Vj-117/2000/22

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Reinhard Hetzer ügyvezető igazgató által képviselt MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság Kft (2040 Budaörs, Baross u. 89.). eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

A nyomtatott szakmai telefonkönyvek budapesti piacán három vállalkozás van jelen.
A szakmai telefonkönyvek jellemzője, hogy szolgáltatásfajtánként csoportosítva tartalmazzák az egyes szakmák hirdetőinek nevét, címét és telefonszámait, esetleg ennél részletesebb reklámjait.

Az eljárás alá vont vállalkozás Arany Oldalak Budapest 2000. elnevezésű kiadványa 2000-ben 560.000 példányban került piacra Budapesten, míg versenytársai, a HTD Nyomdaipari és Adatfeldolgozó Kft által kiadott "Szaknévsor" 300.000 példányban jelent meg ugyanezen a piacon, illetve a GTE Yelow Pages Kft által kiadott "Yelow Pages kiadványok" 100.000 példányban kerültek forgalomba a főváros és Pest megye területén.
Budapesten kerületenként is megjelennek különböző szakmákat, szolgáltatásokat reklámozó kiadványok, melyek azonban nem tartalmazzák az egész főváros szolgáltatási kínálatát.
Az elektronikus formában beszerezhető szakmai telefonkönyvek (CD-romok, Online telefonkönyvek) felhasználási módja számítógéphez kötődik, használatukhoz legalább alapfokú számítógépes ismeretek szükségesek, így a kerületi kiadványok mellett ezek sem tekinthetők az eljárás tárgyát képező terméket helyettesítő terméknek.

Az eljárás alá vont vállalkozás a Matáv Rt-vel kötött szerződés alapján - a Magyar Posta közbejöttével - terjeszti kiadványát a főváros területén.
A kiadvány, a versenytársak termékéhez hasonlóan, a szakmai telefonkönyvet igénybevevő végfogyasztók (lakosság) számára ingyenes.
A szakmai telefonkönyvekben hirdetést megjelentető vállalkozások reklámjai ellenérték fejében jelennek meg a kiadványokban, így a kiadók üzleti érdekükét képezi, hogy termékükben minél több hirdetés jelenjen meg.

II.

Az eljárás alá vont vállalkozás 2000. év januárjában a Matáv Rt számláihoz mellékelt Hírlevelet jutatott el a Matáv Rt-vel kötött szerződés alapján valamennyi budapesti telefonelőfizetőhöz, kiknek száma 2000. elején 999.000 volt.
A Hírlevél - melynek címzettjei között értelemszerűen vállalkozások is voltak - a "legnagyobb példányszámú fővárosi szakmai telefonkönyv"-ként mutatta be a terméket.

Az előző évben hirdetést megjelentető vállalkozások számára az eljárás alá vont vállalkozás 7000-8000 példányban külön reklámanyagot - DM-levél - is eljuttatott, melyben arról informálta a leendő megrendelőket, hogy
"a többiekét többszörösen meghaladó példányszám, a teljeskörü terjesztés, a kiadványban található adat- és információ mennyiség, vagyis a kötet használati értéke együttesen teszik a Budapesti Arany Oldalak szakmai telefonkönyvet egyértelműen piacvezetővé és a főváros lakossága által legtöbbször kézbevett információ- és reklámhordozó kiadvánnyá", mely állandó jelenlétet biztosit valamennyi budapesti háztartásban.

III.

A Gazdasági Versenyhivatal 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 70.§. (1) bekezdése alapján hivatalból indított vizsgálatot annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozás azon közlésével, miszerint terméke a "legnagyobb példányszámú fővárosi szakmai telefonkönyv", amely gyakorlatilag minden háztartásba eljut , a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsítást-e.
A vizsgálat fentieken túl az eljárás tárgyává tette a korábbi üzletfeleknek megküldött teljes reklámanyagot is, mire tekintettel a Versenytanács a Tpvt. 65.§ (5) bekezdésében és 73.§-ában foglalt kötelezettségének megfelelően értesítette az eljárás alá vont vállalkozást az eljárás kiterjesztéséről.

A vizsgálati jelentés az eljárás megszüntetését indítványozta, mivel igazoltnak látta, hogy az eljárás alá vonti kiadvány a legnagyobb példányszámú fővárosi szakmai telefonkönyv, ami valamennyi előfizetéssel rendelkező háztartásba - mely a hirdetés szövege szerinti háztartásként van megjelölve, de ami Budapest esetében nem jelent szignifikás különbséget - eljut.
A korábbi ügyfeleknek megküldött reklámot - megállapítva, hogy annak lényeges tartalma az eljárás alá vont vállalkozás piacvezető szerepének hangsúlyozása, - szintén


nem találta jogsértőnek a példányszámra, a terjesztés módjára, illetve a termék ismeretségére tekintettel.

Az eljárás alá vont vállalkozás - tárgyalás mellőzésével - kérte az eljárás megszüntetését.

IV.

A Versenytanács álláspontja és a Legfelsőbb Bíróság által megerősített gyakorlata szerint az eljárás tárgyát képező hirdetések azon vállalkozásoknak hordoznak üzenetet, kik a példányszám ismeretében döntenek arról, hogy az adott díj ellenében hirdetéseiket el kívánják-e helyezni az adott telefonkönyvben. Ezen fogyasztók (megrendelők) számára az áru lényeges tulajdonságának minősül az olvasottsággal összefüggő példányszám, mivel főként ettől függ, hogy milyen nagyságrendben éri el a hirdetés a célzott végfogyasztókat, (Vj-145/1998, Vj-125/1996. LBKf. II. 27.254/1998. számú ítélet).
A példányszám mellett a hirdetést feladni szándékozóknak törvényes érdekük fűződik ahhoz is, hogy valós információt kapjanak arról, hogy hirdetésük hogyan jut el a lakossághoz.

A piacralépés, piaconmaradás, vagy a piaci részesedés növelése érdekében alkalmazott felsőfokú jelzők reklámban történő használata - azok valóságtartalma esetén - megengedett a gazdasági versenyben.
A vizsgálatban feltárt adatok szerint az érintett termékpiachoz tartozó kiadványok között választó megrendelők döntésében lényeges szerepet játszó tényező, azaz a "legnagyobb példányszám" valósnak minősül, így a Hírlevélben használt kifejezést a Versenytanács - a vizsgálati jelentéssel egyezően - nem találta jogsértőnek.


Jogszerűnek találta a Versenytanács az eljárás alá vont vállalkozás üzletfeleinek megküldött un. DM-levél üzenetét is figyelembevéve azt, hogy a piacvezető fogalom szakmában elfogadott jelentése az, hogy az adott vállalkozásnak milyen piaci részesedése van az adott piacon (Tpvt. 9.§.).
Maga a reklám három összetevő alapján határozta meg a piacvezetőség fogalmát. A fentiek szerint valósnak minősülő példányszámon és teljeskörü terjesztésen túl e körbe vonta a kiadványban található adat és információ mennyiséget, vagyis a kötet használati értékét is.
A vizsgálat nem tárta fel a kiadvány használati értékét, amit a Versenytanács sem talált szükségesnek pótolni, egyrészt mert a piacvezetés fogalmának tartalmát - a fent írtak szerint - a piaci részesedés mértéke adja meg, másrészt az adott reklám vizsgálata körében fogyasztónak a hirdetést feladók minősülnek, kiknek szempontjából a kötet használati értéke (tartalma, az abban lévő információ mennyiség) nem minősül az áru lényeges tulajdonságának.
Budapest telefon ellátottsága, a példányszám és az olvasottság összefüggésében valósnak tekinthető a reklám azon kitétele is, miszerint a fővárosi lakosság az eljárás alá vont vállalkozás szakmai telefonkönyvét használja legkiterjedtebb körben, továbbá az is, hogy gyakorlatilag minden háztartásba eljut, ami a reklám szóhasználatában azt jelenti, hogy a háztartások többsége rendelkezik a kiadvánnyal.

Megjegyzi a Versenytanács, hogy a szakmai telefonkönyv használati értéke az azt használó végfogyasztók szempontjából jelentőséggel bírna, azonban azon túl, hogy a reklámnak nem ők a címzettjei, a telefonkönyv - annak ingyenessége folytán -viszonyukban nem minősül árunak, így a használati érték ez utóbbi fogyasztói réteg szempontjából sem volt vizsgálandó.

Fentiekre tekintettel a Versenytanács az adott földrajzi piacon (Budapest) a nyomtatott szakmai telefonkönyvek termékpiacán (Tpvt. 14.§.) megjelent reklámokat jogszerűnek találta, ezért az eljárást a Tpvt. 77.§. (1) bekezdés h.) pontja alapján, figyelemmel a 72.§. (1) bekezdés a.) pontja második fordulatában foglaltakra, megszüntette.

Budapest, 2000. november 7.

Vérné dr.Labát Éva sk. előadó
dr. Sólyom Eszter sk.
dr. Bodócsi András sk.
Szabó Györgyi