"Versenyjog Magyarországon és az EU-ban" - 2009

a Gazdasági Versenyhivatal által meghirdetett pályázat eredményei

A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának (GVH VKK) szervezésében csak harmadszorra, de összességében idén tizedik alkalommal hirdette meg a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) "Versenyjog Magyarországon és az EU-ban" elnevezésű tanulmányi pályázatát. Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2009. június 18-án délután került sor a GVH Könyvtárában, a díjakat Nagy Márta elnökhelyettes asszony adta át.

A meghirdetett 15 témakörből a korábbiakhoz képest igen sok, kilenc témakörre érkeztek pályamunkák. Két pályázó választotta a kartellek által okozott károk számszerűsítésével kapcsolatos, a tanulmányi pályázat életében lassan már standardnak számító témát. Három dolgozat érkezett a túlzó árazás (excessive pricing), mint erőfölénnyel való visszaélés értelmezése és kezelése a magyar vagy nemzetközi versenyhatóságok gyakorlatában témára, míg a nagy hipermarketek piaci és jóléti hatásáról egy pályamunka készült. Szintén három pályázó adta be dolgozatát a GVH lezárt ügyeinek utólagos értékelésének körében - külön piacokat taglalva. Egy-egy pályázó választotta az elhallgatás útján történő megtévesztésnek a versenytörvény és az UCP (Unfair Commercial Practices) alapján történő elbírálása azonosságai és különbségei feltárását, valamint az üzletfelek megtévesztésének vizsgálatát a GVH gyakorlatában. Négy pályamunka érkezett az egyik legaktuálisabb, az UCP irányelv átültetésének tapasztalatairól az EU-tagországokban, illetve a magyar megoldástól való eltérések és következtetések témakörében, míg két pályázó választotta a kötelezettségvállalás (commitment) alkalmazásának összehasonlítását az EU-ban és Magyarországon. Végül ugyancsak négy pályamunka érkezett egy még kevéssé feltárt témakörrel, a klaszterek versenyjogi vonatkozásaival kapcsolatban. Összesen 21 pályázó fordított időt és energiát a pályamunka elkészítésére, amely a pályázat életében kiemelkedő eredménynek számít. A pályázók egy kivétellel mind jogászok, így a GVH nagy örömmel fogadta a tanulmányi pályázat iránt általában mérsékeltebb érdeklődést mutató közgazdász hallgatók közül a pályázó jelentkezését.

Bár a részvételi szabályok már tavaly is lehetővé tették, idén fordult elő először, hogy két pályázó közösen készített és nyújtott be dolgozatot. A pályázati felhívás alapján amennyiben olyan pályamunka ér el helyezést, amelyet ketten közösen készítettek, a helyezésnek megfelelő díj egyenlő arányban oszlik meg közöttük.

A pályázatokat az idén is két-két bíráló tekintette át, az általuk adott pontok összeadásával alakult ki a végső sorrend. A bírálók mind a tartalmi (téma ismertetése, önálló gondolatok, újszerűség, jogesetek és szakirodalom feldolgozása és a tartalmi szerkezet-felépítés), mind a formai (áttekinthetőség, szerkesztés, felhasznált forrásmunkák, jogesetek pontos hivatkozása) szempontokra figyelemmel voltak. Sajnos a bírálatok alapján a 21 pályázó közül egyet plagizálás miatt kénytelen volt a versenyből kizárni a GVH VKK.

A nyertes pályázók viszont magas összegű díjazásban részesültek. Az első helyezett 250.000 Ft-ot, a második helyezett 180.000 Ft-ot, míg a harmadik helyezett 120.000 Ft-ot nyert.

Az 1. helyezett Salgó László, a Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Karának V. évfolyamos hallgatójának A klaszterek sajátosságai, különös tekintettel a kartelljogi jellemzőikre című, a klaszterek versenyjogi vonatkozásaival kapcsolatban meghirdetett témakörben benyújtott pályamunkája.

László kiválóan dolgozta fel a releváns szakirodalmat, s pályamunkájának erőssége, hogy a témakörben benyújtott többi dolgozathoz képest egyedüliként, a Versenytanácsi döntéseket is felhasználva próbálja meg a klaszterek és kartellezés határvonalait végiggondolni és elemezni, valamint a két "jelenséget" elkülöníteni egymástól. S bár a szerző komoly tanúságot adott témabeli ismereteiről, a bírálók egy ponton nem értettek vele egyet: klaszterek és a kartellek közötti időbeli különbségtételt nem tartják megfelelőnek. A dolgozat jól szerkesztett, áttekinthető, a pályamunka összességében magas színvonalú.

A 2. helyezett Versics Réka, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának V. éves hallgatója, A kötelezettségvállalás (commitment) alkalmazásának összehasonlítása az EU-ban és Magyarországon című, ugyanezen elnevezéssel meghirdetett témakörre benyújtott pályamunkájával.

Réka dolgozata remekül dolgozza fel a kötelezettségvállalások európai és magyarországi gyakorlatát. A szakirodalom széleskörű, néhány nehezen elérhető forrás is szerepel benne. A dolgozat összességében színvonalas munka, ugyanakkor bizonyos kérdések továbbgondolásra érdemesek: például lehet-e olyan szempontokat azonosítani, amikor valószínűbb a kötelezettségvállalás alkalmazása, illetve melyek azok az esetek, amikor a kötelezettségvállalás alkalmazása kizárt.

A 3. helyezett Gömöri Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának IV. éves hallgatója, A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv átültetése a tagállamokban és hazánkban című, az UCP irányelv átültetésének tapasztalatairól az EU-tagországokban, illetve a magyar megoldástól való eltérések és következtetések témakörében benyújtott pályamunkájával.

Tamás dolgozata alapos munka, amely már a szakirodalom, a források számszerűségéből is kitűnik. Tartalmilag kiemelendő a tagállami átültetések kiterjedt felkutatása és bemutatása. A bírálók véleménye alapján ugyanakkor a választott téma a tanulmányi pályázat által engedett terjedelemben szinte feldolgozhatatlan teljes egészében, ezért úgy gondolják, hogy a dolgozat egyes résztémái jól továbbkutathatóak, továbbfejleszthetőek.

További sikeres pályamunkát nyújtott be Bernáth Ágnes, Bóta Fanni Bianka, Botta Ágnes és Paulusz Bogáta (közösen), Buránszki Judit, Dávid Kata, Élő Éva, Fekete Gábor, Muzsnay Ágnes, Nagy Barbara, Nagy Enikő, Ritók Judit, Rubi Zsófia, Ruszin Olga Zsófia, Simonyi Dorottya Gabriella, Szeőcs Kornél, Tóth Nikolett, valamint Varga Bertalan.

Gratulálunk a nyerteseknek!


Győztes pályázatok