Együttműködési megállapodás

amely létrejött egyrészről a MAGYAR ENERGIA HIVATAL (továbbiakban MEH; 1081 Budapest, Köztársaság tér 7.; Képviseli: dr. Matos Zoltán elnök), másrészről a GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL (továbbiakban GVH; 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.; Képviseli: Dr. Nagy Zoltán elnök), (a továbbiakban együtt: Felek, Hatóságok) között az alábbiak szerint:

Preambulum

A MEH és a GVH között létrejövő megállapodást a korábbi együttműködés tapasztalatainak kölcsönösen pozitív megítélése és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 162. § (4) bekezdése által előírt együttműködési kötelezettség alapozza meg.

A Felek közös szándéka szerint a MEH és a GVH közötti szoros együttműködés növeli mindkét hatóság jogszabályokban meghatározott feladatai végrehajtásának és intézkedései érvényesítésének hatékonyságát. A megállapodás megteremti azt a keretet, amely mellett a Felek feladataik ellátása során kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak a vezetékes energiapiacokon megvalósuló verseny erősítése, a piaci műveletek védelmének következetes érvényre juttatása, a szabályozás hatékonyságának növelése, valamint az egységes jogalkalmazás előmozdítása érdekében.

I.
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETEI

1. A fenti célok megvalósítása érdekében a Hatóságok - munkatársaik közötti, elsősorban szóbeli konzultációk, illetve rendszeres vagy eseti jelleggel történő információcsere formájában - különösen az alábbi tevékenységeikre terjesztik ki együttműködésüket:

1.1 Együttműködés a Hatóságok által lefolytatott eljárások során, így

1.1.1 a MEH részéről lefolytatott engedélyezési, jóváhagyási és más hatósági eljárásokban, különös tekintettel a jelentős piaci erő vizsgálatára irányuló eljárásra, a tulajdon- és részesedésszerzések engedélyezésére, az ellátási és más szabályzatok, valamint az üzletszabályzatok jóváhagyására, a megfelelési szabályzatok vizsgálatára és jóváhagyására, ideértve az említett szabályzatok módosítását is, valamint a hálózatokhoz való hozzáférés vizsgálatára, illetve a hálózati engedélyesek által végzett szolgáltatások (fogyasztói szolgálat) kapcsán felmerült ügyek vizsgálatára, amennyiben azok a versenyt érintik;

1.1.1.1 a jelentős piaci erő vizsgálatára indult eljárások során a MEH a GVH szakmai álláspontjának megismerése érdekében részére megküldi a tervezett adatkéréseket, az adatfeldolgozáshoz és a piac-meghatározáshoz szükséges szempontrendszert, a piacelemzéshez, a jelentős piaci erő azonosításhoz és a kötelezettségek kiszabásához kapcsolódó piaci szereplőktől vagy szakértőktől kapott adatokat és dokumentumokat, amennyiben azokat a GVH kifejezetten kéri;

1.1.1.2 a GVH az 1.1.1.1. pont szerinti dokumentumok vonatkozásában álláspontját a két hatóság által közösen megállapított - lehetőség szerint minél rövidebb - határidőre írásban vagy szóbeli konzultáció útján megadja;

1.1.1.3 jelentős véleményeltérés esetén - megelőzendő az eljárás végkimenetelében esetlegesen felmerülő véleménykülönbségeket - a két hatóság további konzultációkat folytat, megkísérlik álláspontjaik közelítését;

1.1.2 a GVH részéről lefolytatott - az energiaszektort érintő - panaszos és bejelentéses, illetve versenyfelügyeleti eljárásokban, valamint ágazati vizsgálatokban.

1.2 Együttműködés eljárásokon kívül, így

1.2.1 a MEH részéről végzett piacfelügyeleti tevékenység során,

1.2.2 a felek egyéb, eljáráson kívüli tevékenysége során.

1.3 Együttműködés az energiapiaci versenyt érintő jogszabályok előkészítése során

1.4 Együttműködés a közösségi vagy más nemzetközi kapcsolattartás körébe tartozó ügyekben, így

1.4.1 a MEH részéről az Európai Bizottság felé fennálló jelentéstételi kötelezettség teljesítése során,

1.4.2 a GVH részéről az Európai Verseny Hálózat (ECN) tagjaként az Európai Bizottsággal és a tagállami versenyhatóságokkal folytatott együttműködésben, valamint

1.4.3 a Hatóságok és egyéb nemzetközi szervezetek (pl. OECD, CEER, ERCEG, ERRA) közötti együttműködésben.

1.5 Együttműködés a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok terén, így

1.5.1 a fogyasztók tájékoztatását érintő fontosabb ügyekről való kölcsönös tájékoztatás,

1.5.2 a fogyasztóvédelem területén felmerülő szabályozási kérdésekben lehetőség szerint közös álláspont kialakítása.

1.6 Egyéb együttműködés

A Felek kölcsönösen biztosítják az általuk szervezett szakmai rendezvényeken való részvételt, gondoskodnak az érdeklődésre számot tartó szakmai tájékoztató anyagok, betekinthető munkaanyagok megküldéséről, illetve lehetővé teszik könyvtáruk használatát.

II.
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS RENDJE

2. A Hatóságok közötti konzultáció

A Felek a jogszabályokban rögzített, valamint az együttműködés elmélyítésére kijelölt egyéb feladataik hatékony ellátása érdekében szóbeli konzultációkat folytatnak az alábbiak szerint. A konzultációt a Felek a jelen Megállapodás Függelékében (a továbbiakban: Függelék) megnevezett kapcsolattartók útján - vezetői szintű konzultáció esetében írásban a téma megjelölésével, míg szakértői szintű konzultáció esetén elsősorban közvetlen kapcsolatfelvétellel - kezdeményezik.

2.1 Vezetői szintű konzultációk

A MEH elnöke vagy az együttműködési megállapodás által érintett területekért felelős vezetője, és a GVH elnöke, illetve elnökhelyettesei a Hatóságok közötti együttműködés előmozdítása érdekében szükség szerint vezetői szintű konzultációt folytatnak.

2.2 Szakértői szintű konzultáció

2.2.1 A Hivatalok negyedévente szakértői szintű konzultációt tartanak, amelyen értékelik az elmúlt negyedév jelentősebb energiapiaci eseményeit, valamint kölcsönös tájékoztatást nyújtanak a következő negyedév várható energiapiaci fejleményeiről és meghatározzák az együttműködést igénylő vagy közös feladatokat. A konzultáció keretében illetve sürgősebb esetben soron kívül tájékoztatják egymást az energiapiacokat érintő általuk ismert jogalkotási kezdeményezésekről.

2.2.2 A Hatóságok szakértői különösen akkor egyeztetnek, ha

2.2.2.1 valamely konkrét ügy kapcsán a Felek párhuzamos eljárásának lehetősége merül fel;

2.2.2.2 az áttételre kerülő ügy ezt indokolja;

2.2.2.3 valamely vezetékes energia-piacot érintő jogszabály előkészítése ezt indokolja;

2.2.2.4 a GVH elnöke a vezetékes energiapiacok valamelyikét érintően a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VIII. fejezete szerinti ágazati vizsgálatot rendel el, ennek keretében a Felek megállapodhatnak a MEH közreműködésének módjáról;

2.2.2.5 a GVH a Tpvt. 85. §-a alapján valamely közigazgatási határozat módosítására vagy visszavonására kívánja felszólítani a MEH-t;

2.2.2.6 a Hatóságok a piaci verseny védelme, illetve a piaci szereplők és a fogyasztók (versenyjogi) tájékozottságának növelése érdekében az energiaszektort érintő közleményt vagy valamely tájékoztató kiadványt kívánnak kiadni;

2.2.2.7 nemzetközi együttműködés keretében az Európai Unió szervei vagy más szervezet által a vezetékes energia piaci versenyhez kapcsolódóan a Hatóságok számára megfogalmazott feladat, illetve egy esetleges eljárás ezt indokolja;

2.2.2.8 a Megállapodást az 5.2 pontban rögzített felülvizsgálata előtt valamely lényeges ponton módosítani szükséges.

3. Információcsere

3.1 A Felek annak érdekében, hogy a vezetékes energiapiacokkal kapcsolatos saját feladataikat hatékonyan elláthassák, eseti megkeresésre, illetve külön kérés nélkül rendszeres jelleggel tájékoztatják egymást jogalkalmazási tapasztalataikról és a rendelkezésükre álló piaci információkról.

3.2 A megkeresés és a tájékoztatás egyaránt jellemzően írásban - postai vagy elektronikus úton - történik.

3.3 Eseti jellegű, megkeresés alapján történő információcsere.

3.3.1 Amennyiben a GVH által lefolytatott panaszos/bejelentéses, illetve versenyfelügyeleti eljárás során az ügy elintézéséhez a MEH-nél tájékozódni szükséges, a GVH ezirányú megkeresését a MEH a Hatóságok külön megegyezése szerint, de panasz, illetve bejelentés esetében legkésőbb 15, versenyfelügyeleti eljárás esetében legfeljebb 30 napon belül teljesíti.

3.3.2 Amennyiben a MEH részéről az általa lefolytatott engedélyezési, jóváhagyási és egyéb hatósági eljárásokban a GVH versenypolitikai véleményének kikérése szükséges, a MEH ezirányú megkeresését a GVH a Hatóságok külön megegyezése szerint, de az irányításszerzés (részesedésszerzés) engedélyezésével kapcsolatos ügyekben legfeljebb 15 napon belül teljesíti. A MEH a hozzá benyújtott kérelmeket, jóváhagyandó szabályzatokat, üzletszabályzatokat, megfelelési szabályzatokat és egyéb hatósági állásfoglalást igénylő dokumentumokat mellékleteikkel és a versenypolitikai vélemény kialakításához szükséges egyéb iratokkal együtt, a kért vélemény jellegének, mélységének megjelölésével küldi meg a GVH-nak. Szükség esetén a MEH egy alkalommal kérheti a GVH által adott versenypolitikai vélemény kiegészítését, illetve részletesebb kifejtését.

3.3.3 A GVH adott ügyben kijelölt vizsgálója a 3.3.1 szerinti megkeresését a MEH Jogi Osztálya részére juttatja el. A MEH munkatársa a 3.3.2 szerinti megkeresését a GVH Elnökhelyettesi Titkársága részére juttatja el.

3.3.4 Ha valamely hatóság részére a megkeresés teljesítése a megegyezés szerinti vagy a fent meghatározott időtartamnál hosszabb időt vesz igénybe, erről legkésőbb a határidő lejárta előtt 2 nappal - a megkeresés teljesítésének várható időpontja mellett - tájékoztatja a megkeresést intéző hatóságot.

3.3.5 Megkeresésre a MEH vállalja statisztikai információs rendszere felhasználásával - a megkeresésben megadott határidővel - a rendelkezésére álló egyedi adatok szolgáltatását. A megkeresést a MEH Függelékben megjelölt kapcsolattartója részére kell eljuttatni.

3.4 Rendszeres jellegű, külön megkeresést nem igénylő információcsere

3.4.1 A GVH megküldi a MEH részére

3.4.1.1 a vezetékes energia piacokon lefolytatott versenyfelügyeleti eljárásokban hozott ügyzáró határozatok, illetve végzések betekinthető változatát;

3.4.1.2 a Tpvt. VIII. fejezete szerinti ágazati vizsgálatot elrendelő végzést, és az elkészített vizsgálati anyag betekinthető változatát;

3.4.1.3 a GVH a Tpvt. 36. § (2) bekezdés c) pontja szerinti beszámolóját.

3.4.2 A MEH megküldi a GVH részére

3.4.2.1 a MEH adott évi tevékenységéről szóló beszámolóját;

3.4.2.2 a MEH által lefolytatott eljárások során feltárt, verseny szempontból fontosnak ítélt iratok betekinthető változatát.

3.4.3 A 3.4.1 és 3.4.2 szerinti tájékoztatásokat a Felek a Függelékben megjelölt kapcsolattartóik útján küldik meg egymásnak.

3.4.4 A Hatóságok munkatársai közvetlenül vagy a kijelölt kapcsolattartók útján - a kizárólag belső használatra szánt munkaanyagok kivételével és a titokvédelmi szabályok tiszteletben tartásával - megküldik a birtokukban lévő jogszabály előkészítő anyagokat egymás számára.

3.4.5 A Hatóságok munkatársai közvetlenül vagy a kijelölt kapcsolattartók útján - a 4. pontban foglaltakra is figyelemmel -az érdeklődésükre számot tartó szakmai anyagokat juttathatnak el egymás számára.

4. Üzleti titkot tartalmazó információk átadása

4.1 A Felek az együttműködés során fokozottan ügyelnek arra, hogy eljárásaik az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokkal összhangban legyenek, illetve, hogy a védett adathoz (pl.: üzleti titokhoz) fűződő érdekeket garantáló jogszabályok irányadó rendelkezései ne sérüljenek.

4.2 Ennek érdekében a Hatóságok munkatársai a konzultációk és az információcsere során a rendelkezésükre álló iratok betekinthető - üzleti titkot nem tartalmazó - változatát adják át a másik fél számára. Amennyiben valamely hatóság számára feladatának hatékony ellátásához védett adatot (pl.: üzleti titkot) tartalmazó információk megismerése is szükséges, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 17. § (6) bekezdésével összhangban a védett adat átadására törvényi felhatalmazás, vagy az érintett előzetes írásbeli hozzájárulásának birtokában kerül sor.

4.3 Az együttműködés keretében átadásra kerülő védett adatot (pl.: üzleti titkot) tartalmazó információk személyesen, illetőleg elektronikus formában annak változatlan és biztonságos továbbítását garantáló platformon keresztül (ha a visszaigazolás az átvételről megoldható), vagy postai úton biztonságosan csomagolt adathordozón vagy papír alapon bocsáthatók a másik hatóság rendelkezésére.

4.4 Az átvevő hatóság biztosítja, hogy az átadott adatok legalább olyan védelemben részesüljenek, mint az átadó hatóságnál. Ennek biztosítása érdekében az átadó hatóság tájékoztatja az átvevő hatóságot az adat jellegéről.

III.
HATÁLY

5.1 Jelen Megállapodás nem érinti a Felek jogszabályokban foglalt jogait és kötelezettségeit, illetve a Megállapodás nem teremt jogokat vagy kötelezettségeket harmadik személyek számára.

5.2 Az Együttműködési Megállapodás az aláírás napján lép hatályba. A Felek a Megállapodást minden év október 31-ig felülvizsgálják, s amennyiben annak módosítása nem indokolt, a megállapodás hatálya további egy évvel meghosszabbodik. Amennyiben az Együttműködési Megállapodás módosítása válik szükségessé, erről a Felek közös nyilatkozatot bocsátanak ki, és a módosított Együttműködési Megállapodást a honlapjaikon 15 napon belül hozzáférhetővé teszik.

5.3 Jelen Együttműködési Megállapodás aláírásával egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Energia Hivatal és a Gazdasági Versenyhivatal között 2006. június 30-án kötött Együttműködési Megállapodás.

IV.
NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

6.1 A Felek az Együttműködési Megállapodás megkötésének tényéről sajtóközlemény útján tájékoztatják a közvéleményt.

6.2 A Megállapodás szövegét a Felek az aláírástól számított 15 napon belül, a Függelék kivételével, honlapjaikon ( www.eh.gov.hu és www.gvh.hu ) hozzáférhetővé teszik.

Kelt: Budapesten, 2009. november 12. napján

A Magyar Energia Hivatal részéről:

A Gazdasági Versenyhivatal részéről:

P.H.

Dr. Matos Zoltán
Elnök

P.H.

Dr. Nagy Zoltán
Elnök