Jogi háttér > GVH eljárásrendje > Versenyfelügyeleti eljárás

Versenyfelügyeleti eljárás

Hivatalból induló versenyfelügyeleti eljárások

A GVH a hatáskörébe tartozó, a versenytörvényben és az uniós versenyszabályokban tilalmazott piaci magatartások, így az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolása, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés és a versenykorlátozó megállapodások, valamint az egyéb törvények alapján a hatáskörébe tartozó jogsértés (jelentős piaci erővel visszaélés, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat) elkövetésének gyanúja esetén hivatalból indít versenyfelügyeleti eljárást.

Az eljárásindításra okot adó magatartást a GVH maga is észlelheti, de panasz vagy bejelentés benyújtásával bárki felhívhatja arra a hivatal figyelmét. A panasz, illetve bejelentés benyújtása nem eredményezi automatikusan versenyfelügyeleti eljárás megindítását. A GVH abban az esetben indítja meg a vizsgálatot, ha az észlelt tevékenység, magatartás vagy állapot a versenytörvény (vagy a versenytörvény és a közösségi versenyjog) rendelkezéseit sértheti, az eljárás lefolytatása a GVH hatáskörébe tartozik és a közérdek védelme szükségessé teszi a hivatal fellépését. Kartellügyekben az eljárás hivatalból történő megindítását engedékenységi kérelem benyújtása előzheti meg.

A GVH a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, illetve a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt induló ügyekben három hónap alatt hoz döntést. Ez az időtartam – indokolt esetben – legfeljebb két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A versenyt korlátozó megállapodások és a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés vizsgálatára indult eljárásokat hat hónap alatt kell lezárni, ez a határidő - indokolt esetben - két alkalommal, esetenként hat hónappal hosszabbítható meg.

Az ügyek érdemében hozott határozatában az eljáró versenytanács:

  • megállapíthatja a jogsértés megtörténtét,
  • elrendelheti a törvénybe ütköző állapot megszüntetését,
  • megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását,
  • kötelezettség teljesítését írhatja elő annak a vállalkozásnak, amelynek jogsértő magatartását megállapította,
  • a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat vagy az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult ügyekben a megtévesztésre alkalmas tájékoztatással kapcsolatban elrendelheti helyreigazító nyilatkozat közzétételét,
  • bírság kiszabásáról is rendelkezhet, illetve

  • bizonyos feltételek fennállása esetén bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmazhat a kis- és középvállalkozásokkal szemben, vagy
  • megállapíthatja, hogy a magatartás nem ütközik törvénybe.

A kötelezettségvállalás intézménye révén komolyabb beavatkozás nélkül is elérhető a kívánt hatás: ha az eljárás során az eljárás alá vont vállalkozás maga vállalja, hogy összhangba hozza magatartását a jogszabályokkal, és a közérdek hatékony védelme ily módon biztosítható, akkor az eljáró versenytanács határozattal az eljárás egyidejű lezárásával a vállalás teljesítését kötelezővé teszi anélkül, hogy kimondaná a jogsértés megtörténtét; ez a megoldás a vállalkozásra nézve is előnyös.

A GVH a bírság kiszabása helyett sokkal hatékonyabbnak és fontosabbnak tartja, hogy a vállalkozások részéről kialakuljon a jogkövető magatartás. Ennek előmozdítása érdekében a versenyhivatal bírság kiszabása helyett csupán figyelmeztetést alkalmaz akkor, ha a jogsértés elkövetője olyan kis- és középvállalkozás, aki első esetben követett el versenyjogsértést és az nem ütközik az EUMSz. 101. és 102. cikkébe. Fontos azonban, hogy kőkemény kartellek megvalósítása esetén, valamint akkor, ha a jogsértést sérülékeny fogyasztókkal szemben követték el, nincs lehetőség a figyelmeztetés alkalmazására.

Kérelemre induló versenyfelügyeleti eljárások

A GVH kérelemre engedélyezési típusú versenyfelügyeleti eljárásokat is lefolytat, de a kérelem benyújtásának elmulasztása (vagyis az engedélykérési kötelezettség megsértése) esetén természetesen hivatalból is eljárhat.

A GVH-hoz kérelmet kell benyújtani:

  • a vállalkozások közötti, meghatározott küszöbértékeket elérő összefonódások engedélyezése érdekében, valamint

  • egyes küszöbértékeket elérő átmeneti irányítás- vagy vagyonszerzés egy éven túli meghosszabbítására.

Az összefonódás engedélyezését űrlap kitöltésével és benyújtásával kell kérelmezni, s egyúttal az eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat is le kell róni.

A fúziókontroll során a GVH az ügy bonyolultságától függően egyszerűsített vagy teljes körű eljárásban bírálja el az összefonódás engedélyezhetőségét. Egyszerűsített eljárásban dönt a GVH, ha a fúzió nyilvánvalóan nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacon, különösen gazdasági erőfölény létrehozása vagy megerősítése következményeként, vagyis az engedély megadása nyilvánvalóan nem tagadható meg. Az egyszerűsített eljárás lezárásának határideje 30 nap, amely egy alkalommal – indokolt esetben – 20 nappal meghosszabbítható. Amennyiben az eljáró versenytanács úgy ítéli meg, hogy az ügy bonyolultságára tekintettel az összefonódás piaci hatásainak mérlegelése alaposabb vizsgálatot igényel, az összefonódást teljes körű eljárásban bírálja el, ebben az esetben az eljárást befejező döntést négy hónapon belül kell meghozni, amely egy alkalommal – indokolt esetben – két hónappal meghosszabbítható. Egyéb kérelmes ügyekben az eljárási határidő 120 nap, amely egy alkalommal – indokolt esetben – 60 nappal meghosszabbítható, míg az engedélykérés elmulasztása miatt indított eljárást 180 napon belül kell lefolytatni.

Abban az esetben, ha a benyújtott összefonódás engedélyezése iránti kérelem tekintetében nincs szükség hiánypótlásra, és az eljáró versenytanács nem tartja szükségesnek az összefonódás piaci hatásainak teljes körű értékelését, valamint az egyszerűsített döntés meghozatalának törvényi feltételei fennállnak, a versenytanács ún. sommás eljárásban 8 napon belül bírálja el a kérelmet.

Határozatában az eljáró versenytanács engedélyezheti a kérelmezett ügyletet (az összeolvadást vagy a beolvadást, az irányításszerzést, illetve annak meghosszabbítását, vagy az áremelés végrehajtását), vagy az engedély megadását megtagadhatja, az ügylet végrehajtását megtilthatja. Az összefonódást engedélyező határozatban előzetes vagy utólagos feltétel, illetve kötelezettség teljesítését is előírhatja a kérelmező(k)nek, a versenyre gyakorolt hátrányos hatások mérséklése érdekében (például leválasztható a vállalkozás egy tevékenysége, vagy előírható számára valamilyen konkrét magatartás). Nem engedélyeztetett és egyébként sem engedélyezhető összefonódások esetében az eljáró versenytanács határozatában az összefonódás előtti állapot helyreállítását is elrendelheti, vagy más kötelezettséget írhat elő a hatékony verseny helyreállítása érdekében.

Az összefonódások ellenőrzéséről itt talál részletesebb tájékoztatást.

Vizsgálati jogosítványok

A versenyfelügyeleti eljárások során a GVH a tájékozódás érdekében számos vizsgálati jogosítvánnyal élhet: adatkérés, tanúmeghallgatás, szakértő igénybevétele, iratokba való betekintés, bírói engedély birtokában előzetes értesítés nélküli helyszíni kutatás tartása a vállalat székhelyén vagy akár a vállalat munkatársainak lakóhelyén és gépkocsijában, lefoglalás, zár alá vétel vagy a számítógép adattáráról tükörmásolat készítése.

Utóvizsgálat

A versenyfelügyeleti eljárás lezárását követően az eljáró versenytanács döntésében foglalt kötelezettségek betartását (pl. az előírt kötelezettség teljesítését) a hivatal utóvizsgálat keretében ellenőrzi.