Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/049-39/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a T. T. irodavezető által képviselt Hold-Financial Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tárgyában folytatott versenyfelügyeleti eljárásban tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Hold-Financial Kft. 2011. november 24. és 2012. június 26. között a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos, a nyomtatott sajtóban megjelent reklámjaival, az internetes honlapján közzétett kereskedelmi kommunikációjával és a kirakati plakátjával fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

Az eljáró versenytanács emellett 10.334.000 Ft (Tízmillió-háromszázharmincnégyezer forint) bírság megfizetésére kötelezi a Hold-Financial Kft. vállalkozást.

A bírságot a kötelezett a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles befizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

Az eljáró versenytanács jelen határozat kézhezvételét követő 8. nap elteltét követően megtiltja a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, vagy ajánlott levélként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.