Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/42/2013.
Iktatószám: Vj/42-102/2013.

Betekinthető!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Nagyistók és Tahy Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. N. B., 1024 Budapest, Fényes Elek utca 15. 3. em. 2.) és S. Zs. vezérigazgató által képviselt Tettye Forrásház Zrt. (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) eljárás alá vont vállalkozással szemben gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalás tartását követően – meghozta az alábbi

határozatot

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Tettye Forrásház Zrt. visszaélt gazdasági erőfölényével, amikor 2011. május elsejétől túlzottan magas díjat alkalmazott a mellékvízmérők szakszerűségi vizsgálata (beleértve a zárral való ellátása) szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó kiszállásra.

Az eljáró versenytanács a határozat kézhezvételét követő 30 nap elteltével megtiltja a fenti jogsértő magatartás további folytatását és kötelezi a Tettye Forrásház Zrt.-t, hogy a fenti határidőt követő további 30 napon belül írásban nyilatkozzon arról, hogy milyen lépéseket hajtott végre annak érdekében, hogy tartózkodjon a további jogsértő magatartás folytatásától.

Egyebekben a fenti jogsértés miatt az eljáró versenytanács kötelezi az Tettye Forrásház Zrt. 1.300.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer Forint bírság egyösszegű megfizetésére, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfél a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérheti a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.