A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA

mint felülvizsgálati bíróság

Kfv. E. 39. 032/2004/2. szám

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a Matáv Kábel Tv. Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indított perében a Fővárosi Bíróságon 2.K.32.088/2001. számon indított és a Fővárosi Ítélőtáblán 2003. évi november hó 19. napján kelt 2.Kf.27.213/2003/5. számú ítéletével befejezett perében az alperes által 15. sorszám alatt benyújtott felülvizsgálati kérelem előzetes megvizsgálása során az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

végzést

A Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelmet elutasítja.

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A Fővárosi Ítélőtábla ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatva az alperes határozatát hatályon kívül helyezte.

A jogerős ítélet ellen benyújtott felülvizsgálati kérelmében az alperes az ítélet hatályon kívül helyezése mellett az elsőfokú bíróság ítéletének hatályban tartását, másodlagosan annak hatályon kívül helyezése mellett a másodfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasítását kérte. Álláspontja az volt, hogy a jogerős ítélet ellentétes a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 22. §-ának rendelkezéseivel, amikor a felperes gazdasági erőfölényének hiányát a 14. § szerint meghatározható érintett piacon megállapította. A Pp. 270. § (2) bekezdésének b/ pontja ba/ alpontja alapján elvi jelentőségű jogkérdésként jelölte meg azt, hogy az ítélet az alperes és a Fővárosi Bíróság egységes joggyakorlatát megtörte.

A felülvizsgálati eljárás engedélyezésének feltételei nem állanak fenn.

A Pp. 270. §-ának (1) bekezdése értelmében a jogerős ítélet felülvizsgálatát a Legfelsőbb Bíróságtól a (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a fél kérheti. A (2) bekezdés szerint a felülvizsgálati kérelem akkor terjeszthető elő, ha a felülvizsgálni kért határozat az ügy érdemi elbírálására kihatóan jogszabálysértő, és

 • a)

  a határozat eltér a Legfelsőbb Bíróság jogegységi határozatától, vagy

 • b)

  felülvizsgálata a joggyakorlat egysége, továbbfejlesztése érdekében szükséges, mivel

  • 1.

   a határozattal kapcsolatban elvi jelentőségű jogkérdés merült fel, és a Legfelsőbb Bíróság Határozatainak hivatalos gyűjteményében közzétett módon - még nem hozott döntést, illetve

  • 2.

   a határozat olyan elvi jelentőségű jogkérdést dönt el, melyre vonatkozóan a Legfelsőbb Bíróság a Határozatainak hivatalos gyűjteményében korábban eltérő tartalmú elvi határozatot tett közzé.

A Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy a jogerős ítélet az ügy érdemi elbírálására is kiható eljárásjogi jogszabálysértést nem tartalmazott. A Pp. 270. § (2) bekezdés b/ pontja ba/ alpontjában foglalt feltételeket vizsgálva pedig megállapította, hogy a perben olyan elvi jelentőségű jogkérdés nem merült fel, amely miatt a jogerős ítélet felülvizsgálata, a joggyakorlat egysége és továbbfejlesztése érdekében szükséges. A felülvizsgálati kérelemben ugyanis pontosan meg kell jelölni azt az elvi jelentőségű jogkérdést, amelyről a Legfelsőbb Bíróság még nem hozott döntést, tehát nem elégséges arra általánosságban hivatkozni, hanem konkrét indokokkal kellett volna azt az adott esetben alátámasztani.

A Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére előírt együttes feltételek hiányoztak, ezért a felülvizsgálati kérelmet előzetesen megvizsgálva azt a Pp. 273. § (1) bekezdése alapján elutasította.

A végzés ellen a Pp. 273. § (5) bekezdése szerint további jogorvoslatnak nincs helye.

Budapest, 2004. évi március hó 31. napján