Vj-184/2000/15

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Mikus Imre (2030 Érd, Nyírfa u. 20. szám alatti) ügyvéd által képviselt CBA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Nándorfehérvár u. 36-40. szám alatti) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma miatt indított eljárás során - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül az eljárás alá vont vállalkozás a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálat iránti keresettel élhet.

Indoklás

A Versenytanács az ügyfél előadása, a csatolt írásbeli bizonyítékok, valamint az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71-72. § nyomán készült vizsgálati jelentések alapján a következő tényállást állapította meg:
Az elmúlt években a hagyományosan érvényesülő értékesítési láncolat (ipar-nagykereskedelem-élelmiszer(vegyes)kiskereskedelem-fogyasztó) módosult, a nagykereskedelem közvetítő szerepe megszűnt; a legnagyobb forgalmú kiskereskedelmi hálózatok közvetlenül a gyártótól szerzik be az értékesítendő termékeket, a kisebb vállalkozások pedig e célból úgynevezett beszerzési társaságokba tömörülnek. Ez utóbbiak közös jellemzője, hogy központi vezetés tartja a kapcsolatot a csoport tagjaival, akik a társaságot maguk finanszírozzák, beleszólva annak üzletpolitikájába, továbbá a tagok és a társaság közötti viszony szerződésben rögzített.
A hazai társaságok egyike az eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: CBA), amelyet 1994-ben alapítottak természetes személyek és gazdasági társaságok. A tagok száma mára ötvennégyre, a törzstőke 504 millió Ft-ra növekedett. Az alapítás óta változatlan, hogy a tagok azonos mértékű törzsbetéttel és azonos arányú szavazati joggal rendelkeznek.
A CBA beszerzési és értékesítési rendszere úgy épül fel, hogy harmadik személyekkel kötött szállítási szerződésekkel biztosítja szükség szerinti tárolással és raktározással egybekötve, tagjai és a társasággal polgári jogi jogviszonyban álló vállalkozások árualapját, amelyet aztán azok a fogyasztóknak értékesítenek. Ezen értékesítés során a vállalkozásoknak tovább kell adniuk a fogyasztóknak azt az árkedvezményt, amiben az áru beszerzéskor maguk is részesültek, s tartaniuk kell a meghirdetett akciós áruválasztékot is. Mindemellett a CBA-hoz tartozó vállalkozások kínálatukat, fogyasztói áraikat - az akciós kínálatot és az akciós árat kivéve - maguk alakítják ki.
1999. december 31-ére a CBA-hoz tartozó vállalkozások hatszázhetvennégy kiskereskedelmi üzlete alkotott hálózatot a Régiós Központok közbejöttével, lefedve egész Magyarország területét.

A CBA 1999. évi piaci részesedése az országos élelmiszer-, és élelmiszer jellegű beszerzésből 6,5 %, míg értékesítésből 6,3 % volt.

A Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 69. § (1) bekezdésére figyelemmel, a Tpvt. 70. § (1) bekezdése szerint 2000. október 20-án - a Tpvt-t módosító 2000. évi CXXXVIII. törvény 2001. február 1-i hatálybalépését megelőzően - eljárást indított a CBA piaci tevékenységét illetően, vélelmezve a gazdasági versenyt korlátozó magatartását, miután tudomására jutott, hogy az úgynevezett ARO termékek forgalmazása a CBA hálózatban tilalmazott.

A fenti számadatokból levonhatóan érintett piacként (Tpvt. 14. §) tekintve egyrészt az országos élelmiszer- és élelmiszer jellegű beszerzést, másrészt az értékesítést, a CBA hálózat piaci részesedése 1999-ben mindkét piacon jóval 10 % alatt volt. Ennek következményeként a Versenytanács érdemben nem is foglalkozott a CBA esetleges versenykorlátozó magatartásával, mert a Tpvt. 12. § a) pontja szerint nem esik tilalom alá (Tpvt. 11. §) az a megállapodás, amely csekély jelentőségű. A csekély jelentőség Tpvt. 13. §-ában írt feltételeit a 10 % alatti piaci részesedés kielégíti, ezért a Versenytanács a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a Tpvt. 77. § (1) bekezdés h) pontja alapján az eljárást megszüntette.

A Versenytanács megjegyzi, hogy a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított Tpvt. 13. § (2) bekezdésének a) és b) pontja alapján a versenytársak közötti megállapodások meghatározott típusai 10 % alatti piaci részesedés alatt is tilalom alá esnek.
A 2000. évi CXXXVIII. törvény 49. § (3) bekezdése folytán, azonban e rendelkezés csak 2002. február 1-től alkalmazható, amikortól indokolt lehet a CBA piaci tevékenységének ismételt versenyjogi vizsgálata.

A Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. §-a alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

A CBA Tpvt. szerinti határozat elleni jogorvoslati jogát a 83. § biztosítja.

Budapest, 2001. március 12.

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
Vérné dr. Labát Éva sk.
Ágoston Marika