Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/078-27/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. L. A. ügyvéd, dr. B. Cs. ügyvéd (Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda) és dr. T. T. ügyvéd (Réczicza White and Case LLP) által képviselt Budapest Airport Zrt. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a Budapest Airport Zrt. 2011 februárja és októbere között fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor szórólapján és az általa alkalmazott ún. roll-up-on azt közölte, hogy a terminálon illegálisan működő taxiszolgáltatók ajánlják szolgáltatásaikat, s az utasok biztonságuk és kényelmük érdekében az eljárás alá vonttal szerződött partnerek taxiszolgáltatásait vegyék igénybe.

A jogsértés megállapítása mellett a Versenytanács 1.000.000,-Ft (egymillió forint) bírságot szab ki a Budapest Airport Zrt.-vel szemben.

A bírságot a kötelezett a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles befizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont vállalkozás nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.