Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/70/2013.
Iktatószám:
Vj/70-38/2013.

BETEKINTHETŐ VÁLTOZAT

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. N.-K. K. ügyvéd (KNP LAW Nagy Koppány Varga és Társai Ügyvédi Iroda, 1051 Budapest, Vigadó utca 2. VI. emelet) által képviselt Kyäni Europe AB (Östra Hamngaten 37., 411 10 Göteborg, Svédország) és a dr. N.-K. K. ügyvéd (KNP LAW Nagy Koppány Varga és Társai Ügyvédi Iroda, 1051 Budapest, Vigadó utca 2. VI. emelet) által képviselt Kyäni Hungary Kft. (1013 Budapest, Ybl Miklós tér 8.) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban  megtartott tárgyalást követően – tárgyaláson kívül – meghozta a következő

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Kyäni Europe AB 2012. február 1. és 2013. szeptember 18. között a www.eu.kyany.net/public/eu/hu/main honlapon és a Kyäni termékeket népszerűsítő szórólapokon

  • jogsértően tulajdonított a Kyäni termékeknek betegségmegelőző, illetőleg gyógyító hatást,

  • valótlan egészségre vonatkozó állításokat fogalmazott meg a Kyäni termékek vonatkozásában,

  • valótlanul állította, hogy a Kyäni Sunset termék a tokotrienolok és Omega 3 zsírsavak tökéletes keveréke,

  • valótlanul állította, hogy a Kyäni Sunrise termék előállításához olyan alaszkai áfonyát használnak fel, amelynek az antioxidáns tartalma sokkal magasabb, mint a „közönséges” áfonyáé,

  • valótlan állításokat tett a Kyäni Sunset termék előállításához felhasznált lazac vonatkozásában,

  • valótlan piacelsőségi állításokat tett a Kyäni termékekkel kapcsolatban.

Az eljáró versenytanács kötelezi továbbá a Kyäni Europe AB 6.000.000 Ft (azaz hatmillió forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság, az eljárási díj, illetve a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Az eljáró versenytanács a jogsértés megállapítása és a bírság kiszabása mellett  egyben a jelen határozat átvételét követő 15 napon túl megtiltja a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását.

Amennyiben a bírságot a Kyäni Europe AB önként nem fizeti meg és a végrehajtás sem vezet eredményre, az eljáró versenytanács külön végzéssel a Kyäni Europe AB-vel egyetemlegesen kötelezni fogja a Kyäni Hungary Kft.-t a bírságnak, illetve annak be nem hajtott részének megfizetésére.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti a

  • „a cink részt vesz a kognitív funkciók működésben” állítás és

  • a DSA-etikai kódex-szel kapcsolatos vizsgált kommunikáció tekintetében.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.