Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62., Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/100/2013.
Iktatószám:
Vj/100-28/2013.

betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Bély Ügyvédi Iroda (9024 Győr, Hunyadi u. 18. II/12., eljáró ügyvéd Dr. B. L.) által képviselt LAJOS TRADE Kft. (9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 59. 2. em. 3.) és a szintén a fentiek szerint képviselt Lajos László egyéni vállalkozó (anyja neve; Lakcím:) eljárás alá vontak ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmánakfeltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyalás tartását követően – meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy Lajos László egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Lajos László e.v.) 2010. április 1. napja és 2013. december 6. napja közötti kereskedelmi kommunikációjában tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor a „Sweet Dream alvásrendszer” elnevezésű termékismertető füzetekben, honlapjain a www.lajostrade.hu és a www.sweet-dream.hu weboldalakon, rendezvényeken levetített kisfilmekben, roll up plakáton, valamint termékbemutatókon elhangzott szóbeli tájékoztatásával valótlanul azt állította, hogy a „Sweet Dream alvásrendszer” elnevezésű termék az emberi egészségre különböző kedvező hatásokkal bír.

Az eljáró versenytanács a jogsértés megállapítása mellett megtiltja Lajos László e.v.-nak a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását és 25.000.000,- Ft (húszonötmillió forint) bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Az eljáró versenytanács a LAJOS TRADE Kft. eljárás alá vontat, mint Lajos László e.v.-val egy vállalkozás-csoportba tartozó vállalkozást nevesíti, mivel a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 78. § (5) bekezdése alapján külön végzésben egyetemlegesen kívánja kötelezni a bírság be nem hajtott részének megfizetésére, amennyiben a bírságot a vállalkozáscsoport jogsértést megvalósító tagja önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.