Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/089-33/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. N. N. ügyvéd által képviselt PR-TELECOM Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (Miskolc) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban megtartott nyilvános tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor egyes szolgáltatási csomagjai árát 2011. április 1. és 2011. szeptember 30. között vásárláshelyi reklámanyagaiban, szórólapjain, illetve sajtóhirdetésekben valótlanul tüntette fel, mivel 2011. év augusztus havi előfizetési díjak számlázásától kezdődően az egyes kereskedelmi kommunikációban feltüntetett garantált díjhoz képest a fogyasztókhoz kihelyezett hírközlési eszközök használati díjával megnövelt összeget számlázott a fogyasztók felé.

A Versenytanács megállapítja továbbá, hogy az eljárás alá vont nem a szakmai gondosság követelményének megfelelően járt el és ezzel a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor 2011. július 15-től úgy kezdte el alkalmazni az egyes első kihelyezett hírközlési eszközök (AV-kimentes set-top-box, illetve kábelmodem) utáni díjat, hogy annak alkalmazására a korábban szerződött fogyasztók figyelmét nem hívta fel és/vagy arról a fogyasztókat előzetesen nem tájékoztatta.

Az eljáró versenytanács emellett kötelezi a PR-TELECOM Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-t 4.000.000,- Ft - azaz négymillió forint - összegű versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.