A (versenytársak közötti) horizontális és (a termelés és forgalmazás vertikumának két különböző szintjén működő vállalkozások, pl. gyártó-forgalmazó közötti) vertikális versenykorlátozó megállapodásokra azonos jogi keretek vonatkoznak: a versenyt korlátozó megállapodások tilosak és semmisek. Az általános tilalom alól azonban vannak kivételek és mentesülések. Nem tilosak a csekély jelentőségű megállapodások (ahol a résztvevők együttes piaci részesedése nem nagyobb 10%-nál), az azonos irányítás alatt álló vállalkozások között létrejött megállapodások pedig nem minősülnek versenykorlátozónak. Egy megállapodás a versenytörvény alapján akkor mentesülhet a tilalom alól, ha előnyös gazdasági hatások fakadnak belőle, miközben az így létrejött előnyök méltányos része a fogyasztókhoz jut, a megállapodás nem korlátozza erősebben a versenyt az előnyök eléréséhez feltétlenül szükséges mértéknél, és a verseny nem szűnik meg teljesen a megállapodás hatására. Csoportmentességi rendeletek könnyítik meg annak megállapítását, hogy a vállalkozások megállapodása ezeknek a feltételeknek eleget tesz-e. Azt, hogy a versenyt korlátozó megállapodás - akár egyedileg, a versenytörvény feltételrendszerének teljesítésével, akár valamely csoportmentességi rendeletnek való megfelelés révén - mentesül-e az általános tilalom alól, a vállalkozásoknak maguknak kell megítélniük, és esetlegesen egy versenyfelügyeleti eljárásban bizonyítaniuk. A GVH nem hoz (és nem is hozhat) formális döntést a megállapodás mentesüléséről.

A kartellek

A versenyt korlátozó megállapodások legsúlyosabb esetét a titkosan megvalósított, ún. kőkemény versenykorlátozások, a kartellek jelentik. Ezek a megállapodások a vételi vagy az eladási árak versenytársak közötti közvetlen vagy közvetett meghatározására, vagy a piac versenytársak által történő felosztására vonatkoznak, s éppen ezért sem kivételt nem képezhetnek, sem nem mentesülhetnek. Meg kell említeni, hogy 2005. szeptember 1-je óta a közbeszerzési és koncessziós eljárásban versenyt korlátozó - a pályázat eredményének befolyásolása érdekében az árak (díjak), illetőleg egyéb szerződési feltételek rögzítésére, illetve a piac felosztására irányuló - megállapodás megkötését, illetve összehangolt magatartás tanúsítását, vagy a vállalkozások társulása ilyen célú döntésének meghozatalában való részvételt a Büntető Törvénykönyv is tiltja, s elkövetését bűncselekménynek minősíti.

Vállalkozások társulásának versenykorlátozó döntései

A megállapodások összefoglaló fogalmának sajátos esetét jelenti a vállalkozások társulásának (a vállalkozások társadalmi szervezetének, a köztestületnek, az egyesülésnek és más hasonló szervezetnek, így például iparági szövetségeknek, érdekvédelmi szervezeteknek, kamaráknak) a versenyt korlátozó döntése, amely szintén tilalom alá esik. E tilalom azért került a versenytörvénybe, hogy ne lehessen arra hivatkozással a jogkövetkezmények alól mentesülni, hogy valamely megállapodást nem a vállalkozás, hanem valamilyen olyan szervezeti egyesülés kötötte, amelynek a vállalkozás csak tagja. Ezek a szervezetek ugyanis jogi vagy tényleges eszközeik révén képesek a hozzájuk kötődő vállalkozások (a szervezetek tagjai) piaci magatartásának befolyásolására, s ekként ők maguk is piaci magatartás tanúsítóivá válnak.