Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/057-97/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az ORION Lux Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapest) - korábbi elnevezése: 1ST 2011 Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapest) - eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az ORION Lux Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. március 7. és 2011. június 28. között a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos, nyomtatott sajtóban megjelent reklámjaival a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

A fentiekre tekintettel az eljáró versenytanács az ORION Lux Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság számára megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását, a jelen határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Az eljáró versenytanács emellett kötelezi az ORION Lux Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot 3.427.400,- Ft - azaz Hárommillió négyszázhuszonhétezer-négyszáz forint - összegű versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.