Vj-221/2000/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Gajdár Henriette ügyvéd (1148 Budapest, Örs vezér tere 1.) által képviselt Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. (1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6.) eljárás alá vont ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban - tárgyalás mellőzésével - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresetben kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy az eljárás alá vont a Magyar Közlöny 2000. évi 104. számának 6579. oldalán "Jogos a választás" főcím alatt a CD JOGÁSZ elnevezésű kiadványt "A Magyar Közlönnyel egyenértékű, hivatalos jogforrás"-ként hirdette. A Garancia címszó alatt a hirdetésben az alábbiak szerepelnek: "A CD JOGÁSZ® mindenkor a Magyar Közlönyben hivatalosan közzétett, hatályos joganyagot, illetve azok korábbi szövegváltozatait tartalmazza. Erre garancia, hogy az adatbázis közvetlenül a Magyar Közlöny számítógépes nyomdai tőpéldányának felhasználásával készül". Mivel a hirdetésnek az az állítása, hogy a Magyar Közlönnyel egyenértékű hivatalos jogforrás félrevezető lehet, mert az jogelméletileg hibás állítás, a Gazdasági Versenyhivatal Szolgáltatási Irodája versenyfelügyeleti eljárást indított.

Az eljárás alá vont társaságot egy személyes korlátolt felelősségű társaságként a Miniszterelnöki Hivatal alapította. Az alapító okirat 1994. január 1-én kelt. A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 1994. november 3-án kelt végzésével jegyezte be a Cégnyilvántartásba. Az eljárás alá vont főtevékenysége: időszaki kiadvány kiadása.

A vizsgálat megállapítása szerint az eljárás alá vont 2000. szeptember 16-tól december 31-ig bezárólag reklámkampányt szervezett a CD JOGÁSZ népszerűsítésére. Részben az általa kiadott közlönyökben, értesítőkben, egyéb hivatalos lapokban, részben napi és hetilapokban közölt hirdetéseket, így például a Magyar Nemzetben, HVG-ben, HVG Különszámában, Ügyvédek Lapjában, Üzleti Hét-ben, Cég és Jog című újságokban. A sajtókampány mellett az Interneten is hozzáférhető volt a hirdetés.

A reklám szövegében szerepel, hogy "A 137/1998. (VIII. 18.) Korm. rendelet alapján a CD JOGÁSZ® elektronikus jogszabálygyűjteményh a Magyar Közlönnyel egyenértékű hivatalos jogforrás. A hivatkozott kormányrendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja a Miniszterelnöki Hivatal feladatává teszi a Magyar Közlöny és a Határozatok Tára, továbbá az Önkormányzatok Közlönyének szerkesztését, valamint a központi közigazgatás hivatalos lapjainak kiadásáról és terjesztéséről a közvetlen irányítása alatt álló szervezet a Magyar Hivatalos Közlönykiadó útján történő ellátását. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése szerint az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés szerint a lapkiadás, lapterjesztés és jogszabály-gyűjtemény megjelentetése tekintetében az elektronikus adathordozón és az on-line rendszeren történő továbbítást, illetőleg hozzáférést is érteni kell.

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 14. §-a akként rendelkezik, hogy a jogszabályokat a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben kell közzétenni. A jogszabály hatályát a Magyar Közlönyben való közzétételtől kell számítani. Az a személy, aki a nyomtatott Magyar Közlöny példánnyal nem rendelkezik, csak annak CD változatával, nem szerezhet tudomást kellő időben az új jogszabály megjelenéséről, illetőleg egy korábban megjelent jogszabály módosításáról. A CD lemezek előállítása és forgalmazása, terjesztése folytán az adathordozó frissítés - az aktualizált joganyag is - késve juthat el a felhasználókhoz.

A vizsgálat kiterjedt arra is, hogy az eljárás alá vont jogosan használja-e a CD JOGÁSZ® vonatkozásában az védettséget jelző ® betűt.

A CD JOGÁSZ® a hatályos jogszabályok gyűjteménye. Éves előfizetési díja 36.000.-Ft. Az előfizetőknek járó CD havonta 5-én, vagy 10-én jelenik meg, a teljes előző havi hatályosítási munkát is tartalmazza. Bár az előfizető havonta egy darab CD-t kap meg, de azzal a lehetőséggel is rendelkezik, hogy kívánsága szerint on-line módon letöltheti a közben keletkezett jogszabályokat.

Az eljárás alá vont védekezésében arra hivatkozott, hogy célközönsége bizonyos jogi előképzettséggel rendelkezik, így tisztában vannak azzal a kézenfekvő ténnyel, hogy új jogszabályok illetve módosítások nem havonta egyszer születnek és lépnek hatályba. E kör számára az "egyenértékű jogforrás" megfogalmazás nem jelenti azt, hogy a jogszabályok a CD JOGÁSZ® -ban való megjelenésükkor lépnének hatályba. A CD JOGÁSZ® és a Magyar Közlöny valóban nem azonos időben jelenik meg, de a Garancia hivatkozott szövege egyértelművé teszi, hogy a két termék tartalmilag és a hivatalosság vonatkozásában egyenértékű, ez jogszabályban rögzített kötelezettsége is. Az aktualitás kérdéséről való megtévesztés nem állhat fenn, mivel a CD JOGÁSZ® előfizetői automatikus hozzáférést kapnak a kiadó on-line szolgáltatásához, így a havi frissítések között eltelő időszak alatt is lehetőségük van a naprakész adatbázisban történő keresgélésre. Az eljárás alá vont előadása szerint egy gépet azért tart fenn és egy embert azért alkalmaz, hogy aktualizált legyen a joganyaga, amelyet az előfizető bármikor letölthet.
Álláspontja szerint jogelméletileg, jogforrásnak tekintendő az alaki jogforrás is, nemcsak a kibocsátó jogalkotásra felhatalmazott hivatalos szerv, amelyeket anyagi jogforrásként emlegetnek a jogirodalomban.

A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) III. fejezete tartalmazza a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmával kapcsolatos rendelkezéseket.
A Tpvt. 8. § (1) bekezdése szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha az áru lényeges tulajdonságára vonatkozóan valótlan tényt, vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.

A Versenytanácsnak az eljárás alá vont hirdetésében megjelent tájékoztatási tevékenységével kapcsolatban arról kellett döntenie, hogy az abban szereplő CD JOGÁSZ®-ra vonatkozó állítások, így a védett márkanév, egyenértékű hivatalos jogforrás, verhetetlen áron kapható, megtéveszthette-e a fogyasztókat.

Az eljárás alá vont a CD JOGÁSZ® név mellett feltünteti a védettséget jelentő ® betűt. Előadása szerint a védési eljárás folyamatban van, a lajtromozás igazolását ezért nem tudta felmutatni. A Versenytanács álláspontja szerint bár nem felel meg a valóságnak, hogy a CD JOGÁSZ® védett márkanév, azonban a fogyasztóknak ez a tény sérelmet nem okoz, mivel a szolgáltatásnak ez számukra nem lényeges tulajdonsága.
Az eljárás alá vont reklámjában azt állította, hogy a CD JOGÁSZ® elektronikus jogszabály gyűjtemény a Magyar Közlönnyel egyenértékű, hivatalos jogforrás. A vizsgálat megállapítás szerint az elektronikus jogszabály-gyűjtemény a Magyar Közlöny tőpéldányaiból készül, így az tartalmilag azonosnak tekinthető a hivatalos lappal. A fogyasztó számára emellett nagyon lényeges kérdés, hogy mikor jut hozzá a frissen megjelenő jogszabályokhoz. Tekintettel arra, hogy pontos határidők fűződnek egy-egy jogszabálynak a Magyar Közlönyben történő kihirdetéséhez, a fogyasztó számára akkor egyenértékű egy szolgáltatás, ha időben hozzájut a jogszabály szövegéhez. A fogyasztó, aki előfizet a CD JOGÁSZ® szolgáltatásra, a havi CD lemez mellett automatikusan megkapja az on-line szolgáltatást is, ami azt jelenti, hogy a rendszerre rácsatlakozva letöltheti a számára szükséges joganyagokat. Ilyen formában tehát a fogyasztó ténylegesen hozzájut a neki ígért szolgáltatáshoz, ezért a Versenytanács álláspontja szerint a reklámszöveg ezen kitétele nem megtévesztő a fogyasztó számára.
A hirdetés szerint "nem utolsó szempont a verhetetlen ár sem, ami idén is változatlan!". Azt eldönteni, hogy egy ár verhetetlennek minősül-e csak a piacon lévő hasonló szolgáltatások árának összehasonlítása után állapítható meg. Erre vonatkozóan a jelen vizsgálat nem tárta fel az érintett piacon lévő szolgáltatásokat és azok árait. Maga az a tény, hogy egy szolgáltatás ára a tavalyi ár ez nem alapozza meg a "verhetetlen" jelző használatát.
A Tpvt. 9. §- a szerint a használt kifejezetéseknek a mindennapi életben, illetve a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e. Ennek megfelelően a fogyasztók számára a "verhetetlen ár" azt jelentené, hogy a hatályos jogszabályok gyűjteményéhez évi 36.000.-Ft-os áron semmilyen más hozzájutási lehetősége nincs, számára reménytelen, ne is keresse.

A Versenytanács a fentiek alapján az eljárást a Tpvt. 72. § (1) bekezdése a) pontjának második fordulata, illetőleg a "verhetetlen ár" esetében az első fordulat alapján megszüntette.

A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. §-án alapul.

Budapest, 2001. február 21.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné