó üzleti bizonytalanságokkal, döntésénél figyelemmel kell lennie arra is, hogy a vállalkozás kockázattal jár nem csak az ő, hanem a vele szerződő fél számára is.

Mindezek alapján a Versenytanácsnak az az álláspontja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás nem került gazdasági erőfölénybe a márkakereskedőkkel szembe, így a velük kötött szerződés mellékletének változtatásával ilyen jellegű visszaélésszerű jogsértés, melyet a Tpvt. 21. § fogalmaz meg, nem történt meg, ezért a Versenytanács a Tpvt. 72. § (1) bekezdés alapján a 77. § (1) bekezdés b.) pontjának alkalmazásával megszüntette.

A jogorvoslati lehetőséget a Tpvt. 83. §-a szabályozza.

Budapest, 1997. július 22.

Dr. Lénárd Réka sk.
Fógel Jánosné dr. sk.
Dr. Györffy István sk.
Véghelyi Ágnes