Vj-121/2000/19

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Kostory Edina ügyvéd (1075 Budapest Madách út 5.) által képviselt UPC Magyarország Kft (1052 Budapest Kinizsi u. 30-36.) kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást felfüggeszti.

E határozat ellen a kézbesítéstől számított nyolc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható jogorvoslati kérelemnek van helye.

Indoklás

I.

 • 1.)

  A műsorelosztással foglalkozó UPC Magyarország Kft (a továbbiakban: UPC Kft) 2000. július 18-án kelt kérelmében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte a szintén műsorelosztó tevékenységet folytató Zugló Kommunikációs Kft (a továbbiakban: Zugló Kft) feletti irányítás megszerzéséhez.

II.

 • 2.)

  A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: médiatörvény) 127. § (3) bekezdés értelmében "A tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvény szerinti szervezeti egyesülés és meghatározó befolyásszerzés nem engedélyezhető, ha az e törvényben foglaltak sérelmével jár."

 • 3.)

  A médiatörvény 112. § (1) bekezdése szerint a törvény előírásainak megsértése esetén az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) írásbeli figyelmeztetésben megállapítja a jogsértést, és felhívja a műsorszolgáltatót a jogsértés megszüntetésére. E rendelkezés alkalmazása során a médiatörvény 136. § (1) bekezdése értelmében a Testület közigazgatási ügyben eljáró szerv, melynek eljárására az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvényt (a továbbiakban: Áe.) kell alkalmazni.

III.

 • 4.)

  A Gazdasági Versenyhivatal július 26-án elküldött levelében a Testület állásfoglalását kérte atekintetben, hogy a kérelemben foglalt meghatározó befolyásszerzés sérti-e valamilyen összefüggésben a médiatörvényt.

 • 5.)

  A Testület előbb 2000. szeptember 5-én kérte, hogy a Gazdasági Versenyhivatal az eljárási határidő meghosszabbításával teremtsen lehetőséget a Testületnek az állásfoglalásra. Ezt követően a Testület 2000. október 21-én azt jelezte, hogy 15 napon belül határozatot hoz UPC Kft Zugló Kft feletti irányításszerzése tárgyában, majd november 6-án olyan tájékoztatást adott, hogy a UPC Kft újabb adatszolgáltatására tekintettel a Gazdasági Versenyhivatal rendelkezésére álló határidőn belül nem várható a Testület határozatának meghozatala.

IV.

 • 6.)

  A Tpvt. 44. § alapján a versenyfelügyeleti eljárásban is alkalmazandó Áe. 37. § (1) bekezdése értelmében, ha az ügy érdemi elbírálása olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, a közigazgatási szerv az eljárást felfüggeszti. A (2) bekezdés szerint a felfüggesztés tartama az elintézési határidőkbe nem számít bele.

 • 7.)

  A 3.) pontban foglaltakra tekintettel a médiatörvény megsértésének megállapítása tekintetében nem vitathatóan a Testület a hatáskörrel bíró közigazgatási szerv. A 2.) pontban foglaltak alapján az sem képezheti vita tárgyát, hogy a Testület állásfoglalásának (határozatának) hiányában a UPC Kft kérelmében érdemi döntés nem hozható. Ezért a Versenytanács az eljárást a rendelkező részben foglaltak szerint felfüggesztette.

 • 8.)

  A jogorvoslati jogra vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 60. §-án alapul.

Budapest, 2001. november 15.

Dr. Bodócsi András sk.
Fógel Jánosné dr. sk.
Dr. Györffy István sk.
Véghelyi Ágnes