Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/055/2013.
Iktatószám:
Vj/055-115/2013.

Betekinthető változat!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

  • a Germus & Társai Ügyvédi Iroda, eljáró ügyvéd: Dr. K. Á. (1013 Budapest, Pauler u. 11.) által képviselt Alcon Services AG Magyarországi Fióktelepe (1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.);
  •  az ugyancsak a Germus & Társai Ügyvédi Iroda, eljáró ügyvéd: Dr. K. Á. (1013 Budapest, Pauler u. 11.) által képviselt Novartis Hungária Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.); valamint
  • az ugyancsak a Germus & Társai Ügyvédi Iroda, eljáró ügyvéd: Dr. K. Á. (1013 Budapest, Pauler u. 11.) által képviselt Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.)

 az 81.), eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tárgyában folytatott versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Alcon Services AG Magyarországi Fióktelepe 2013. január 1. és 2013. december 31. között, az Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft. pedig 2014. január 1–től jogsértést követtek el az Alcon Services AG Magyarországi Fióktelepe által a CIBA kontaktlencsék és kontaktlencse ápolószerek forgalmazására vonatkozóan 2013. január 1-jén bevezetett és az Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft. által 2014. január 1-től alkalmazott kedvezményrendszer kialakításával és alkalmazásával, mely magatartás céljában és hatásában korlátozza a versenyt.

  1. Az eljáró versenytanács az Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft. számára a jogsértés folytatását a határozat kézbesítésétől számított 60 napon belül megtiltja.

  1. Az eljáró versenytanács kötelezi az Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft.-t, hogy a határozat kézbesítésétől számított 60 napon belül nyilatkozatban számoljon be a Gazdasági Versenyhivatalnak arról, hogy a jogsértés folytatását megtiltó rendelkezésnek miképpen tett eleget.

  1. Az I. pontban megjelölt jogsértés miatt az eljáró versenytanács kötelezi a(z) Alcon Services AG Magyarországi Fióktelepe vállalkozást 51.356.000,- Ft, azaz ötvenegymillióháromszázötvenhatezer forint, Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft. vállalkozást 52.343.000,- Ft, azaz ötvenkétmillióháromszánegyvenháromezer forintbírság megfizetésére amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül kötelesek megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

  1. Az eljáró versenytanács a Novartis Hungária Kft.-t és az Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft.-t nevesíti – mivel a Tpvt. 78. § (5) bekezdése alapján külön végzésben egyetemlegesen kívánja kötelezni  – a bírság be nem hajtott részének megfizetésére, amennyiben a bírságot a vállalkozáscsoport jogsértést megvalósító tagja (nevezetesen: az Alcon Services AG Magyarországi Fióktelepe vagy az Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft.)  önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.