Vj-111/2000/17

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Récziczáné dr. Kudlik Gyöngyi (1054 Budapest, Akadémia u. 9.) ügyvéd által képviselt BRENDON Gyermekruházati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest eljárás alá vonttal szemben gazdasági erőfölénnyel való visszaélés és fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt hivatalból indított eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás azon magatartása, hogy az Anyák Lapja című lap 1999. decemberi számában a King Standard Lux gyermekülés fogyasztói áráról valótlan tájékoztatást adott, továbbá a fenti lap 1998. decemberi számában megjelent állítása, hogy "a játékban is a legnagyobb", alkalmas a fogyasztóknak a gazdasági versenyben történő megtévesztésére.

Egyebekben az eljárást megszünteti.

Kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, hogy fizessen meg a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú számlája javára 30 napon belül 500.000.- (azaz Ötszázezer) Ft bírságot. Amennyiben a bírságot a kötelezett a teljesítési határidőn belül nem fizeti meg, illetve azt nem igazolja, a követelést adók módjára behajtandó köztartozásként az állami adóhatóság szedi be.

A határozat ellen az eljárás alá vont a kézhezvételtől számított 30 napon belül a bírság fizetésére halasztó hatályú jogorvoslati kérelmet nyújthat be a Fővárosi Bíróságnak címezve a Gazdasági Versenyhivatalnál.

Indoklás

A hivatali eljárás annak tisztázására indult, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a gyermekholmik hirdetési piacán az Anyák Lapja, a Baba Magazin és a Patika elnevezésű lapjaival gazdasági erőfölényben volt-e, amikor versenytársa hirdetésének közlését visszautasította.

A vizsgálati jelentés megállapította, hogy az eljárás alá vont az Anyák Lapjával 1995. decemberében, a Baba Magazinnal 1998. szeptemberében, a Baba Patikával 1999. januárban lépett piacra, de valamennyi lapot 1999. december 6-án értékesítette.

Az Anyák Lapja a bevezető ajánlás szerint a kezdő és haladó anyukák és gyakorló nagymamák havonta jelentkező lapja. A Baba Magazin elsősorban a kismamákhoz, illetve a 0-3 éves korú gyermekeket nevelő anyukákhoz szól. A Baba Patika az ajánlat szerint az áldott állapotban levő nőknek, a kismamáknak és a kisgyermekeket nevelő szülőknek íródott. Hasonló elsősorban vagy kizárólag a nőknek szóló 20 legolvasottabb havi újság között a fent említett egyik lap sem szerepel. A feltárt adatok szerint a hasonló fogyasztói csoporthoz sorolható heti- vagy havilapokon és magazinokon belül a vizsgált három lap részaránya a 10 %-ot sem érte el. A hirdetési piac azonban nem szűkíthető le ezekre a lapokra, hiszen tematikus hirdetéseket bármely napi, heti vagy havilap is közöl és az is eljut a megcélzott olvasó közönséghez. Akár a teljes hirdetési piacot, akár kizárólag a nőknek szóló lapok piacát tekintjük, az eljárás alá vont vállalkozás a vizsgált időszakban a kiadói, hirdetési piacon gazdasági erőfölényben nem volt.

Az eljárás alá vont az Anyák Lapja 2000. januári számában meghirdette, hogy áruházaiban több mint 20 ezer féle árucikk kapható a készlet erejéig. Az Anyák Lapja 1998. decemberi számában olyan hirdetést tett közzé tevékenységéről, amely szerint "játékban is a legnagyobb". Az Anyák Lapja 1999. januári, februári, márciusi, áprilisi számában több mint 150 féle autós biztonsági ülést kínált a fogyasztóknak. Az 1999. októberi BNV-n, valamint egyéb módon terjesztett szórólapjain 100 féle kiságy értékesítéséről tájékoztatta a fogyasztókat, az 1999. decemberi Anyák Lapja számban pedig az Impol King Standard Lux gyermekülés fogyasztói árát 6.990.- Ft-on hirdette, holott ez az árucikk az adott időszakban 7.990.- Ft-os fogyasztói áron volt kapható.

A vizsgálati jelentés az autósülés hirdetés valótlansága miatt, a felsőfokú jelző használatát bizonyítatlansága miatt, a több mint 20 ezer féle árucikk vásárlására buzdító reklámot pedig azért tartotta jogsértőnek, mert nem volt megállapítható, hogy minden időben valamennyi áruházban a katalógusban megjelölt 20 ezer féle árucikk kapható lett volna. A többi állítás vonatkozásában a vizsgálat azzal az eredménnyel zárult, hogy az ott közölt állítások a valóságnak megfelelnek.

Az eljárás alá vont vállalkozás az eljárás megszüntetését jogsértés hiánya miatt kérte. Másodsorban arra hivatkozott, hogy az autósüléssel kapcsolatos és a reklámban adminisztratív hiba miatt tévesen feltüntetett márka tekintetében a megtévesztés ugyan formailag bekövetkezett, azonban annak piaci hatása csekély volt, hiszen a hirdetett időszakban 5 darab rendelést kapott az eljárás alá vont a kiskereskedőktől. A 20 ezer féle árucikk vonatkozásában előadta, hogy soha nem állította és a reklámban sem, hogy minden időben minden áruházban a katalógusban szereplő cikkek azonnal kaphatók lettek volna, azonban a katalógusban feltüntetett cikkek vonatkozásában kötelezettséget vállalt, hogy a raktáron éppen nem lévő árucikket rövid határidőn belül a fogyasztónak kiszolgáltatja. Erre utalt a "készlet erejéig" kitétel is. A "játékban is a legnagyobb" kifejezést pedig úgy kell értelmezni, hogy bár játékáruház vonatkozásában nem tekinthető a területe a legtágasabbnak, azonban az egyéb cikkek árusításával egybekötött játékárusítás vonatkozásában olyan gyakorlatot követett, hogy a bútorok vagy egyéb árucikkek mellé helyezte ki a plüssből vagy egyéb anyagból készült hozzáillő játékokat.

A Versenytanács egyetért a vizsgálati jelentés azon megállapításával, hogy a hirdetési piacon az eljárás alá vont vállalkozás erőfölénye nem volt megállapítható. A fogyasztók megtévesztése vonatkozásában nem tartotta jogsértőnek a 20 ezer fajta árucikkre való hivatkozással történő fogyasztói tájékoztatást, mert a hirdetés szövegéből az ésszerűen eljáró átlagos fogyasztó nem juthatott arra a következtetésre, hogy minden áruházban mind a 20 ezer cikk állandóan raktáron van, azonban annak beszerzésétől a feltárt adatok szerint az eljárás alá vont soha nem zárkózott el.

Jogsértőnek találta a Versenytanács a valótlan állítást, amely a hivatkozott gyermekülés fogyasztói árára vonatkozott. Ebben a tekintetben lényegtelen az, hogy milyen összegre, vagy milyen mennyiségre történt a jogsértés, ez utóbbiak a bírság mértéke megállapításánál jöhetnek számba. Az a körülmény, hogy megjelent egy olyan hirdetés, amely kétséget kizáróan valótlan adatokat tartalmazott alkalmas volt a gazdasági versenyben a fogyasztók megtévesztésére, és a versenytársakkal szemben tisztességtelen előny szerzésére.

A "játékban is a legnagyobb" kifejezésben a felsőfokú jelző használata a Versenytanács állandó gyakorlata szerint annyit jelent, hogy ennek az állításnak az eljárás alá vont minden időben minden feltételek között meg kell felelnie. A feltárt adatok szerint azonban sem raktárkészlete sem pedig üzlethelységeinek mérete nem támasztja alá ennek az állításnak az abszolút valóságát.

A Versenytanács ezért a jogsértést e két utóbbi magatartás vonatkozásában megállapította, egyebekben az eljárást megszüntette. Tekintettel arra, hogy a jogsértés materiális volt, azonban túl széles fogyasztói kört nem érintett, rövid ideig tartott és jelentős kárt nem okozott, a Versenytanács a bírság összegét a jogsértés súlyához mérten viszonylag alacsony összegben állapította meg.

Budapest, 2000. október 5.

dr. Györffy István sk.
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Ágoston Marika