"Versenyjog Magyarországon és az EU-ban" - 2010

a Gazdasági Versenyhivatal által meghirdetett pályázat eredményei

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) idén tizenegyedik alkalommal, a Versenykultúra Központ (GVH VKK) gondozásában negyedszer hirdette meg "Versenyjog Magyarországon és az EU-ban" c. tanulmányi pályázatát. Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2010. július 15-én délután került sor a GVH Könyvtárában, a díjakat Nagy Márta egykori elnökhelyettes asszony adta át.

Az idén meghirdetett nagyszámú, összesen 24 témakörből tízre érkeztek pályamunkák, amelyek a nagyszámú lehetőséghez igazodva szóródtak. Két pályázó választotta a verseny bevezetése a közlekedési közszolgáltatások nyújtásának piacán elnevezésű témát, a liberalizáció tapasztalatainak és buktatóinak, valamint egyes EU tagállamokban tapasztalt versenyjogi vonatkozásainak összegzését. Ugyancsak két dolgozat érkezett a harmadik energia csomag szétválasztási szabályainak versenyjogi relevanciája, illetve az egyes szétválasztási modellek (TSO, ISO, ITO) előnyei-hátrányai a piaci verseny és a szabályozás szemszögéből témakörében. Szintén két pályázó adta be dolgozatát az online (Internetes) kereskedelem és a versenyjog kapcsolatát vizsgálva. Az alábbi témákra pedig egy-egy pályamunka érkezett: a reklámozással kapcsolatos önszabályozás modelljei az egyes európai jogrendszerekben; a nélkülözhetetlen eszközök megítélésének bemutatása egy helyi közszolgáltatási piacon keresztül (például települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás - lerakó/ártalmatlanító telep; vagy temetkezési szolgáltatások - ravatalozó); versenypolitika gazdasági válság idején; a vertikális megállapodások versenyjogi megítélése az Európai Bizottság által tervezett reformok fényében; a potenciális verseny mérésének közgazdasági eszközei; és végül a Római Egyezmény1 és a versenyfelügyeleti eljárás kapcsolata (például a tisztességes eljárás követelménye, stb.) témakörében. Összesen tehát 13 pályamunka érkezett, amelyek révén 3 leendő közgazdász és 11 leendő jogász dolgozatát ismerhették meg a GVH bírálatot végző munkatársai. A GVH VKK nagy örömmel fogadta, hogy a tanulmányi pályázat iránt általában mérsékeltebb érdeklődést mutató közgazdász hallgatók közül idén hárman is részt vettek a tanulmányi versenyen (amely arány a tanulmányi pályázat életében kiemelkedőnek számít).

A részvételi szabályok alapján 2008 óta van arra lehetőség, hogy két pályázó közösen készítsen és nyújtson be dolgozatot, amelyre idén ismét sor került. A pályázati felhívás alapján amennyiben olyan pályamunka ér el helyezést, amelyet ketten közösen készítettek, a helyezésnek megfelelő díj egyenlő arányban oszlik meg dolgozat írói között.

A pályázatokat az idén is két-két bíráló tekintette át, az általuk adott pontok összeadásával alakult ki a végső sorrend. A bírálók mind a tartalmi (téma ismertetése, önálló gondolatok, újszerűség, jogesetek és szakirodalom feldolgozása és a tartalmi szerkezet-felépítés), mind a formai (áttekinthetőség, szerkesztés, felhasznált forrásmunkák, jogesetek pontos hivatkozása) szempontokra figyelemmel voltak.

A nyertes pályázók magas összegű díjazásban részesültek. Az első helyezett 250.000 Ft-ot, a második helyezett 200.000 Ft-ot, míg a harmadik helyezett 150.000 Ft-ot nyer.

Az 1. helyezett Uhrin Gábor , a Budapesti Corvinus Egyetem III. évfolyamos hallgatójának "A verseny intenzitásának mérhetősége" című, a potenciális verseny mérésének közgazdasági eszközei témakörében benyújtott pályamunkája.

Gábor munkája a verseny intenzitásának mérésére alkalmas mutatókat mutatja be és értékeli, a leggyakrabban használt koncentrációs mutatóktól (pl. HHI) indulva a Lerner-indexen át a relatív profiton alapuló mérőszámokig. A szerző célja bemutatni egy olyan mérőszám-csoportot, amelyről egyelőre nem nagyon van magyar nyelvű irodalom, annak ellenére, hogy az a koncentrációs mutatóknál és az ár-költség résen alapuló mutatóknál jobban képes megragadni a verseny intenzitásában bekövetkező változásokat. Gábor érthetően mutatja be az egyes mérőszám-típusokat, és megfelelő példákat is hoz, amelyek demonstrálják relatív teljesítményüket. A dolgozat struktúrája világos, és jól áttekinthető. A dolgozat egyetlen hátránya, hogy a szerző saját, önálló gondolatait nem vázolta fel.

A 2. helyezett Fehér Bianca , a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának V. éves hallgatója, "A versenyjog és az online kereskedelem kapcsolata" című, hasonló elnevezéssel meghirdetett témakörre benyújtott pályamunkájával.

Bianca témaválasztásával nagyon aktuális, egyben vitatott problémakört érint, annak feldolgozását ugyanakkor alapvetően jól megoldotta. A szerző megfelelően és alaposan mutatja be a vonatkozó szakirodalmat és egyéb forrásokat, valamint a releváns jogesetekre is hivatkozik. A dolgozat szerkezete és belső súlyozása megfelelő, irodalomjegyzéke pontos és részletes, bár elütések, apróbb hibák előfordulnak. Az 1. helyezetthez hasonlóan Bianca dolgozatában is aránylag kevés az önálló gondolat, ugyanakkor a pályamunka kiemelkedő értéke, hogy szerzője bátran nyúlt hozzá egy olyan témához, amely komoly kihívások elé állítja a versenyjog alkotóit és alkalmazóit egyaránt.

A 3. helyezett Stettner Miklós János , a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának V. éves hallgatója, "A nélkülözhetetlen eszközök megítélésének bemutatása egy helyi közszolgáltatási piacon keresztül (például települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatáson -lerakó/ártalmatlanító telep; vagy temetkezési szolgáltatások - ravatalozó)" című, ugyanezen elnevezéssel meghirdetett témakörben benyújtott dolgozatával.

Miklós a hulladékgazdálkodással kapcsolatos dolgozatában megfelelően dolgozta fel a releváns szakirodalmat, és a vonatkozó jogesetekre is támaszkodott munkája elkészítésekor. A dolgozat irodalomjegyzéke és a hivatkozások pontosak és részletesek. Néhány pontatlanságtól eltekintve a dolgozat jól szerkesztett, áttekinthető, alapos munka. A pályamunka kiemelendő pozitívumai között említették a bírálók Miklós önálló gondolatait és a dolgozat végén a problémakör megoldására tett javaslatát.

További sikeres pályamunkát nyújtott be Bera Krisztina, Dávid Csilla, Dömötörfy Borbála Tünde, Kovács Ilona Rita, Kókai Krisztián, Majoros Gábor Tibor, Mészáros Thomas Richard, Müller Zsófia, Nagyová Viktória, Szakács Bence, valamint Tóth Bence.

Gratulálunk a nyerteseknek!


  1. Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában 1950. november 4-én kelt egyezmény.

Győztes pályázatok