Vj-100/2000/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Höfler és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt Elektrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. (5100 Jászberény, Fémnyomó u. 1., ügyintéző: dr. Höfler Tamás ügyvéd) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel történő visszaélés tárgyában indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

Az eljárás alá vont vállalkozás 1998. június 1-én határozott időre szóló, majd 1999. június 1-én ugyancsak határozott időre, 1999. december 31-ig szóló szállítási szerződést kötött a Magnetta Reklámstúdió Kft-vel hűtőszekrényekre használatos műgyantázott emblémák készítésére és szállítására. A szerződés tartalmazza, hogy annak meghosszabbítása legkésőbb a lejárat előtt 60 nappal történik. A két fél között 1998. évben is ugyanilyen tartalmú szerződés köttetett.

Az eljárás alá vont 1999. év végén különböző cégektől kért ajánlatot matricák gyártására és azok értékelése után mással kötött szerződést. E tényt 2000. február 28-án a Magnetta Kft-vel közölte.

II.

A Gazdasági Versenyhivatal azért indított vizsgálatot, mert valószínűsítette, hogy az eljárás alá vont vállalkozás gazdasági erőfölényes helyzetében azzal a magatartásával, miszerint nem kötött szerződést a Magnetta Kft-vel, megsértette a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 21. § c) pontját. A vizsgáló indítványozta, hogy a Versenytanács állapítsa meg a jogsértést, kötelezze az eljárás alá vontat a jogsértő állapot megszüntetésére és arra, hogy hazai bedolgozótól vásárolja meg a matricákat. Indítványozta továbbá bírság kiszabását.

Eljárás alá vont vállalkozás azzal védekezett, hogy a Magnetta Kft. 2000. februárjában a korábbi árait 7 %-kal emelte, míg a másik vállalkozás ajánlata típusonként 3 - 60 %-kal kedvezőbb volt. Ezt követően a Magnetta az előbbi ajánlatát megváltoztatva átlagban 43 %-kal alacsonyabb árajánlatot tett, amelyet komolytalannak tartott, és az egyébként számára előnyösebb szerződést kötötte meg. Ez nem zárja ki, hogy a következő évre ismételten beszerzi a versenyző cégek ajánlatait. Semmiféle olyan magatartást nem tanúsított, amely alapján a Magnetta Kft. hosszú távú együttműködésben bízhatott. Összefoglalóan

  • -

    az eljárás alá vont nincs gazdasági erőfölényben, hiszen az adott piacon nem egyedüli megrendelője a matricáknak,

  • -

    nem tekinthető visszaélésszerű magatartásnak, hogy egy másik szállítótól előnyösebb feltételekkel szerzi be ugyanazt a terméket.

Erre tekintettel az eljárás megszüntetését kérte.

III.

A Versenytanács a jogsértést nem látta igazoltnak.
A Tpvt. 21. §-a tiltja a gazdasági erőfölénnyel történő visszaélést, így nevesítetten a c) pontban az ügylet jellegének megfelelő üzleti kapcsolat létrehozásától, illetve fenntartásától való indokolatlan elzárkózást. E törvényi tényállás megvalósulásának együttesen fennálló feltétele az erőfölényes helyzet, illetve az azzal történő visszaélés, így bármelyik hiánya arra vezet, hogy a jogsértés nem valósul meg.

A vizsgálat nem tárt fel semmiféle olyan adatot, hogy az eljárás alá vont erőfölényes helyzetben lenne. Ennek ismérveit a Tpvt. 22. § (1)-(3) bekezdése határozza meg. Alaptalanul állapította meg a vizsgálat, hogy a matrica olyan áru, amelyet másnak nem vagy csak a szakma és az adott áru szempontjából a szokásosnál számottevően kedvezőtlenebb feltételekkel lehet értékesíteni (22. § (1) bekezdés b) pont). Abból a tényből, hogy az országban e termék gyártására jelentős szabad kapacitás van, illetve emellett import is létezik, legfeljebb azt a következtetést lehet levonni, hogy a gyártók között éles a verseny egy hosszabb távú, nagyobb mennyiségű megrendelésért.

Az a magatartás, hogy az eljárás alá vont nem kötött újabb szerződést a Magnetta Kft-vel, nem tekinthető visszaélésszerű magatartásnak. Az 1999-ben kötött szerződés december 31-ével megszűnt, annak meghosszabbítása nem történt meg.
Bár az iratokban adat nincs rá, a vizsgálati jelentés tartalmazza, hogy ezután is történt további teljesítés. Ha ez valós, úgy a szerződés határozatlan idejűvé alakult át, azonban a Magnetta Kft. volt az, aki az adott feltételekkel nem kívánt teljesíteni, hanem február hónapban új árajánlatot tett, amely új szerződési ajánlat; ha a szerződés határozatlan idejűvé vált, úgy a szerződés módosítására tett ajánlat, melyet az eljárás alá vont nem fogadott el. Igy abban az esetben, ha 2000. évben teljesítés nem történt, a felek között új szerződés nem jött létre; ha teljesítés történt, úgy azzal, hogy a megrendelő nem fogadta el az új árat, a szerződést ráutaló magatartással a felek megszüntették. Ennek értékelése egyébként nem a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozik, a visszaélés szempontjából csupán az vizsgálandó, hogy eljárás alá vont indokoltan zárkózott-e el a szerződés megkötésétől (módosításától).

A Versenytanács álláspontja szerint eljárás alá vont semmiféle diszkriminációt nem alkalmazott, azzal kötötte meg a szerződést, aki az első körben a legjobb ajánlatot adta és feltételeit egyébként is előnyösebbnek találta.
Minthogy sem erőfölényes helyzet, sem visszaélésszerű magatartás nem állapítható meg, az eljárást a Tpvt. 77. § (1) bekezdés h) pontja szerint - figyelemmel a 72. § (1) bekezdés a) pontjára - megszüntette. Utal arra, hogy a vizsgálati jelentésben foglalt indítványokat jogsértés esetén sem lett volna mód teljesíteni, hiszen a Tpvt. 77. §-a részletesen körülírja a döntés tartalmát.
A 74. § (2) bekezdése szerint tárgyaláson kívül határozott. A határozat egyéb rendelkezései a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdésein alapulnak.

Budapest, 2000. augusztus 10.

dr. Sólyom Eszter sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Lénárd Réka sk.
Ágoston Marika