Nyomtatható verzió PDF formátumban

NYILVÁNOS VÁLTOZAT!

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/60/2012.
Iktatószám: Vj/60-350/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Neuhauser Ügyvédi Iroda és a [személyes adat] jogtanácsos által képviselt Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2-4.) eljárás alá vont vállalkozással szemben jelentős piaci erővel való visszaélés tilalmának megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Auchan Magyarország Kft. 2006. június 1-je és 2014. december 31-e között jelentős piaci erővel való visszaélést valósított meg azáltal, hogy az utólagos árkedvezmény támogatást díjként alkalmazva, azt a beszállítói számára egyoldalúan felszámította.

E jogsértés miatt az eljáró versenytanács kötelezi az Auchan Magyarország Kft.-t 1.061.300.000,- – azaz egymilliárd-hatvanegymillió-háromszázezer – Ft bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Az eljáró versenytanács kötelezi az Auchan Magyarország Kft.-t, hogy szüntesse meg az utólagos árkedvezmény támogatás alkalmazását „non food” beszállítóival kötött szerződéseiben a GVH döntése végrehajthatóságának tárgyévét követő naptári év első napjától kezdődően, vagy ha a döntés végrehajthatóvá válása és következő naptári év kezdete között kevesebb, mint 90 nap van hátra, akkor a döntés végrehajthatóvá válásának tárgyévét követő naptári év április 1-jétől.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfél a közléstől számított harminc napon belül kérheti a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

v é g z é s t.

Az eljáró versenytanács az Auchan Magyarország Kft. magatartásának a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 7. § (2) bekezdésének e) pontja alapján történő vizsgálata vonatkozásában a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzés ellen a közléstől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.