Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-132/2005/11

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a General Electric Company Specialty Materials BVBA (Belgium) mint kérelmező és a WAG Wasseraufbereitung GmbH (Ausztria) mint kérelmezett összefonódásának engedélyezése tárgyában, kérelemre indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a General Electric Company Specialty Materials BVBA kizárólagos irányítást szerezzen a WAG Wasseraufbereitung GmbH felett.

Jelen határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Versenytanácshoz benyújtott, de a Fővárosi Bíróságnak címzett keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

Az eljárás indulása

 • 1.

  A General Electric Company Specialty Materials BVBA (a továbbiakban: GE Specialty) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tptv.) 28. §-a alapján kérelmet terjesztett elő a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH), hogy a kérelmező és a WAG Wasseraufbereitung GmbH (továbbiakban: WAG) között 2005. június 28-án aláírt adásvételi szerződés révén, a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja szerint létrejött összefonódást engedélyezze.

 • 2.

  Az eljárás - többszöri hiánypótlást követően - 2005. szeptember 5-én indult.

II.

A kérelem tárgya

 • 3.

  A kérelmezett tranzakciót megalapozó Megállapodást a CCTS Privatstiftug, mint eladó és a GE Specialty, mint vevő meghatalmazott képviselője írta alá. A CCTS Privatstiftung magánalapítvány, amely az Osztrák Köztársaság törvényei szerint alakult és működik. A CCTS Privatstiftung kizárólagos tulajdonosa és haszonélvezője azon üzletrészeknek, amelyek a WAG Wasseraufbereitung GmbH korlátolt felelősségű társaság (a továbbiakban: Régi WAG) teljes alaptőkéjét képviselik.

 • 4.

  A Megállapodás kelte és a Zárás közötti időszakban a Régi WAG-t új cég alapításával történő vagyonarányos szétválás útján új korlátolt felelősségű társasággá alakítják, amely az Osztrák Köztársaság törvényei szerint alakul és működik majd WAG Wasseraufbereitung GmbH (Új WAG) néven, amely átveszi a Régi WAG valamennyi eszközét, kötelezettségét és jogviszonyát, kivéve azokat, amelyeket e körből kifejezetten kizárnak.

 • 5.

  Az Új WAG mint anyavállalat kizárólagos tulajdonosa az alábbi leányvállalatok valamennyi kibocsátott és kinnlévő részvényének:

  • a)

   az Ausztriában bejegyzett Ing. Rudolf Zilvar Wasseraufbereitung Ges.m.b.H. vállalkozásnak;

  • b)

   a Magyarországon bejegyzett WAG HUNGÁRIA Víztechnikai Kft-nek ("WAG Hungária") és

  • c)

   a Svájcban bejegyzett EWAG AG Wasseraufbereitung ("EWAG") vállalkozásnak.

 • 6.

  A General Electric (GE) egy globális, sokoldalú technológiai és szolgáltató társaság. A GE Egyesült Államokban bejegyzett nyílt részvénytársaság, melynek részvényeit a New York-i, valamint a bostoni és londoni tőzsdén jegyzik. A részvényeket nyilvánosan jegyzik és széles körben oszlanak meg a részvényesek között.

 • 7.

  A GE Secialty a GE Infrastructure Water & Process Technologies ("GEWPT") üzletágának a része, amely fogyasztóinak a vízkezeléssel kapcsolatos termékek és szolgáltatások széles körét nyújtja. A GE Specialty Belgiumban bejegyzett társaság.

 • 8.

  A GEWPT egyrészt olyan különleges kemikáliákat gyárt és forgalmaz, amelyeket ipari felhasználásra szánt termékek széles skálájának előállítására használnak; az értékesített kemikáliák a víz kémiai struktúráját változtatják meg. Másrészt olyan berendezéseket és alkatrészeket is gyárt és helyez üzembe, amelyeket az ipari víztisztítási eljárás során használnak. A GEWPT által értékesített berendezések a vizet a különböző ipari eljárásokban való használatra készítik elő.

 • 9.

  A GE csoport közvetett résztvevőinek felsorolása a Vj-132/2005/1. sz. kérelem mellékletében található. Ezek közül a Magyarországon bejegyzett vállalkozások tevékenységi köre öt területet ölel fel, azonban ezen vállalkozások egyike sem foglalkozik a kérelmezettével azonos, vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységgel.

 • 10.

  A GE a GE Specialty útján kizárólagos irányítást szerez az Új WAG valamennyi részvénye felett, és közvetetten irányítást szerez EWAG, WAG Magyarország és a Zilvar (összefoglalóan az Új WAG-gal együtt a "WAG Üzletág") felett.

 • 11.

  Az adásvételt megalapozó szerződéshez versenykorlátozó megállapodás kapcsolódik. A versenykorlátozó feltétel a Megállapodás megvalósulásától számított egy évre szóló korlátozást a kérelmezett egyik kulcsfontosságú alkalmazottja részére tartalmaz, továbbá egy öt évre szóló piacralépési tilalmat az eladó részére.

 • 12.

  A különválás eredményeként létrejövő Új WAG, egy Ausztriában bejegyzett cég lesz az egyedüli részvényese a Régi WAG leányvállalatoknak Ausztriában, Svájcban és Magyarországon. Tevékenységi körébe az ipari víz kezeléséhez szükséges vegyszerek és berendezések gyártása és értékesítése, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása fog tartozni. A WAG Üzletág vízkezelő technológiákat foglal magában és ehhez kapcsolódóan biztosít vegyszereket és berendezéseket, valamint az ezzel összefüggő szolgáltatásokat a kereskedelmi és intézményi létesítményeknek. A WAG nem csak a vízkezeléshez szükséges vegyszereket biztosítja, hanem a berendezéseket is.

 • 13.

  A kérelmezett közvetett résztvevőinek felsorolását a Vj-132/2005/1. sz. kérelem melléklete tartalmazza, melyek közül csak egy a Magyarországon bejegyzett: WAG Hungária Víztechnikai Kft. A WAG Hungária Kft. 2000. november 4-én alakult, többségi tulajdonosa az osztrák WAG Wasseraufbereitung GmbH., amely 1988 óta működik és forgalmát tekintve Ausztria második legnagyobb vállalatának számít az ipari vízkezelés terén. Svájcban szintén vezető szerepet játszik a WAG leányvállalata az EWAG.

III.

Az engedélykérési kötelezettség alapja

 • 14.

  A Tpvt 1. § szerint a törvény hatálya kiterjed a természetes és a jogi személyeknek, valamint a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak a Magyar Köztársaság területén tanúsított piaci magatartására, kivéve, ha a törvény eltérően rendelkezik. A törvény hatálya alá tartozik továbbá a vállalkozás külföldön tanúsított piaci magatartása is, ha annak hatása a Magyar Köztársaság területén érvényesülhet.

 • 15.

  A vizsgált tranzakció a törvény hatálya alá tartozik, mivel mind a kérelmező irányítója, mind pedig a kérelmezett jogi személyiségű társasága Magyar Köztársaság területén piaci magatartást fejt ki.

 • 16.

  A Tptv. 23. § (1) bekezdés b) pontja alapján vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vállalkozás, vagy több vállalkozás közösen közvetlen, vagy közvetett irányítást szerez további egy vagy több tőle független vállalkozás egésze vagy része felett. A kérelmező GE Specialty által az Új WAG részvényeinek a megvásárlására irányuló tranzakció a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összefonódásnak minősül.

 • 17.

  A Tptv. 24. § (1) bekezdés b) bekezdése értelmében a vállalkozások összefonódásához a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kell kérni, ha az érintett vállalkozások előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele Magyarországon meghaladta a 10 milliárd forintot, feltéve, hogy az irányító befolyással rendelkező vagy a felvásárló fél az előző két év során részt vett olyan összefonódásban, vagy felvásárlásban, ahol a korábban megszerzett társaság és a jelenleg megszerzés alatt álló társaság legalább 500 millió forint nettó árbevétellel rendelkezik Magyarországon.

 • 18.

  Jelen esetben a kérelmező cégcsoportjához tartozó cégek a magyar piacon realizáltak árbevételt, így az érintett vállalkozások előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele meghaladja a tízmilliárd forintot. Az irányítás alá kerülő vállalkozás előző évi nettó árbevétele ugyan nem haladta meg az ötszáz millió forintot, azonban a törvényhely második fordulata alapján az elmúlt két évben felvásárolt vállalkozások árbevétele meghaladja a küszöbszámot, a szerződés ezért engedélyköteles.

 • 19.

  A jelen eljárás megindítására a Tpvt. 67. § (2) bekezdés c) pontja alapján, az ügyfél kérelmére a Tpvt. 24 § szerinti engedélyezés tárgyában került sor. A kérelmet a Tpvt. 28. § (1) bekezdése alapján az irányítást szerző vállalkozás nyújtotta be.

 • 20.

  Az Európai Tanács vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 139/2004/EK rendelete alapján a jelen eljárás tárgyát képező tranzakciót nem kötelező bejelenteni a Bizottsághoz. Az összefonódás iránti kérelmet Ausztriában és Magyarországon nyújtották be. A kérelmező tájékoztatása szerint Ausztriában az összefonódás részletes vizsgálat nélkül jóváhagyásra került.

IV.

A kérelem elbírálása

 • 21.

  A Tpvt. 14. § (1) bekezdés szerint az érintett piacot a megállapodás tárgyát alkotó áru és a földrajzi terület figyelembe vételével kell meghatározni. A megállapodás tárgyát képező terméken túlmenően figyelembe kell venni az azt ésszerűen helyettesítő árukat (keresleti helyettesíthetőség), továbbá a kínálati helyettesíthetőség szempontjait. A vizsgálat a vízkezelő vegyszerek és a vízkezelő berendezések piacát azonosította érintett piacként a tranzakció hatásainak értékeléséhez, érintett földrajzi piac a Magyar Köztársaság teljes területe.

 • 22.

  A kérelmező és a kérelmezett vállalatcsoportja a vízkezelő vegyszerek és a vízkezelő berendezések különböző fajtáival szerepel az európai piacon. A két csoport magyarországi tevékenységei között azonban csekély az átfedés. A GEWPT tevékenységei elsősorban a vízkezelő vegyszerek, míg az Új WAG tevékenysége inkább a vízkezelő berendezések területéhez kapcsolódik.

 • 23.

  A víztisztítás és a vízkezelés (azaz a vegyszerek és a berendezések együttes) érintett magyarországi piacán a kérelmező kevesebb, mint 5%, a kérelmezett kevesebb, mint 4 % körüli piaci részesedéssel rendelkezik. A két részpiacot külön-külön szemlélve is hasonló részesedési arányszámok adódnak. A piacon számos más vállalkozás van jelen (mindkét szegmensen) a kérelmező összefonódás utáni együttes piaci részesedését lényegesen meghaladó piaci súllyal.

 • 24.

  Mindezek alapján megállapítható, hogy a kérelmezett tranzakció következtében kialakuló együttes piaci részesedés nem éri el azt a szintet, ami az érintett piacon erőfölény létrejöttét valószínűsítené. A koncentrálódás hiányában nincs az összefonódásnak horizontális hatása, amely így nem veszélyezteti a piaci verseny fennmaradását az érintett piacon.

 • 25.

  Tekintettel arra, hogy nincs olyan érintett piac, amelyen az érintett vállalatok termelési láncolatban egymásnak alá-, vagy fölérendeltek lennének piaci szereplők, az összefonódás következtében vertikális hatásokról nem beszélhetünk.

 • 26.

  Az összefonódás résztvevői által gyártott és forgalmazott termékek köre alapján az összefonódásnak portfolió hatása lesz (hiszen kiegészítő tevékenység- és termékkörökről van szó), de mértéke oly csekély, hogy az a termék/fogyasztó kombinációjában a piacon nem lesz érzékelhető.

 • 27.

  Az érintett vállalkozás csoportok vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete jelenleg is kedvező, és az összefonódással nem javul olyan mértékben, hogy az gazdasági erőfölényt alapozhatna meg. A tranzakció gazdasági haszna elsősorban nem a piaci oldalon, hanem a közös erőforrások hatékonyabb kihasználásának, a kutatás-fejlesztésnek, valamint a költségek redukálásának területén fog megmutatkozni, mely által biztosított innovációkból a fogyasztók fognak részesülni. Erre tekintettel konglomerátum hatással sem lehet számolni.

 • 28.

  A fentiek alapján a Versenytanács megállapította, hogy a kérelmezett összefonódás az érintett piacon nem hoz létre, illetve nem erősít meg a Tpvt. 22. §- ában foglaltakra tekintettel meghatározott olyan gazdasági erőfölényes helyzetet, amely akadályozná a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását, vagy fejlődését az érintett piacon, vagy annak jelentős részén. Ezért a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján az engedély nem tagadható meg.

 • 29.

  A Versenytanács a Tpvt. 63. § (3) bekezdésével összefüggésben megállapította, hogy jelen eljárásban fennállnak a GVH Elnöke és a Versenytanács Elnöke által kiadott 3/2003. sz. Közlemény szerinti I. fázisú, ún. egyszerűsített eljárás lefolytatásának feltételei. Az érintett piacra vonatkozóan fentebb ismertetett információk alapján megállapította, hogy jelen eljárásban a GVH határozatát a Tpvt. 63. § (3) bekezdés a) pontjának ac) alpontja szerint a hiánypótlástól számított 45 napon belül kell kiadnia, mert az engedély a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

 • 30.

  A Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja alapján határozott a kérelemről, és a kérelmezett összefonódást a rendelkező részben foglaltak szerint engedélyezte.

 • 31.

  A Tpvt. 30. § (5) bekezdése alapján az engedély kiterjed a 11) pontban leírt kapcsolódó versenykorlátozó megállapodásra is. Az eladó által vállalt ötéves piacra lépési korlátozás nem terjed túl az eladott vállalkozás-csoport korábbi működési területén és - figyelemmel az érintett termékek viszonylag hosszú átfutási/megtérülési idejére - nem tekinthető túlzottnak. [1]

 • 32.

  A Tvt. 62. § (1) bekezdése szerint - a GVH, illetve a Versenytanács Elnökének 3/2003. sz. Közleményében foglalt egyszerűsített eljárásra vonatkozóan - az eljárás díja kétmillió forint. A Tpvt. 62. § (1) bekezdésének második mondata szerint a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell befizetni a kétmillió forint eljárási díjat. Az eljárási díjat a kérelmező megfizette.

 • 33.

  A Tpvt. 74. § (1) bekezdése szerint az ügyfél képviselője kérte, hogy a Versenytanács az engedélyező határozatát tárgyaláson kívül hozza meg, ezért tárgyalás kitűzésére nem volt szükség.

 • 34.

  A jelen határozat elleni jogorvoslatot a Tptv. 83. § (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2005. október 13.


Jegyzetek

 • :: d1e329

  Hasonló alapon engedélyezett a Versenytanács négy, illetve ötéves versenykorlátozó klauzulát tartalmazó összefonódást a Vj-94/2003., a Vj-57/2002. és a Vj-62/2003. sz. eljárás során.