Vj-62/1997/13

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Dr. Csányi István ügyvéd (1077 Budapest Rózsa u. 40/a) által képviselt Dr. Mészáros Tamás (2083 Solymár Váci Mihály u. 8.) eljárás alá vont ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának megállapítására indult eljárásban meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont reklámjaiban használt "legrövidebb határidővel" és a "legmodernebb technikával" kifejezései alkalmasak a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására.

E magatartás folytatását megtiltja.

A Versenytanács az eljárás alá vontat 50.000.- Ft (azaz Ötvenezer) forint bírsággal sújtja, melyet köteles - a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül - a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlájára megfizetni.

A határozat felülvizsgálatát - a kézhezvételt követő 30 napon belül - a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresetben lehet kérni, melynek a pénzbüntetés vonatkozásában halasztó hatálya van.

Indoklás

I.

Az eljárás alá vont 1995-ben tette le a fogszakorvosi szakvizsgát és 1997. január óta rendelkezik fogszakorvosi magángyakorlatra feljogosító engedéllyel, melyet az ÁNTSZ Pest Megyei Intézete állított ki. Az eljárás alá vont Solymár területén kívánt piacra lépni, mint fogszakorvos. Piacralépéséhez a vonzáskörzetben Budapest II. kerület, Hűvösvölgy, Pesthidegkút, Máriaremete, Széphalom, valamint Solymár területén 1995-től folyamatosan tettet ki hirdetményeket autóbuszmegállókban, konténereken, villanypóznákon és egyéb közterületi helyeken. Ilyen falragaszok 1997-ben is fellelhetők voltak. A hirdetményeken az eljárás alá vont neve nem szerepelt, a hirdetmény alján perforált letéphető címkéken Fogászati Stúdió Solymár megnevezéssel a hívható telefonszámok találhatók. A feltűnő zöld és sárga színű plakátokon felsorolt szolgáltatások között szerepel: esztétikus fogpótlások a legrövidebb határidővel, esztétikus tömések, fogkozmetika, fogszuvasodásgátlás mindez várakozás nélkül a legmodernebb technikával kedvező áron.

II.

Az eljárás alá vont védekezésében arra hivatkozott, hogy az 1995-96-os években elhelyezett hirdetések szövegén tekintettel arra, hogy az sértheti mások érdekeit, az eljárás alá vont változtatott, így az 1997-ben alkalmazott hirdetés szövege már nem ütközik a versenytörvény rendelkezésébe. Sérti azonban az Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozata Etikai Bizottságának hirdetésekre vonatkozó előírásait. Az ügy jelenleg az etikai bizottság előtt van, amely rövid időn belül megteszi a megfelelő intézkedéseket. Az a falragasz, amelyen bio-fogászati stúdiót ajánlott, már nincs kihelyezve közterületen. A fájdalommentesség azt jelenti, hogy erősebb érzéstelenítő anyagot használ.
Amikor a hirdetést kifüggesztette és azon SZTK árat jelölt meg, akkor valóban SZTK áron dolgozott. A legrövidebb határidő alatt azt értette, amely idő alatt a fogtechnikus képes elkészíteni az adott technikai munkát. A hirdetésekkel az volt a célja, hogy a rendelő törzsállományát megszerezze, így majd az elégedett betegek egymást fogják ajánlani. A "mindez várakozás nélkül" arra utal, hogy bejelentésre dolgozik és a betegeknek nem kell a váróban több órát eltölteni. A hirdetés módját a szüleivel és testvéreivel közösen találták ki.
Mindezek alapján az eljárás alá vont az eljárás megszüntetését kérte.

III.

A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont előadása, a becsatolt okiratok alapján a következő tényállást állapította meg. Az eljárás alá vont tagja a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatának. A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának 1. számú állásfoglalása rendelkezik az orvosi ténykedések hirdetéséről. Az állásfoglalás 3. pontja szerint az orvos saját orvosi tevékenységéről nem adhat olyan nyilatkozatot, amely személye népszerűsítésének célját szolgálja vagy arra alkalmas (11/1972. (VII.30.) EÜM. sz. rendelet 31. §), a 10. pont pedig kimondja, hogy az orvos magánrendelőjének megjelölésére kizárólag a kapubejárat és a rendelő bejárata mellett helyezhet el - 60x50 cm-nél nem nagyobb - címtáblát, amelyen az orvos nevét, szakorvosi képesítését, a rendelő helyének közelebbi megjelölését és a rendelési időt lehet feltüntetni (30/1989. (XI.15.) SZEM rendelet 9. §).

A vizsgálat lefolytatására és döntésre a Pest Megyei Etikai Bizottság jogosult.

Az eljárás alá vont nyilatkozata szerint orvosi tevékenységét vállalkozásnak tekinti. 1995-ben kezdte meg falragaszok segítségével tevékenysége hirdetését a sárga és zöld színű plakátokon 1997-ben. A vizsgálat megállapítása szerint a sárga és zöld színű plakátok, amelyek a sérelmes kifejezéseket tartalmazzák, 1997. tavaszán fellelhetők voltak közterületen. Az 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban Tpvt.) szól a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról. A Tpvt. III. fejezete szabályozza a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmát. A Tpvt. 8. § (1) bekezdése kimondja, hogy tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni és a (2) bekezdés kiemeli azokat az eseteket, amelyek különösen a fogyasztók megtévesztésének minősülnek. Az érintett piacon Solymár községben 7.600 fő él és az eljárás alá vonton kívül 5 fogorvos működik. A fogyasztóknak (pácienseknek) dönteniük kell, hogy melyik fogorvost válasszák ki, kivel kezeltessék magukat. Az az ígéret, hogy a fogpótlások a legrövidebb idő alatt készülnek el, kétségkívül alkalmas arra, hogy a fogyasztói döntéseket befolyásolja. A "legmodernebb technikával" ígéret az eljárás alá vont saját véleménye az általa nyújtott szolgáltatásról, ami semmivel nincs bizonyítottan alátámasztva.
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgáltat Pest Megyei Intézete 1997. június 17-i átirata szerint az eljárás alá vont rendelője megfelel a közegészségügyi előírásoknak. Azt azonban az eljárás alá vont nem tudta bizonyítani, hogy a rendelője műszerezettsége az érintett piacon bármivel felülmúlná egy másik rendelő felszereltségét. Az eljárás alá vont hirdetései jogszabályba ütköznek, így mindenképpen tisztességtelennek minősülnek, vagyis sértik a Tpvt. 8. §-át.

A Versenytanács a Tpvt. 77. § e.) pontja alapján megtiltotta a jogsértő magatartás további folytatását.

A bírság összegét a Versenytanács a Tpvt. 78. § (2) bekezdése rendelkezése alapján az eset összes körülményeire figyelemmel, mérlegeléssel állapította meg.

Súlyosbító körülményként vette figyelembe a hirdetések agresszív megjelentetési módját, míg enyhítő körülményként értékelte a vállalkozás működtetésének rövid idejét.

A jogorvoslati lehetőségét a Tpvt. 83. §-a szabályozza.

Budapest, 1997. július 22.

Dr. Lénárd Réka sk.
Fógel Jánosné dr. sk.
Dr. Györffy István sk.
Véghelyi Ágnes