Vj-64/1997/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Whirlpool Magyarország Kft (Budapest) eljárás alá vonttal szemben fogyasztók megtévesztése miatt hivatalból indult ügyben - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

A jogsértő összehasonlító reklámot egy ízben közzétevő eljárás alá vont cselekményének a verseny szabadságát és tisztaságát csekély fokban veszélyeztető volta miatt, és mert kifogásolt magatartásával a Tpvt. 75.§ alapján elrendelt szünetelést követően felhagyott, illetve azt nem folytatta, a Versenytanács az eljárás további folytatását indokoltnak nem találván, azt megszüntette.

Budapest, 1998. február 23.

dr. Győrffy István sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Lénárd Réka sk.
Szabó Györgyi