Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/071-104/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Kovács Zoltán végelszámoló (Duna Libra Közgazdász Zrt.) által képviselt Euromobilien Hungary Pénzügyi Szolgáltató Kft. "végelszámolás alatt" (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tárgyában folytatott versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Euromobilien Hungary Pénzügyi Szolgáltató Kft. "végelszámolás alatt" vállalkozás 2010. június 1. és 2011. szeptember 6. között a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos, nyomtatott sajtóban megjelent reklámjaival fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, megsértve ezáltal a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 3. §-ának (1) bekezdésében írt tilalmat, figyelemmel a 6. § (1) bekezdésének a), bd), bg), bh) és c) pontjaiban foglaltakra.

A fentiekre tekintettel az eljáró versenytanács az Euromobilien Hungary Pénzügyi Szolgáltató Kft. "végelszámolás alatt" vállalkozás számára megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását, a jelen határozat kézhezvételétől számított 15 nap elteltével.

Az eljáró versenytanács emellett kötelezi az Euromobilien Hungary Pénzügyi Szolgáltató Kft. "végelszámolás alatt" vállalkozást 911.832 Ft (azaz kilencszáztizenegyezer-nyolcszázharminckét forint) összegű versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a fentieken túlmenően, az Euromobilien Hungary Pénzügyi Szolgáltató Kft. "végelszámolás alatt" vállalkozás által a fogyasztói csoportokkal összefüggésben a szerződéskötéshez kapcsolódóan nyújtott tájékoztatások tekintetében a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzés felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 8 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó, vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemmel lehet kérni. A kérelmet a Fővárosi Törvényszék nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.