Vj-62/2004/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Pannonpower Holding Vagyonkezelő Rt. kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén Pannon Hőerőmű Energiatermelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Pannonpower Holding Vagyonkezelő Rt. irányítást szerezzen a Pannon Hőerőmű Energiatermelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A Pannonpower Holding Vagyonkezelő Rt. (a továbbiakban: Pannonpower Rt.) Adásvételi Megállapodásokkal a korábbi tulajdonosoktól részvényeket vásárol, melynek révén jelenlegi 24,96 százalékos részesedése a Pannon Hőerőmű Energiatermelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. (a továbbiakban: Pannon Rt.) részvényeiből 89,94 százalékra emelkedik.

 • 2)

  A Pannonpower Rt. 2004. április 8-án benyújtott kérelmében az 1) pont szerint részvénytöbbség megszerzéshez - mint vállalkozások összefonódásához - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 3)

  A kérelmező a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást 2004. május 11-én teljesítette.

II.

Az összefonódás résztvevői

A Pannonpower-csoport

 • 4)

  A Pannonpower Rt. a European Energy Holding S.A. közvetett irányítása alá tartozó vállalkozás. A European Energy Holding S.A. száz százalékos üzletrész tulajdonosa a Mecsek Energia Tanácsadó Kft-nek, mely jelenleg nem végez gazdasági tevékenységet, a jövőben várható végelszámolása. A European Energy Holding S.A. által közvetlenül vagy közvetve irányított külföldön honos vállalkozások 2003. évben nem értek el nettó árbevételt a Magyar Köztársaság területén.

 • 5)

  A Pannonpower Rt. vagyonkezelési és szolgáltatási tevékenységet végez a többségi tulajdonában álló alábbi vállalkozások részére, melyek közül:

  • -

   a Pannontrading Energetikai és Általános Kereskedelmi Kft. értékesítési és beszerzési tevékenységet végez a Pannonpower Rt. többségi tulajdonában álló további vállalkozások, valamint a Pannon Rt. részére;

  • -

   a Pannonenergia Erőművi Tanácsadó Kft. mérnöki tevékenységet végez;

  • -

   a Pannon-Kogen Energetikai Termelő Kft. fő tevékenysége gőz- és melegvízellátás Szekszárd város területén, az egyidejűleg termelt villamosenergiát - mely az országos értékesítés 0,0001 százalékát teszi ki - a DÉDÁSZ Rt. részére értékesíti;

  • -

   a Pannongreen Megújuló Energia Termelő és Szolgáltató Kft. tevékenységi köre biomassza tüzelőanyag felhasználásával villamosenergia termelés, melyet azonban még nem gyakorol, jelenleg folyik a biomassza tüzelésű kiserőmű létesítése;

  • -

   a Pannon-Hő Energetikai Termelő Kft. jelenleg nem folytat gazdasági tevékenységet;

  • -

   a Mecseki Környezetgazdálkodási Kft. fő tevékenysége a fém visszanyerése a hulladékból.

 • 6)

  Az 5) pontban említett vállalkozások (a továbbiakban együtt: Pannonpower-csoport) 2003. évi együttes nettó árbevétele - az egymásközötti forgalom nélkül - 0,7 milliárd forint volt.

A Pannon-csoport

 • 7)

  A Pannon Rt. fő tevékenységei:

  • -

   a villamosenergia termelés-elosztás (részesedése az országos villamosenergia értékesítésből 1,7 százalék), valamint

  • -

   gőz- és melegvízellátás Pécs város területén.

 • 8)

  A Pannon Rt. többségi üzletrésztulajdonosa az alábbi vállalkozásoknak:

  • -

   KŐ-SZÉN Bányászati, Javító és Szolgáltató Kft., melynek meghatározó tevékenysége a külfejtéses feketeszén bányászat, amely azonban 2004. évvégén megszűnik;

  • -

   Pannonenergia Service Gyártó, Karbantartó és Szolgáltató Kft., melynek alapvető feladata a Pannon Rt. technológiai berendezéseinek rendszeres és időszakos karbantartása, felújítása.

 • 9)

  A 7-8) pontokban említett vállalkozások (a továbbiakban együtt: Pannon-csoport) 2003. évi együttes nettó árbevétele - az egymásközötti forgalom nélkül - 12,6 milliárd forint volt.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 10)

  A Pannon Rt. részvényei többségének a Pannonpower Rt. általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 11)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § alapján: a Pannonpower, és a Pannon-csoport tagjai) 2002. évi - a Tpvt. 27. § (1) és (2) bekezdés szerint számított - együttes nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, továbbá az irányítás alá kerülő Pannon-csoporté az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 12)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 13)

  Az összefonódással érintett piac(ok)nak minősülnek mindazok, amely(ek)en az összefonódás valamely (akár közvetlen, akár közvetett) résztvevője piaci tevékenységet fejt ki, melyek tekintetében a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió-, és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 1/2003. számú közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

 • 14)

  A Pannonpower- és a Pannon-csoport azonos tevékenységei a villamosenergia termelés, valamint a gőz- és melegvízszolgáltatás. Ebből azonban nem fakadhatnak káros versenyhatások, mert

  • -

   az országos villamosenergia értékesítésből részesedésük külön-külön és együttesen is minimális;

  • -

   a gőz- és melegvízszolgáltatást pedig nem azonos földrajzi piacon (Tpvt. 14. § (3) bekezdés) végzik.

 • 15)

  1A két vállalkozáscsoport tevékenységi köre és piaci részesedései alapján az összefonódásnak káros vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásai sem valószínűsíthetők.

 • 16)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 17)

  A Versenytanács a 14-15) pontban foglaltakra is tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében a Közlemény alapján alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 18)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 19)

  Az ügyfelek (a Pannonpower Rt. és a Pannon Rt.) képviselőjük útján kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 20)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2004. május 26.