Nyomtatható verzió PDF formátumban

NYILVÁNOS VÁLTOZAT!

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/82/2013.
Iktatószám: Vj/82-72/2013.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

  • a Riba Róbert ügyvezető által képviselt Első Magyar Karbongazdálkodási, Megújuló Energetikai, Egészségmegőrzési és Ingatlanhasznosítási Technológiákat Fejlesztő Innovációs Projekt Kft. (2089 Telki, Tulipán utca, hrsz.: 551.);

  • a dr. H. I. ügyvéd által képviselt AGRO.bio Hungary Kereskedelmi és Gyártó Kft. (9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 21.);

  • a Dr. Danka Ügyvédi Iroda által képviselt AGROVA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 6. I. em. 2.a.)

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben megtévesztő reklám tilalmának megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Első Magyar Karbongazdálkodási, Megújuló Energetikai, Egészségmegőrzési és Ingatlanhasznosítási Technológiákat Fejlesztő Innovációs Projekt Kft. 2013. január 1-jétől 2013. augusztus 25-ig megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adott

  • tevékenységének minisztériumi Jóváhagyó Nyilatkozatra hivatkozással történő népszerűsítése során, valamint

  • akkor, amikor azt ígérte a projektpartnereknek, hogy az általuk vállalt talaj-előkészítési, tápanyag-utánpótlási gyakorlat megvalósításához kapcsolódó többletköltségek ellentételezését az emisszió megtakarítás piaci értékesítésének pénzügyi fedezetéből biztosítja számukra.

E jogsértés miatt az eljáró versenytanács kötelezi az Első Magyar Karbongazdálkodási, Megújuló Energetikai, Egészségmegőrzési és Ingatlanhasznosítási Technológiákat Fejlesztő Innovációs Projekt Kft.-t 1.000.000,- – azaz egymillió – Ft bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

v é g z é s t.

 

  1. Az eljáró versenytanács az AGRO.bio Hungary Kereskedelmi és Gyártó Kft.-vel és az AGROVA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

  2. Az eljáró versenytanács az Első Magyar Karbongazdálkodási, Megújuló Energetikai, Egészségmegőrzési és Ingatlanhasznosítási Technológiákat Fejlesztő Innovációs Projekt Kft. tekintetében a 2012. év és a 2013. augusztus 26-a és 2013. október 30-a közötti kommunikációs gyakorlatának vizsgálata vonatkozásában a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

 A végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.