Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-66/2004/78.
Ikt.sz: AM/34/2006/8.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Magyar Telekom Nyrt. (Budapest) vállalkozással szemben, gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt lefolytatott versenyfelügyeleti eljárásban hozott, Vj-66/2004/72. sz. határozatának végrehajtása tárgyában indított utóvizsgálat során meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy a Magyar Telekom Rt. a határozatban foglalt rendelkezést önként teljesítette.

A Versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti.

E határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

I.

 • 1)

  A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 67. § (1) bekezdése és 70. §-a alapján 2004. április 19-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Magyar Telekom Nyrt. (akkori nevén Matáv Rt.) (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) ellen, többek között annak vizsgálatára, hogy az eljárás alá vont indokolatlanul zárkózott-e el a PanTel számára kialakított összekapcsolási linkek rá eső költségeinek viselésétől.

 • 2)

  A GVH Versenytanácsa 2005. szeptember 6-án kelt, Vj-66/2004/72. számú határozatában (rendelkező rész 2. pont) megállapította, hogy az eljárás alá vont visszaélt a gazdasági erőfölényével azáltal, hogy indokolatlanul elzárkózott a PanTel számára kialakított összekapcsolási linkek rá eső költségeinek viselésétől, egyúttal a határozat kézhezvételétől számított 60 napos határidővel eltiltotta ettől a jogsértéstől. (rendelkező rész 4. pont)

 • 3)

  A vizsgálók 2006. július 27-én a 2005. évi LXVIII. törvény 61. § (3) bekezdése szerint alkalmazandó Tpvt. 76. § (1) bekezdés b) pontja alapján a kiszabott kötelezettség teljesítésének ellenőrzése érdekében utóvizsgálat indításáról határoztak.

II.

 • 4)

  Vizsgálók az utóvizsgálat elrendelésével egyidejűleg kötelezték az eljárás alá vont vállalkozást és a PanTel Kft-t, hogy a GVH-hoz írásban benyújtandó adatszolgáltatásaikban mutassák be, hogy a Vj-66/2004/72. sz. határozat kézhezvételét követően pontosan mikor, milyen lépéseket tettek a határozatban előírt kötelezettség teljesítése érdekében.

 • 5)

  A Magyar Telekom a Versenytanács 2006. szeptember 6-án kelt határozatát 2006. október 10-én vette kézhez. Az eljárás alá vont 2005. december 8-án kelt levelében arról tájékoztatta a PanTel-t, hogy az összekapcsolási linkek költségeit 2005. december 10-től kezdődően a forgalom arányában a felek megosztva viselik azzal, hogy arra a MARIO hatósági jóváhagyása után visszamenőleg kerül majd sor. A Magyar Telekom a levélben jelezte, hogy díjmegosztás feltételeit a MARIO vélhetően az alábbi tartalommal rendezi majd:

 • "Amennyiben a Magyar Telekom a Partner által igényelt Közelvégi/Túlvégi Összekapcsló linken saját tulajdonú forgamat továbbít, vagy fogad, akkor a Partner által fizett KözelvégiTúlvégi Összekapcsoló Link Havi Díjból visszatérít. A Magyar Telekom a visszatérítést az adott naptári évet követő hónap 30. napjáig teszi meg, melynek alapja az előző évben adott Közelvégi/túlvégi összekapcsoló Linken Magyar Telekom által továbbított vagy fogadott Magyar Telekom tulajdonú forgalom, és a Partner által továbbított vagy fogadott Partner tulajdonú forgalom aránya."

 • 6)

  A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) DH-385-19/2006. sz. 2006. május 3-án kelt határozatával jóváhagyta a Magyar Telekom RIO-ját, melynek IV.D Mellékletének 1.1.4 pontja az alábbiak szerint rendezi az összekapcsolási linkek költségeinek megosztását:

 • "A létesített Összekapcsolási Célú Csatlakozónyaláb az általa Összekapcsolt Magyar Telekom és Partner Jelenléti Pontok közötti teljes Forgalom továbbítására szolgál. A nyaláb Forgalmának a Magyar Telekom által nyújtott Forgalmi Szolgáltatások keretébe tartozó része az adott Magyar Telekom Jelenléti Pontról a II.1 Mellékletben (A Magyar Telekom Regionális- és Alap Zónái) meghatározottak szerint elérhető Előfizetői Hozzáférési Pontokat (E-HP) érintő Hívásokra korlátozott. A nyaláb Forgalmának a Partner által nyújtott Forgalmi Szolgáltatások keretébe tartozó része a Partner Összekapcsolási ajánlata és az Összekapcsolásra felajánlott pontjai függvényében határozható meg. A IX.2 Melléklet 1., 2., 3. és 4. pontjában szereplő Csatlakozónyalábra, Helymegosztásra és Összekapcsolási Tesztekre vonatkozó díjelemeket a Felek között forgalom- és használatarányosan kell megosztani. Az ebből adódó elszámolás havi rendszerességgel történik."

 • 7)

  A MARIO NHH általi fentiek szerinti jóváhagyását követően az eljárás alá vont vállalkozás 2006. június 13-án elektronikus úton megküldte a PanTel részére az összekapcsolási szerződés módosítására, majd 2006. július 24-én a linkek elszámolására vonatkozó javaslatát is, amely tartalmazza a linkek költségeinek forgalomarányos megosztását 2005. december 10-től kezdődően. A link költségeinek megosztásáról szóló szerződéses tárgyalások még folyamatban vannak, mert a PanTel észrevételeit még nem tette meg.

 • 8)

  A linkek költségeinek megosztása a Magyar Telekom szerint úgy fog történni, hogy minden, a felek által a linkeken bonyolított havi forgalom arányában jóváírásra kerül az adott hónapra, jogosult által már megfizetett havi díj, vagyis a Magyar Telekom minden hónap végén visszafizeti a linkek havi díjának akkora hányadát, mint amekkora hányadot a Magyar Telekom tulajdonú forgalom képviselt a linken bonyolított összes forgalomból.

 • 9)

  A Versenytanács Vj-66/2004/72. sz. alatti határozatának indokolásában (167. pont) kifejtette, hogy "a jogsértő állapot akkor szűnik meg, ha a Matáv érdemben megkezdi a tárgyalásokat a PanTellel a linkfinanszírozás finanszírozásának megosztásáról, amelyek során mindkét fél számára elfogadható, ésszerű megállapodás lehetősége létrejön . A Versenytanács nem írt elő szerződéskötési kötelezettséget, mert a jogsértés nem a Tpvt. 21. § c) pontja alapján került megállapításra."

 • 10)

  A vizsgálati jelentés megállapítja, hogy a Magyar Telekom megfelelően teljesítette a Vj-66/2004/72. sz. alatti határozat rendelkező részébe foglaltakat az indokolás fent hivatkozott 167. pontjára tekintettel, azzal, hogy az eljárás alá vont 2005. december 8-án (a kézhezvételtől számított 60 napon belül) kelt levelében arról tájékoztatta partnerét - melynek tartalmát a PanTel nem vitatta -, hogy a MARIO jóváhagyása után visszamenőleg, 2005. december 10-ével kezdődően elszámolnak a linkek forgalomarányos megosztásáról. Ez ugyanis a tárgyalások olyan elkezdésének minősül, melynek eredményeként a megállapodás lehetősége létrejött, hiszen az akkor felvetetteket a későbbi MARIO is rögzítette a link költségeinek forgalomarányos megosztására vonatkozóan, amely a felek közötti összekapcsolás szerződéses alapját képezi.

III.

 • 11)

  A vizsgáló jelentése alapján a Versenytanács megállapította, hogy a Magyar Telekom Nyrt. a Versenytanács határozatában előírt kötelezettséget teljesítette, ezért a Tpvt. 76. § (3) bekezdésének a) pontja szerint az utóvizsgálatot megszüntette.

 • 12)

  A határozat elleni jogorvoslat lehetőségét a Tpvt. 82. § (1) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2006. november 5.