Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-141/2005/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Prometheus Tüzeléstechnikai Rt. kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a Budapesti Erőmű Rt. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Prometheus Tüzeléstechnikai Rt. megvásárolja a Budapesti Erőmű Rt. Szentendrén, Érden és Gyöngyösön található gázmotoros kogenerációs kiserőműveit.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  A Prometheus Tüzeléstechnikai Rt. (a továbbiakban: Prometheus Rt.) 2005. augusztus 1-jén Eszköz Adásvételi Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött a Budapesti Erőmű Rt. (a továbbiakban: BE Rt.) négy kapcsoltan hőenergiát és villamosenergiát termelő gázmotoros kogenerációs kiserőműve (a továbbiakban együtt: Gázmotorok) megvásárlására, melyek közül egy-egy Szentendrén és Érden, kettő pedig Gyöngyösön található.

 • 2.

  A Megállapodás tárgyát képezi az Érdi Távhő Termelő és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Érdhő Kft.) üzletrészei 26 százalékának az Erőmű Rt. által a Prometheus Rt. részére történő értékesítése is, miáltal a Prometheus Rt. az Érdhő Kft. egyedüli üzletrész tulajdonosává válik.

 • 3.

  A Prometheus Rt. 2005. augusztus 30-án benyújtott kérelmében az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 4.

  A kérelmező a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást 2005. október 6-án teljesítette.

II.

Az összefonódás résztvevői

A Gázmotorok

 • 5.

  Az érdi gázmotort a BE Rt. az Érd Város Önkormányzata által kiírt koncessziós pályázat elnyerése után kezdte meg építtetni. A gázmotor hőenergiát és kapcsolt villamos energiát állít elő. A hőenergiát az Érdhő Kft., a kötelező átvételű elektromos energiát a Budapesti Elektromos Művek Rt. vásárolja meg. A motor az Érdhő Kft. által üzemeltetett fűtőműben üzemel.

 • 6.

  A szentendrei gázmotort a BE Rt. a Szentendre Város Önkormányzata által kiírt közbeszerzési pályázat elnyerése után kezdte meg építtetni. A gázmotor hőenergia és kapcsolt villamos energia előállítására használatos. A hőenergiát a Városi Szolgáltató Rt., a kötelező átvételű elektromos energiát a Budapesti Elektromos Művek Rt. vásárolja meg.

 • 7.

  A gyöngyösi gázmotorokat a BE Rt. a Gyöngyös Város Önkormányzata által kiírt közbeszerzési pályázat elnyerése után kezdte meg építtetni. A gázmotor hőenergia és kapcsolt villamos energia előállítására használatos. A hőenergiát a Városgondozási Rt., a kötelező átvételű elektromos energiát az ÉMÁSZ Rt. vásárolja meg.

 • 8.

  A Gázmotorok által előállított áruk értékesítéséből a BE Rt. - az Érdhő Kft. részére történt értékesítés nélkül - 2004. évben 505 millió forint nettó árbevételt ért el.

 • 9.

  A Gázmotorok által értékesített villamosenergia nem éri el az országos villamosenergia értékesítés 1 ezrelékét sem.

A Dalkia-csoport

 • 10.

  A Prometheus Rt. a franciaországi Dalkia SAS által irányított vállalkozás-csoport (a továbbiakban: Dalkia-csoport) tagja. A Dalkia-csoporthoz a Prometheus Rt. és az általa irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Prometheus-csoport) mellett további magyarországi vállalkozás nem tartozik, a Dalkia-csoport külföldön honos tagjai a Magyar Köztársaság területén 2004. évben nem értek el nettó árbevételt.

 • 11.

  A Prometheus-csoport közintézmények, lakóépületek, irodaházak és ipari létesítmények infrastrukturális szolgáltatásait - főként a hőszolgáltatást - biztosítják, a feltételek kialakítása mellett, a folyamatos üzemeltetést is ellátva. A Prometheus-csoport hőszolgáltatást és/vagy hőtermelést az ország több településén végez (közte Érden is), Gyöngyösön és Szentendrén azonban nem. A termelt villamosenergiát az adott településen tevékenykedő villamosenergia-szolgáltató vállalkozás vásárolja meg.

 • 12.

  A Prometheus-csoport tagjainak 2004. évi együttes nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom nélkül - meghaladta a 10 milliárd forintot.

 • 13.

  A Prometheus-csoport részesedése az országos villamosenergia termelésből nem éri el az 1 százalékot.

 • 14.

  A Dalkia SAS két egyaránt franciaországi vállalkozás Veolia Environment SA (a továbbiakban: Veolia) és az Electricité de France (a továbbiakban: EdF) közös irányítása alatt áll.

 • 15.

  A Veolia által irányított Veolia-csoport Magyarországon kizárólag olyan tevékenységeket folytat (víz-csatornaszolgáltatás, hulladékgazdálkodás), amelyek semmilyen formában nem kapcsolódnak a Gázmotorok tevékenységéhez.

 • 16.

  Az EdF által irányított EdF-csoport magyarországi tagjai:

  • -

   a Gázmotorokat értékesítő BE Rt., amely Budapesten lévő erőműveiben villamos és hőenergia termeléssel foglalkozik;

  • -

   a Dél-magyarországi Áramszolgáltató Rt. (a továbbiakban: DÉMÁSZ Rt.).

III.

Az érintett piac egyes sajátosságai

 • 17.

  A távhőpiac szolgáltatói oldalán jellemzően két szereplő van jelen: a távhőtermelő és a távhőszolgáltató. A két tevékenység végzése nem szükségszerűen válik ketté, az esetek többségében a távhő szolgáltatója rendelkezik saját távhőtermelő kapacitással is. A távhőtermelő, amennyiben ő maga nem szolgáltató is egyben, az általa előállított hőenergiát a távhőszolgáltató részére vagy ipari fogyasztó részére értékesíti. A távhőpiacra jellemző, hogy a nagykapacitású létesítmények mellett egyre nagyobb teret hódítanak a gazdaságos, kisebb kapacitású kapcsolt energiát előállító berendezések, mint a Gázmotorok.

 • 18.

  A távhőpiacon, mivel a távhőszolgáltatás vezetékes szolgáltatás, ahol egyszerre csak egy szolgáltató szolgáltathat, kizárt a szolgáltatók közötti verseny. A távhőszolgáltatást igénybe vevő egyéni fogyasztók és ipari fogyasztók számára azonban léteznek helyettesítő fűtési rendszerek. A helyettesítő fűtőrendszerek piacán sok fogyasztó állította/állítja át fűtési rendszerét távhőről más alternatív fűtési módokra, mivel az általános fogyasztói vélemény szerint a távhőenergia ára átlagban 30 %-kal magasabb, mint az energia egyenértékes gázfűtés ára. A távfűtési rendszerek helyettesíthetők elektromos, gáz vagy egyéb fűtési rendszerrel, továbbá egyedi központi fűtéssel. A leválás anyagi ráfordítással is jár, amely nehezíti a helyettesítést, de meg nem akadályozhatja. Minden fűtésrendszeri változtatás beruházást igényel, a fűtési rendszerek (így a szolgáltatások) helyettesíthetősége a technikai megvalósíthatóságtól függ. Amennyiben a fűtési rendszer alkalmas az átállásra, a távfűtési szolgáltatások helyettesíthetők más szolgáltatásokkal.

 • 19.

  A távhőszolgáltató rendszerek helyi jellegűek, nincsenek országosan vagy akár regionálisan egységes rendszerbe összekapcsolva. Jelentős eltérések vannak a hőforrásokban, a felhasznált tüzelőanyag fajtáiban, eltérőek a szolgáltatott távhő műszaki paraméterei és jelentős különbségek vannak a szolgáltatás műszaki feltételei között is. A távhőt az előállítás helyétől nem lehetséges nagyobb távolságra eljuttatni (hőveszteség lép fel). Ezért távhő terméket a fűtőműtől vagy villamos energiával kapcsoltan hőt is termelő erőműtől csupán néhány tíz kilométeres távolságra lehet ésszerűen szállítani és értékesíteni. A villamos áram terméket ezzel szemben az előállítás helyétől akár több száz kilométeres távolságra is lehet szállítani, az országos összefüggő távvezetéki rendszeren.

IV.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 20.

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdés a) pontja értelmében vállalkozások összefonódása jön létre, ha a vállalkozás része a vállalkozástól független másik vállalkozás részévé válik. A Tpvt. 23. § (5) bekezdése alapján vállalkozásrésznek minősülnek az olyan eszközök vagy jogok, amelyek megszerzése elégséges a piaci tevékenység végzéséhez.

 • 21.

  A Gázmotorok az előzőeknek nem vitathatóan megfelel, továbbá az azt megvásárló Prometheus Rt. a Tpvt. 15. § (1) bekezdés b) pontja alapján a vállalkozásrészt értékesítő BE Rt-től független vállalkozásnak minősül, mert az EdF a BE Rt-nek egyedüli, a Prometheus Rt-nek pedig a Veolia-val közös (közvetett) irányítója. Mindezek alapján a vállalkozásrésznek a Prometheus Rt. által történő megvásárlása vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 22.

  A Tpvt. 27. § (4) bekezdés szerint a vállalkozásrész esetében az azt értékesítő vállalkozás által az értékesített eszközök és jogok hasznosításával elért előző évi nettó árbevételt kell figyelembe venni, ami az adott esetben a BE Rt-nek a Gázmotorok által termelt hő- és villamosenergia értékesítéséből származó nettó árbevételével egyezik meg.

 • 23.

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. §) közül a Prometheus-csoport 2004. évi nettó árbevétele önmagában meghaladta a tízmilliárd forintot, a Gázmotoroké az ötszázmillió forintot, ezért a kérelem szerinti összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

V.

Az engedélyezés

 • 24.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre, vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását, vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 25.

  Az összefonódással érintett piac(ok)nak minősülnek mindazok, amely(ek)en az összefonódás valamely (akár közvetlen, akár közvetett) résztvevője piaci tevékenységet fejt ki, melyek tekintetében a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfólió-, és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének ás a Versenytanács Elnökének 1/2003. sz. közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

 • 26.

  A Versenytanács a Gázmotorok tevékenységéből adódóan a távhő és a villamosenergia piacot vizsgálta részletesen. Ezek tekintetében

  • a)

   az érintett árupiac (Tpvt. 14. § (2) bekezdés) szempontjából

   • -

    a villamosenergiának nincs ésszerű helyettesítő áruja;

   • -

    a távhőnek ugyan elvileg lehet (lásd 18. pont), de az esetleges ésszerű helyettesíthetőség részletes vizsgálatát a Versenytanács nem látta szükségesnek, mert a később részletezettek szerint a szűkebb (csak a távhőt) magában foglaló piac feltételezése mellett, sem jelentkeznek káros versenyhatások;

  • a)

   az érintett földrajzi piac (Tpvt. 14. § (3) bekezdés)

   • -

    a villamosenergia esetében Magyarország egész területe;

   • -

    a távhőnél azonban - frigyelemmel a korlátozott szállíthatóságra (lásd 19. pont) legfeljebb egy-egy település.

 • 27.

  A villamosenergia esetében az összefonódásnak kizárólag horizontális hatásai lehetnek, ami azonban a Prometheus-csoport és a Gázmotorok együttesen 1 százalék körüli piaci részesedése mellett nem ad alapot versenyaggályokra.

 • 28.

  A távhő termelés-szolgáltatás tekintetében kizárólag Érd településen jelentkezhetnek versenyproblémák, ahol a Prometheus-csoport és a Gázmotorok egyaránt jelen van. Kettőjük kapcsolata alapvetően vertikális: a Prometheus-csoporthoz tartozó Érdhő Kft. - a saját maga által termelt mellett - a Gázmotorok-tól vásárolt távhőt is szolgáltatja. Ez azonban (miután az Érdhő Kft. az egyedüli távhőszolgáltató Érden) legfeljebb a lehetséges versenyt - új távhőszolgáltató piacralépését - korlátozhatja. Ez azonban csak új hálózat kiépítésére vonatkozó igénye esetén jöhet szóba, amelyek esetében viszont a földgáz a 18. pontban foglaltak alapján nem egyszerűen ésszerű helyettesítője a távhőnek, hanem annál lényegesen kedvezőbb.

 • 29.

  A Dalkia-csoportnak a Prometheus-csoporton kívül tagjai nincsenek jelen a magyar piacon, ezért ebből a szempontból nem valószínűsíthetők káros versenyhatások.

 • 30.

  Az összefonódás következtében a Gázmotorokkal bővülő Prometheus-csoport egyik (közvetett) közös irányítója az EdF. Az EdF-csoportba tartoznak olyan vállalkozások, amelyek jelen vannak a magyarországi villamosenergia és távhő piacon (DÉMÁSZ Rt., EdF Rt.), ami általános esetben járhat káros versenyhatásokkal. Az adott esetben azonban a Gázmotorok értékesítője az EdF-csoportba tartozó BE Rt. Ebből következőleg az EdF viszonylatában a káros versenyhatások elvileg kizárhatók, mert a piaci kapcsolatokat esetlegesen torzító irányítási kapcsolat szempontjából a Gázmotorok "távolodott" az EdF-től: azt jelenleg, mint a BE Rt. részét egyedül irányítja, az összefonódás megvalósulása esetén pedig a Prometheus Rt. részeként a Veolia-val közösen.

 • 31.

  A Prometheus-csoport másik (közvetett) közös irányítója a Veolia. A Veolia-csoport magyarországi tagjai azonban nem végeznek olyan tevékenységet, ami horizontális-, vertikális- vagy portfolió hatást eredményezhetnek.

 • 32.

  A Gázmotorok jelenleg is egy jelentős nemzetközi vállalkozás-csoporthoz tartozik, ezért konglomerátum hatással sem kell számolni.

 • 33.

  Mindezekre tekintettel a Versenytanács a Tpvt. 77.§ (1) bekezdése szerinti jelen határozatában az összefonódást - a Tpvt. 71.§ (2) bekezdés alapján előterjesztett vizsgálói jelentésben foglalt indítvánnyal egyezően - engedélyezte.

 • 34.

  A Versenytanács jelen eljárásában a Közleményben foglaltak alapján alkalmazta a Tpvt. 63.§ (3) bekezdés ac.) pontját, amely szerint a határozatot 45 napon belül kell meghozni, amennyiben az engedély a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg, mely esetben az eljárási díj a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerint kettőmillió forint.

VI.

Eljárási kérdések

 • 35.

  A kérelmező az eljárás megindításakor a kettőmillió forintos eljárási díjat lerótta, ezért az eljárási díj megfizetéséről a jelen határozat nem rendelkezik.

 • 36.

  Az ügyfelek a tárgyalás mellőzését együttesen kérték, ezért a Versenytanács a jelen határozatát - a Tpvt. 74.§ (1) bekezdése alapján - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 37.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslat a Tpvt. 83.§ (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2005. november 17.