Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/059-47/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Global Wellness Innovation SRL (Judetul Bihor, Románia) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Global Wellness Innovation SRL fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor

  • a G-Force kozmetikumokkal kapcsolatban közreadott direkt marketing tájékoztatásaiban valótlanul állította, hogy azok "100% BIO" termékek, illetve

  • a G-Force Action Mask termékkel kapcsolatban közreadott egyes direkt marketing eszközökben, honlapján és a termék csomagolásán megalapozatlanul tüntette fel a "klinikai teszteredmény: 10 perc alatt 32,5% ránctalanítás" állítást,

megsértve ezáltal a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 3. §-ának (1) bekezdésében írt tilalmat, figyelemmel a 6. § (1) bekezdésének ba) és bg) pontjában foglaltakra.

Az eljáró versenytanács kötelezi a Global Wellness Innovation SRL-t 700.000 Ft, azaz hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére, amelyet a határozat közlésétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsánál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Global Wellness Innovation SRL (Loc. Peştiş, Orş Aleşd, Oraş Aleşd, Nr 436., Judetul Bihor, Románia) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a Global Wellness Innovation SRL G-Force kozmetikumokkal kapcsolatos "Ecocert hitelesítéssel", "kozmetikailag, bőrgyógyászatilag tesztelt", "allergiamentes" állításai vonatkozásában az eljárást megszünteti.

A végzés felülvizsgálatát a közléstől számított 8 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsánál benyújtandó, vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemmel lehet kérni. A kérelmet a Fővárosi Törvényszék nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.