Vj-101/2000/17

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Bárd Károly ügyvéd (Bárd, Cseri és Társai Ügyvédi Iroda, 1056 Budapest, Belgrád rkp. 13-15.) által képviselt Vereinigte Elektrizitäts-und Bergwerks AG (VEBA AG) és a Vereinigte Industrie - Unternehmungen AG (VIAG AG) kérelmezőknek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

 • 1)

  A Versenytanács engedélyezi a VIAG AG beolvadását a VEBA AG-ba.

 • 2)

  A kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő elmulasztása miatt a kérelmezőkkel szemben egyetemlegesen 300.000.- Ft (azaz háromszázezer forint) bírságot szab ki, amelyet a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül kötelesek a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára megfizetni.

 • 3)

  E határozat felülvizsgálatát a kérelmezők a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel kérhetik, amelynek a bírság megfizetésére halasztó hatálya van.

Indoklás

I.

A kérelmezők igazgatótanácsai 1999. szeptember 27-én Elvi Megállapodást kötöttek a két cég egyesítéséről, mely szerint a VIAG AG beolvad a VEBA AG.-ba. Az új vállalat neve E.ON AG., mely konszernvezető holding társaságként működik, a felek vállalkozásai irányítása alá kerülnek.
Az új részvénytársaság legfőbb tevékenységi körei az energia - ezen belül a villamos áram, földgáz, víz és kőolaj - és a vegyipari ágazat, emellett, fontos működési területe a távközlés, kiegészítő tevékenységi köre az ingatlan kezelés. Egyéb területeken működő vállalkozásaikat - alumínium ipar, szilicium-wafer, szállítás, logisztika, csomagolás - értékesíteni fogják.

Az Elvi Megállapodásban foglalt beolvadás végrehajtására a felek 1999. december 21-én Beolvadási Szerződést írtak alá, melynek 1.§ (3) bekezdése szerint a beolvadási határnap 2000. január 1.

A beolvadást a két társaság közgyűlései 2000. február 10-én illetve 14-én hagyták jóvá, a kereskedelmi jegyzékbe való bejegyzése pedig 2000. június 16-án történt meg.

A kérelmezők egyesülését az Európai Unió Bizottsága 2000. június 13-án, az energia - és a vegyipari ágazati tevékenységekre vonatozóan - a hatékony verseny biztosítása érdekében - számos feltétel megvalósításának előírásával engedélyezte.

A kérelmezők a Gazdasági Versenyhivatalhoz a beolvadás engedélyezése iránti kérelmüket a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 24.§-ára hivatkozással 2000. június 13-án nyújtották be.

A kérelemben arra hivatkoztak, hogy az összefonódásban érintett vállalkozások magyarországi érdekeltségeinek tevékenységében csak az acél termékek értékesítésének piacán van átfedés, itt a két csoport együttes részesedése azonban alacsony mértékű; így a kérelmezett összefonódás a magyar piaci viszonyokat érdemben nem befolyásolja.

A kérelem benyújtásának időpontjával kapcsolatban előadták, hogy álláspontjuk szerint az Elvi Megállapodás és a Beolvadási Szerződés kikötései tekintetében aláírásukkal hatályossá váltak, azonban az egyesülés megvalósításának feltétele volt a társaságok közgyűléseinek jóváhagyása, a cégjegyzékbe való bejegyzés, valamint az Európai Bizottság engedélye. A Bizottság által előírt feltételek ismeretében lehetett megfelelően összeállítani az engedélykéréshez szükséges adatokat.

II.

A VEBA AG egy vállalkozás csoportot irányító holding társaság, Németország egyik legjelentősebb cége. A cégcsoport fő tevékenységét az energia - áram, olaj és gáz - valamint a vegyipari ágazatban folytatja, emellett jelentős érdekeltségei vannak a telekommunikáció, az ingatlan - kezelés, a logisztika és a szilikon lapok gyártásában, forgalmazásában. Az irányítása alatt álló vállalkozások Európa és a világ számos országában tevékenykednek.

A VEBA AG csoporthoz 1999. évben tizenegy Magyarországon bejegyzett vállalkozás tartozott

 • -

  köztük a jelentősebbek: ARAL Hungária Kft, Neuber Hungária Kereskedelmi Kft, Degussa - Hüls Hungária Kft, MASPED-BTL Kft, Masped-Trias Szállítmányozó Kft., stb. - ,

melyek üzem- és kenőanyag-, vegyi áru-, gyógyszer- és gyógyászati termék, mérőműszer kereskedelemmel, valamint szállítmányozási- és szállítási tevékenységgel, vagyonkezeléssel, mérnöki tanácsadással foglalkoznak.
A vállalkozás csoport külföldön honos tagjai Magyarországra szilícium lemezeket és acéltermékeket exportálnak.
A VEBA AG irányítása alatt álló társaságok 1999. évben együttesen - a csoporton belüli forgalom nélkül - a Magyar Köztársaság területén 63,1 milliárd Ft nettó árbevételt értek el.

A VIAG AG németországi székhelyű holding társaság, melynek irányítása alatt álló vállalkozások öt fő üzletágban, az energia, a telekommunikáció, a vegyipar, az aluminim ipar és a csomagolóanyag iparban folytatnak szolgáltató, termelő valamint értékesítési tevékenységet, Németország mellett a világ számos országában.

A VIAG AG csoport irányításával működik Magyarországon az áramszolgáltató DÉDÁSZ és TITÁSZ Rt, a gőz és melegvízellátást biztosító Nyíregyházi - valamint Debreceni Erőmű Kft, valamint hat további vállalkozás, melyek fémszerkezetek valamint, műanyag csomagolóeszközök gyártásával, építési-adalékanyag kereskedelemmel, könnyűfém öntéssel, tervezési-beruházási és vagyonkezelési tevékenységgel foglalkoznak.

A VIAG AG külföldön bejegyzett hat vállalkozása Magyarországon a vegyianyag-, a csomagolóanyag valamint az acélkereskedelem területén realizált árbevételt.

A VIAG AG csoporthoz tartozó magyarországi vállalkozások, valamint külföldön honos tagjai 1999. évben együttesen - a csoporton belüli forgalom nélkül számítva - 181,9 milliárd Ft nettó árbevételt értek el Magyarországon .

III.

A Tpvt. 71.§ (1) bekezdése alapján készített jelentésben a vizsgáló a kérelmezett összefonódás engedélyezését indítványozta.

IV.

A kérelem tárgyát képező Beolvadási Szerződés alapján a VIAG AG beolvad a VEBA AG-be, mely a Tpvt. 23.§ (1) a) pontjában foglaltak alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

Az összefonódás külföldön honos vállalkozások között jön létre, melyre a Tpvt. hatálya az 1.§ alapján kiterjed, mert mindkét vállalkozás csoport részben Magyarországon működő leányvállalatai révén, részben ide irányuló közvetlen export áruival jelen van a magyar piacon, így az összefonódás hatása a Magyar Köztársaság területén érvényesül.

Az összefonódáshoz a Tpvt. 24.§ (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kell kérni, tekintettel arra, hogy

 • -

  a 26.§ szerint figyelembe veendő közvetlenül és közvetetten résztvevő vállalkozások együttes, az egymás közötti forgalom nélkül számított 1999. évi nettó árbevétele (245,0 milliárd Ft) meghaladta Magyarországon a törvényben előirt tíz milliárd Ft-os küszöbértéket, és

 • -

  a beolvadó vállalkozás irányítása alá tartozó leányvállalatoké pedig (181,9 milliárd Ft) több volt mint ötszáz millió forint.

V.

A Tpvt. 30.§ (2) bekezdése értelmében a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (14.§).

A versenyfelügyeleti eljárás során részletesen feltárásra került a beolvadással érintett vállalkozások magyarországi tevékenysége, mely alapján megállapítható, hogy a felek - az acélipari termékek értékesítésének kivételével - nem azonos szolgáltatás, illetve áru piacok szereplői.
A acéltermékek piacán az érintett vállalkozások külföldön honos tagjai exportjukkal vannak jelen Magyarországon, együttes piaci részesedésük azonban rendkívül alacsony, nem éri el a teljes belföldi forgalom egy százalékát sem; így érdemi koncentráció növekedés nem történik. A többi érintett szolgáltatás, illetve áru tekintetében pedig az összefonódás Magyarországon a piaci szerkezetet nem befolyásolja.

A vizsgálat a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nem tárt fel egyéb, az érintett vállalkozások között fennálló olyan kapcsolatokat sem, amely a gazdasági versenyt érintő veszélyeket rejtene magában.

Előzőeket figyelembe véve a Versenytanács a Tpvt. 30.§ (1) bekezdése alapján az összefonódást - a vizsgálati indítvánnyal egyezően - engedélyezte.

VI.

A Tpvt. 28.§ (2) bekezdése alapján az engedély iránti kérelmet az összefonódás tárgyában létrejött szerződés megkötését követő 8 napon belül kell a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtani. E határidő - figyelembevéve VIAG AG-nek a VEBA AG-ba történő beolvadásáról szóló Beolvadási Szerződés időpontját - 1999. december 29. volt, ezzel szemben a kérelem 2000. június 13-án, azaz 166 nappal később érkezett a Gazdasági Versenyhivatalhoz.

A Tpvt. 79. §-a alapján a 24. § szerinti engedélykérelem elmulasztása esetén a bírság összege legfeljebb napi 10.000 Ft, azaz jelen esetben maximum 1.660.000.- Ft lehet.

Ezen összegen belül a Versenytanács a kérelmezők terhére a birság összegét 300.000.- Ft-ban határozta meg. Az összeg megállapításánál egyrészt figyelembe vette, hogy a kérelmezők késéssel ugyan, de benyújtották az engedély iránti kérelmet és méltányolta azt is, hogy a rendkívül szerteágazó tevékenységi körrel rendelkező külföldi ügyfelek esetében az engedély kéréshez szükséges információk beszerzése időigényes.

VII.

Az ügyfelek - képviselőjük útján - közösen a tárgyalás mellőzését kérték, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74.§ (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmezők a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerinti eljárási díjat megfizették, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatára vonatozó rendelkezés a Tpvt. 83.§ (1) és (2) bekezdésein alapul.

Budapest, 2001. január 15.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi