Vj-118/2000/18

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Holló Dóra ügyvéd (1052 Budapest, Vármegye u. 3-5.) által képviselt Hutchinson SA kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező irányítást szerezzen az R.u.F. Verwaltungsgesellschaft mbH felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

Az összefonódás résztvevői

1.) A kérelmező Hutchinson SA a kőolaj kitermelésével és feldolgozásával, petrolkémiai termékek előállításával foglalkozó nemzetközi vállalkozás, a Total Fina ELF irányítása alatt álló holding társaság, amely olyan vállalkozásokat irányít, amelyek elsősorban műanyag tartozékokat gyártanak és forgalmaznak.

2.) A Total Fina ELF és az általa közvetlenül és közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Total-csoport) 1999. évi együttes nettó árbevétele (a külföldön honos vállalkozások esetében kizárólag a Magyar Köztársaság területén elért nettó árbevételt figyelembevéve) - az egymás közötti forgalom nélkül - 42,7 milliárd forint volt.

3.) Az irányítás alá kerülő R.u.F. Verwaltungsgesellschaft mbH (a továbbiakban: R.u.F) és az általa irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: R.u.F.-csoport) háztartási- és tisztító eszközök gyártásával és forgalmazásával foglalkoznak.

4.) A R.u.F.-csoport 1999. évi együttes nettó árbevétele (a külföldön honos vállalkozások esetében kizárólag a Magyar Köztársaság területén elért árbevételt figyelembevéve) - az egymás közötti forgalom nélkül - 647 millió forint volt.

5.) A Total- és a R.u.F.-csoport kizárólag a mosogatóeszközök termékcsoportban van egyaránt jelen a magyar piacon: az előbbi részesedése öt, az utóbbié pedig négy százalék.

II.

Az összefonódást eredményező szerződés

6.) A Hutchinson SA a R.u.F. jelenlegi tulajdonosaitól (a továbbiakban: Eladó) 2000. június 21-én Vételi és Átruházási Szerződéssel (a továbbiakban: Szerződés) megvásárolta az R.u.F. üzletrészeinek 75 százalékát, melyhez - mint vállalkozások összefonódásához - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

7.) A Szerződés 7.1.2. pontja értelmében az Eladó kötelezettséget vállalt, hogy a Szerződés életbelépése napjától számított öt év elteltéig (más országok mellett) Magyarországon nem lép olyan árukkal piacra, amelyeket az R.u.F.-csoport a múltban forgalmazott, és a vevőket sem fogja megkeresni annak érdekében, hogy őket ilyen áruk beszerzésére ösztönözze.

III.

A vizsgálati indítvány

8.) A Tpvt. 71. § (1) bekezdése szerinti jelentésben a vizsgáló a kérelem szerinti összefonódás engedélyezését indítványozta.

IV.

Az engedélykérési kötelezettség

9.) Az R.u.F. üzletrészei 75 százalékának a Hutchinson SA általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés a.) és (2) bekezdése b.) pontjában foglalt rendelkezések alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

10.) Az összefonódásra - jóllehet az irányítást megszerző és az irányítás alá kerülő vállalkozás is külföldön honos - kiterjed a Tpvt. területi hatálya, mert azon vállalkozáscsoportoknak (Totál, illetve R.u.F.) melyekhez tartoznak, vannak magyarországi tagjai, vagyis az összefonódásnak hatása lehet a Magyar Köztársaság területén (Tpvt. 1. §).

11.) Az összefonódással érintett vállalkozások (Tpvt. 26. §) 1999. évi együttes nettó árbevétele a tíz milliárd forintot, az irányítás alá kerülő vállalkozás csoporté pedig az ötszáz millió forintot meghaladta, ezért az összefonódás a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján engedélykötelesnek minősül.

V.

Az engedélyezés

12.) A Tpvt. 30. § (2) bekezdése értelmében a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre, nem erősít meg gazdasági erőfölényt, illetve nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását, vagy fejlődését az érintett piacon.

13.) Az összefonódásnak elvileg akkor lehet hatása a gazdasági erőfölényre, illetve általában a gazdasági versenyre, ha az összefonódással érintett, azt megelőzően egymástól független vállalkozások azonos piacon tevékenykednek, vagy egymással vertikális (vevő-eladó) kapcsolatban állnak.

14.) Az adott esetben a 13.) pont szerinti feltételnek, kizárólag a mosogatóeszközök árucsoport felel meg, azonban a két vállalkozás csoport együttesen 9 százalékos részesedése a magyar piacon nem rejt magában veszélyeket a gazdasági verseny szempontjából.

15.) Mindezek alapján a Versenytanács a kérelem szerinti összefonódást - egyezően a vizsgálati indítvánnyal - engedélyezte.

A kapcsolódó versenykorlátozás

16.) A Tpvt. nem tartalmaz olyan rendelkezést, mely szerint az összefonódáshoz adott engedély kiterjed azokra a versenykorlátozásokra is, amelyek az összefonódáshoz közvetlenül kapcsolódnak. Ez azonban a Versenytanács kialakult gyakorlata (Elvi állásfoglalások 88., Versenyfelügyeleti Értesítő 2000. évi 5. szám) szerint nem zárja ki azt, hogy az összefonódást eredményező szerződésben szereplő, a Tpvt. 11. § által tiltott versenykorlátozásokat az összefonódás engedélyezési eljárásban értékelni lehessen abból a szempontból, hogy megfelelnek-e a Tpvt. 17. § (1) bekezdése szerinti mentesítési feltételeknek.

17.) Az előzőeknek megfelelően a Versenytanács vizsgálta a Szerződés 7.1.2. pont (lásd 7. pont) szerinti, az Eladót terhelő versenytilalmat, mint kapcsolódó versenykorlátozást.

18.) Szintén kialakult gyakorlata a Versenytanácsnak, hogy vállalkozás feletti irányítás átengedése esetén indokolt versenykorlátozásnak minősül az irányítást átadó vállalkozás által vállalt versenytilalom, ha az időben korlátozott, és az érintett áruk és földrajzi terület tekintetében nem lépi túl az értékesített vállalkozás korábbi működési területét (Elvi állásfoglalások 90., Versenyfelügyeleti Értesítő 2000. évi 5. szám).

19.) A Versenytanács úgy ítélte meg, hogy a Szerződés 7.1.2. pontjából foglalt versenykorlátozás az előzőekben rögzített feltételeknek megfelel, ezért úgy döntött, hogy az összefonódáshoz adott engedély arra is kiterjed.

VI.

Eljárási kérdések

20.) Az ügyfelek (a kérelmező Hutchinson SA és az irányítása alá kerülő R.u.F.) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

21.) A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

22.) A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdése alapján kérhetik.

Budapest, 2000. október 17.

Dr. Bodócsi András sk.
Fógel Jánosné dr. sk.
Dr. Sólyom Eszter sk.
Véghelyi Ágnes