Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-140/2005/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Bábolna Baromfitenyésztő Farm Kft. kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként résztvett a Pannon Baromfifeldolgozó és Értékesítő Kft. (Győr) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Bábolna Baromfitenyésztő Farm Kft. irányítást szerezzen a Pannon Baromfifeldolgozó és Értékesítő Kft. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  A Bábolna Baromfitenyésztő Farm Kft. (a továbbiakban: Farm Kft.) 2005. július 29-én Szerződést kötött a Pannon Baromfifeldolgozó és Értékesítő Kft. (a továbbiakban: Pannon Kft.) üzletrészei 57,5 százalékának megvásárlására.

 • 2.

  A Farm Kft. 2005. augusztus 29-én benyújtott kérelmében az 1) pont szerint üzletrészek megszerzéshez - mint vállalkozások összefonódásához - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 3.

  A kérelmező a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást 2005. október 17-én teljesítette.

II.

Az összefonódás résztvevői

A Lorenson-csoport

 • 4.

  A Farm Kft. fő tevékenysége a keltetőtojás és a húshibrid naposcsibe (naposcsibe) előállítása és értékesítése a baromfitenyésztő vállalkozások részére hízlalás (felnevelés), majd élőcsirkekénti továbbértékesítés céljára.

  4.1. A keltetőtojás 10-14 napig tárolható, mire tekintettel nagyobb távolságra is szállítható. A Farm Kft. keltetőtojást kizárólag exportra értékesít.

  4.2. A naposcsibe szállíthatósága időben korlátozott (24 óra), ezért közvetlen kamionos szállítással legfeljebb 1000 km távolság érhető el. A Farm Kft. a keltetőtojásból saját maga által előállított naposcsibét kisebb részben exportra, nagyobb részben belföldre értékesíti. Naposcsibét a Farm Kft-vel együtt 6 vállalkozás állít elő Magyarországon, melyek közül a Farm Kft. részesedése a legnagyobb (30-35 százalék közötti) az országos forgalomból.

 • 5.

  A 4) pont szerinti tevékenysége melléktermékeként a Farm Kft-nél keltetésre alkalmatlan árutojás keletkezik, melynek részesedése azonban az országos tojásforgalmon belül jelentéktelen.

 • 6.

  A Farm Kft. 2004. évben 6,8 milliárd forint nettó árbevételt ért el, más vállalkozás felett irányítási joggal nem rendelkezik.

 • 7.

  A Farm Kft. üzletrészeinek többségi tulajdonosa a washingtoni székhelyű Lorenson International LLC. (a továbbiakban: Lorenson), mely 2004. évben nem ért el nettó árbevételt a Magyar Köztársaság területén.

 • 8.

  A Lorenson által irányított vállalkozás-csoport (a továbbiakban: Lorenson-csoport) tagja még a Lorenson (75 %) és a Farm Kft. (25 %) által - ingatlanok bérbeadása és üzemeltetése céljából - alapított Baromfi Invest Kft., mely értelemszerűen nem ért el nettó árbevételt 2004. évben.

A Pannon Kft.

 • 9.

  A Pannon Kft. fő tevékenysége a vásárolt élőcsirke feldolgozása és értékesítése. Részesedése a feldolgozott csirke magyarországi forgalmából 10-15 százalék közötti. Termelésének több, mint egyharmadát exportálja, elsősorban az Európai Unió több tagállamába.

 • 10.

  A Pannon Kft. további tevékenysége a konzerv kutyaeledel gyártás, melynek magyarországi forgalmából való részesedése nem éri el az 5 százalékot.

 • 11.

  A Pannon Kft. 2004. évi nettó árbevétele 10,2 milliárd forint volt, más vállalkozás felett irányítási joggal nem rendelkezik.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 12.

  A Pannon Kft. üzletrészei többségének a Farm Kft. általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 13.

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § alapján: a Pannon Kft. és a Lorenson-csoport tagjai) 2004. évi - a Tpvt. 27. § (1) és (2) bekezdés szerint számított - együttes nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, továbbá az irányítás alá kerülő Pannon Kft-é az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 14.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 15.

  Az összefonódással érintett piac(ok)nak minősülnek mindazok, amely(ek)en az összefonódás valamely (akár közvetlen, akár közvetett) résztvevője piaci tevékenységet fejt ki, melyek tekintetében a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió-, és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 1/2003. számú közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

 • 16.

  A Pannon Kft. és az Lorenson-csoport tevékenységi köre, illetve a Pannon Kft. piaci részesedései alapján az összefonódásnak káros horizontális-, portfolió- és konglomerátum hatásai sem valószínűsíthetők. A Lorenson-csoport tagjaként a Farm Kft., valamint a Pannon Kft. egyaránt az ipari baromfitermelési vertikumba tartozó vállalkozás, így az összefonódással vertikális integrációt valósítanak meg. A Közlemény 11.b., illetve 14.i.b. pontjai szerinti értelemben azonban nincs az összefonódásnak vertikális hatása, mert a Farm Kft. és a Pannon Kft. között nincs vevő-eladó kapcsolat.

 • 17.

  Az összefonódást követően ugyanakkor a baromfit felnevelő vállalkozások a Farm Kft-nek vevői, a Pannon Kft-nek pedig eladói lesznek (lehetnek), ami elvileg járhat káros versenyhatásokkal, ha valamelyikük gazdasági erőfölényes helyzetben van. Ez azonban

  - a Pannon Kft. esetében piaci részesedései (feldolgozott csirke 10-15 százalék, konzerv kutyaeledel kevesebb, mint 5 százalék) alapján önmagában is kizárható; továbbá
  - a Farm Kft-nek a naposcsibe tekintetében meglévő 30-35 százalékos részesedése alapján sem valószínűsíthető, figyelembevéve a jelentős számú versenytárs vállalkozást, továbbá azt, hogy a reális szállítási távolság alapján az áru a közeli EU-tagállamokból is ésszerűen beszerezhető.

 • 18.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 19.

  A Versenytanács a kérelmezett összefonódás esetében a Közlemény alapján alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg. Megjegyzi a Versenytanács, hogy a 17) pont szerinti - a Közleményben nem nevesített - versenyhatást sem tekintette olyan jelentőségűnek, amely kizárta volna az egyszerűsített eljárás alkalmazását.

V.

Eljárási kérdések

 • 20.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 21.

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 22.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2005. november 23.