Vj-214/2000/24

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa

 • -

  a dr. Máttyus Ádám ügyvéd (1014 Budapest, Szentháromság tér 6.) által képviselt Lufthansa Technik AG I. rendű , valamint

 • -

  a dr. Kovács Attila jogtanácsos által képviselt Magyar Légiközlekedési Rt. (1051 Budapest, Roosevelt tér 2.) II. rendű

kérelmezőnek gazdasági versenyt korlátozó megállapodás egyedi mentesítése iránti kérelmére meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az I. és II. rendű kérelmező között 2000. március 6-án megkötött Vegyesvállalati Megállapodás 4. és 19.2 cikkét öt évi időtartamra mentesíti a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokra vonatkozó tilalom alól, egyúttal megállapítja, hogy a Vegyesvállalati Megállapodás egyebekben nem minősül versenyt korlátozó megállapodásnak.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

Az I. rendű kérelmező Lufthansa Technik AG (a továbbiakban: Lufthansa) és a II. rendű kérelmező Magyar Légiközlekedési Rt. (a továbbiakban: MALÉV) 2000. március 6-án Vegyesvállalati Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött a Lufthansa Technik Budapest Repülőgép Nagyjavító Kft. (a továbbiakban: Vegyesvállalat) alapítására, amely Magyarország felségterületén repülőgépek nagyjavításával foglalkozik majd.
A Vegyesvállalat törzstőkéjének 85 százaléka a Lufthansa, 15 százaléka pedig a MALÉV tulajdonában van.
A Megállapodás 4. cikke az alábbiakat rögzítette.

 • -

  A Vegyesvállalat repülőgépek napi karbantartását nem végzi.

 • -

  A Vegyesvállalat nem végez olyan marketing és üzleti tevékenységet, amely mint repülőgépek kisebb karbantartása végzésére alkalmas szolgáltatónak a megismertetésére irányul.

 • -

  A MALÉV és társult vállalkozásai (együtt: MALÉV-csoport) repülőgépek nagyjavításával kapcsolatos promóciós, tervezési és kivitelezési tevékenységet nem folytatnak, kivéve a saját maguk által tulajdonolt, bérelt vagy üzemeltetett repülőgépeket, illetve ha a MALÉV-csoport egy meglévő megrendelőjétől érkezik a felkérés.

A Megállapodás 19.2 cikke szerint a Lufthansa és a MALÉV vállalták, hogy sem közvetlenül, sem társult vállalkozásaikon keresztül nem folytatnak tárgyalásokat harmadik féllel a Megállapodás 4. cikkében rögzített vállalkozási területekkel (repülőgépek nagyjavítása, -napi karbantartása, -kisebb karbantartása) azonos magyarországi együttmű-ködési lehetőségek vonatkozásában.

A repülőgépek nagyjavítása a repülőgépek szerkezeti karbantartását, továbbá más, hatezer emberóránál többet igénylő rutin karbantartási eseményeket foglalja magában.
A repülőgépek napi karbantartása a Ferihegyi Repülőtérre leszállt gépek gyorsszervizére és napi átvizsgálására terjed ki.
A repülőgépek kisebb karbantartása körébe tartozik minden olyan karbantartás, amely nem tartozik az előző két kategóriába.

A MALÉV légijárműveit 1992. évig a saját állományába tartozó műszaki szervezet tagjai javították. 1992. évtől e munkákat a MALÉV és az amerikai Lockheed-Martin cég által közösen alapított, de 1998. év óta a MALÉV száz százalékos tulajdonában lévő Aeroplex Kft. végzi. Tevékenysége kiterjed a Ferihegyen leszálló repülőgépek napi és kisebb karbantartására. Emellett az Aeroplex Kft. - kizárólag a MALÉV részére - 1992. és 2000. között összesen 12 nagyjavítást is végzett. Jelenleg azonban - jelentősebb összegű beruházás nélkül - ilyen típusú szolgáltatást már csak az optimális időt lényegesen meghaladó munkaórában, és így az indokoltnál nagyobb költséggel tudná csak végezni.

II.

A kérelmezők az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 18. § alapján 2000. december 7-én benyújtott kérelmükben

 • -

  elsődlegesen kérték annak megállapítását, hogy az általuk tervezett Megállapodás nem minősül a Tpvt. 11. § értelmében gazdasági versenyt korlátozó megállapodásnak;

 • -

  másodlagosan pedig annak mentesítését a Tpvt. 11. § szerinti tilalom alól.

Az elsődleges kérelemmel összefüggésben hivatkoztak arra, hogy miután a Megállapodással érintett (repülőgép karbantartási) piacokon Magyarország területén jelenleg nincs verseny, így a Megállapodásnak nem lehet versenyt korlátozó hatása.

A másodlagos kérelem tekintetében - összefüggésben a Tpvt. 17. § (1) bekezdésével - hivatkoztak arra, hogy a Megállapodás jelentősen hozzájárul a gazdasági fejlődéshez, mert

 • -

  új, Magyarországon még nem ismert technológiát és jelentős mértékű tőkét bocsát a Lufthansa a Vegyesvállalat rendelkezésére;

 • -

  a Vegyesvállalat száz százalékban exportra termel, miáltal hozzájárul a magyarországi fizetési mérleg javulásához, továbbá új munkahelyek százait biztosítja.

A Megállapodásnak az alapítókat korlátozó rendelkezései ezen gazdasági célok megvalósításához azért szükségesek, mert a Lufthansa el kívánta kerülni, hogy a MALÉV-csoport veszélyeztesse befektetésének megtérülését (pl.: a hónapokon-éveken keresztül kiképzett szakembereit elcsábítsák).

Jelezték, hogy amennyiben a Gazdasági Versenyhivatal úgy ítélné meg, hogy a Megállapodás vállalkozások összefonódásának minősül, akkor kérni fogják annak engedélyezését.

III.

A Tpvt. 71. § szerinti - a Tpvt. 72. § (1) bekezdésének a) pontja szerint kiegészített - jelentésben a vizsgáló a Megállapodás öt éves időtartamra történő mentesítését indítványozta, figyelembevéve az alábbiakat:

 • -

  a Lufthansa által Magyarországra behozott korszerű technika alkalmazása;

 • -

  az európai (és más) légitársaságok gépeiket eggyel több javítóbázisra szállíthatják nagyjavításra;

 • -

  a légi járművek napi és kisebb karbantartási piacán a korlátozott versenyhelyzet a jelenlegi állapothoz képest az új társaság megjelenésével nem változik;

 • -

  az önként vállalt korlátozások nem zárják ki harmadik felek önálló magyarországi befektetéseit.

IV.

A Versenytanács elsőként - figyelemmel a kérelmező ilyen irányú nyilatkozatára - azt vizsgálta, hogy alkalmazható-e a Megállapodásra a Tpvt. 23. § (1) bekezdésének c) pontja, mely szerint vállalkozások összefonódása jön létre, ha több egymástól független vállalkozás közösen hoz létre általuk irányított olyan vállalkozást, amelyben korábban végzett azonos vagy egymást kiegészítő tevékenységüket egyesítik.
A Versenytanács e rendelkezést nem találta alkalmazhatónak, mert a Vegyesvállalat nem az alapítók (Lufthansa és a MALÉV) közös irányítása, hanem a Lufthansa egyedüli irányítása alatt áll majd.

Az előzőekre tekintettel a Versenytanács a Megállapodást a Tpvt. IV. fejezetének rendelkezései alapján vizsgálta, és megállapította, hogy

 • -

  az önmagában nem minősül a Tpvt. 11. § értelmében gazdasági versenyt korlátozó megállapodásnak; azonban

 • -

  annak 4. és 19.2 cikkei korlátozva a résztvevőket az előállításban, a forgalmazásban és a befektetésekben - a Tpvt. 11. § (2) bekezdésének b) pontjába ütköznek.

A 4. és 19.2 cikkek tekintetében ezért a Versenytanács - a kérelmezők másodlagos kérelme alapján - vizsgálta a Tpvt. 17. § szerinti mentesítés lehetőségét. Alapvetően elfogadva a kérelmezők álláspontját és a vizsgálói indítványt úgy ítélte meg, hogy a Megállapodás fenti cikkei megfelelnek a Tpvt. 17. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek az alábbiak szerint.

 • a)

  A Megállapodás azáltal, hogy annak révén egy Magyarországon ezidáig nem alkalmazott korszerű technika valósul meg, nyilvánvalóan hozzájárul a műszaki-gazdasági fejlődés előmozdításához.

 • b)

  Az sem vitatható, hogy a Megállapodás a fogyasztók számára is előnyös, a fogyasztó fogalmát
  - akár szűken (a repülőgép nagyjavítási szolgáltatást Ferihegyen igénylő repülőtársaságok);
  - akár tágan (a Magyar Köztársaság lakossága, figyelemmel a kérelmezők által hivatkozott nemzetgazdasági előnyökre)
  értelmezve.

 • c)

  Az említett korlátozások - legalábbis időleges alkalmazása - szükséges a fenti célok eléréséhez, mert
  - egyrészt a Lufthansa nyilvánvalóan nem vállalkozna a jelentős mértékű tőkebefektetésre, ha annak megtérülését veszélyeztetné a MALÉV jövőbeni piacralépése;
  - másrészt a kisebbségi tulajdonos MALÉV sem lenne érdekelt a Vegyesvállalat létrehozásában, ha az számára a repülőgépek napi- és kisebb karbantartásában piacvesztéssel járna.

 • d)

  A Megállapodás egyrészt a jelenlegi helyzethez képest nem rontja a versenyhelyzetet, másrészt nem állít fel addicionális piacralépési korlátokat más vállalkozások elé.

A Tpvt. 2001. február 1-jéig hatályos - és a jelen ügyben alkalmazandó - 18. § (2) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal a Megállapodás mentesítését határidőhöz kötheti. A Versenytanács úgy ítélte meg, hogy a Megállapodás 4. és 19.2 pontjai a jelenlegi piaci feltételek mellett ugyan megfelelnek a Tpvt. 17. § (1) bekezdése a-d) pontjainak, nem zárható azonban ki a piaci viszonyok olyan megváltozása, ami a versenykorlátozás - jelenlegi, összességében kedvező - megítélésében változást eredményezhet.
Ezért a Versenytanács a Megállapodást - egyezően a vizsgálói indítvánnyal - a Tpvt. 77. § (2) bekezdése szerinti határozatában öt évi időtartamra mentesítette a tilalom alól.

Megjegyzi a Versenytanács, hogy döntésénél tekintettel volt a Tpvt. - 2000. évi CXXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésével beiktatott - 2000. február 1-jétől hatályos 17. § (2) bekezdésére, mely szerint "a mentesítő határozatban a mentesítés időtartamát meg kell határozni." Jóllehet e rendelkezést a 2000. évi CXXXVIII. törvény 49. § alapján a hatályba lépésekor folyamatban levő ügyekben (a jelen eljárás a Tpvt. 67. § (1) bekezdése alapján a kérelem 2000. december 7-i benyújtásával indult) nem kell alkalmazni, a Versenytanács azonban úgy ítélte meg, hogy indokolt tekintettel lennie arra a módosítás mögött meghúzódó törvényalkotói szándékra, mely azt célozta, hogy a Gazdasági Versenyhivatal a mentesített megállapodásokat időről-időre áttekintse és ütköztesse az aktuális piaci viszonyokkal.

A Versenytanács a mentesítés időtartamát azt is figyelembevéve határozta meg, hogy a Megállapodás, illetve annak előnyei strukturális változáshoz (Vegyesvállalat alapításához) kötődnek, és az új vállalkozás piacon való meggyökerezéséhez viszonylag hosszabb idő szükséges.

A határozattal szembeni jogorvoslat lehetősége a Tpvt. 83. §-án alapul.

Budapest, 2001. április 18.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Sólyom Eszter sk.
dr. Bodócsi András sk.
Ágoston Marika