Szervezeti ábra

Elnök

A Gazdasági Versenyhivatal Elnöke

A GVH élén álló elnököt a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki hat évre, az elnök több alkalommal, újból is kinevezhető. A GVH elnökét - csakúgy, mint elnökhelyetteseit - az elődje megbízatásának lejártát megelőző három hónapon belül meg kell nevezni, valamint a kinevezéséhez szükséges folyamatot az előző kinevezés lejárta előtt egy hónappal be kell fejezni.

A versenytörvény rendelkezései alapján a GVH elnöke irányítja a hivatal tevékenységét és felelős a törvényekből a hivatalra háruló feladatok ellátásáért, amelynek ellenőrzését az Országgyűlés végzi a GVH elnökének a hivatal tevékenységéről és a törvény alkalmazása során szerzett tapasztalatairól szóló éves beszámolóján keresztül. Az elnök feladatai között szerepel, hogy képviselje a hivatalt az Országgyűlés, a Kormány és a gazdasági kabinet ülésein, valamint a nemzetközi szervezetek előtt is. A gazdasági versenyt érintő kérdésekben felkérésre tájékoztatást ad az Országgyűlésnek és a Kormánynak. Az elnök felelős a magyarországi versenykultúra fejlesztéséért.

A jogszabályoknak megfelelő működés érdekében irányítja a hivatal belső működését és gyakorolja a munkáltatói jogkört a hivatalban dolgozók tekintetében - a Versenytanács tagjainak kinevezése és felmentése kivételével.

A Hivatalban az elnök közvetlen irányítása alatt áll a főtitkár és a Főtitkárság, illetve közvetlen felügyelete alatt működik a Versenypolitikai Iroda, a vezető közgazdász, valamint a Költségvetési Iroda.

Versenytanács elnöke

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának elnöke

A GVH Versenytanácsának elnöke a hivatal egyik elnökhelyettese. (A másik elnökhelyettes, akit honlapunk általában -az elnökhelyettes--nek nevez, a szakmai szervezetek felügyeletével van megbízva.) Személyére a GVH elnöke tesz javaslatot a miniszterelnöknek, aki azt - egyetértése esetén - előterjeszti a köztársasági elnöknek. Az elnökhelyettest a köztársasági elnök nevezi ki, és egyben megbízza a Versenytanács elnöki teendőinek az ellátásával. A kinevezés hat évre szól, és a Versenytanács elnöke esetében újbóli kinevezésnek legfeljebb egy alkalommal lehet helye. Az elnökhelyettest - csakúgy, mint a hivatal elnökét - az elődje megbízatásának lejártát megelőző három hónapon belül meg kell nevezni, valamint a kinevezéséhez szükséges folyamatot az előző kinevezés lejárta előtt egy hónappal be kell fejezni.

A Versenytanács elnöke

 • szervezi a Versenytanács munkáját,

 • ellenőrzi az eljárási határidők megtartását,

 • elkészíti és jóváhagyásra előterjeszti az elnöknek a Versenytanács szervezeti és működési szabályzatát,

 • gondoskodik a Versenytanács döntéseinek nyilvánosságra hozataláról.

A Versenytanács elnöke az eljáró versenytanács tagjaként is eljárhat.

A Versenytanács elnöke gondoskodik a Versenytanács elvi állásfoglalásainak összeállításáról és aktualizálásáról, amelyeket a GVH a honlapon tesz közzé.

A Versenytanács elnöke a hivatal elnökével együttesen a GVH jogalkalmazási gyakorlatát ismertető közleményt adhat ki.

Elnökhelyettes

A Gazdasági Versenyhivatal Elnökhelyettese

A GVH elnökhelyettesének személyére a hivatal elnöke tesz javaslatot a miniszterelnöknek, aki azt - egyetértése esetén - előterjeszti a köztársasági elnöknek. Az elnökhelyettest a köztársasági elnök nevezi ki, a kinevezés hat évre szól. A GVH elnökhelyettesét - csakúgy, mint elnökét - az elődje megbízatásának lejártát megelőző három hónapon belül meg kell nevezni, valamint a kinevezéséhez szükséges folyamatot az előző kinevezés lejárta előtt egy hónappal be kell fejezni.

A szakmai szervezeti egységek felügyeletével megbízott elnökhelyettes:

 • a szervezeti egységek vezetői kivételével - átruházott hatáskörben - gyakorolja a felügyelete alá tartozó részlegek dolgozóival kapcsolatos munkáltatói jogokat;

 • felügyeli a szakmai szervezeti egységek munkáját, együttműködésük, egységes szemléletük biztosítását, illetve a hivatali szabályzatokban meghatározott feladataik ellátását;

 • dönt a kereskedelmi törvény alapján a jelentős piaci erővel rendelkező kereskedő vállalatok által benyújtott etikai kódexek jóváhagyásáról;

 • képviseli a hivatalt a Szakállamtitkári Értekezleten és az ÁPV Rt. Igazgatótanácsában;

 • szervezi az állami és önkormányzati szervekkel, valamint a társadalmi és szakmai szervezetekkel való kapcsolatokat.

(A GVH-nak két elnökhelyettese van, a másik elnökhelyettes egyben a Versenytanács elnöke. Az ő feladatáról a Versenytanács elnöke cím alatt tudhat meg többet.)

Főtitkár

A főtitkár az elnök közvetlen irányítása alatt áll, a Főtitkársághoz tartozó szervezeti egységek révén gondoskodik:

 • az elnöki döntések szakmai előkészítéséről és végrehajtásáról;

 • a központi titkársági, hivatalszervezési, humánpolitikai és kommunikációs feladatok ellátásáról;

 • az Országgyűléssel és bizottságaival, illetve más állami szervek, valamint a külföldi hatóságok és szervezetek vezetőivel való kapcsolattartásról;

 • az elnök hivatali programjainak szervezéséről;

 • az Országgyűlés részére szóló, a hivatal éves tevékenységét bemutató beszámoló összeállításáról;

 • a versenykultúra és a regionális versenyjogi intézményrendszer fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;

 • az informatikai szervezéssel és rendszerfejlesztéssel kapcsolatos hivatali feladatok ellátásáról.

Elnöki kabinet
Belső ellenőr

A hivatal belső ellenőre a függetlenített belső ellenőrzést végző külső szakértő, feladata a pénzügyi-gazdasági ellenőrzés, a jogszabályok, belső szabályzatok, utasítások betartásának ellenőrzése mellett, a hatékonyság és a feladatellátás ellenőrzése is.

Versenytanács

Versenyfelügyeleti ügyekben a GVH versenyfelügyeleti eljárásait érdemben lezáró - valamint azok végrehajtását elrendelő - határozatokat a hivatalon belül elkülönült döntéshozó fórumként működő Versenytanács hozza meg, majd - egy esetleges jogorvoslat esetén - jogi képviselő bevonásával képviseli azokat a bíróság előtt. A Versenytanács bírálja el egyúttal a vizsgálók által a versenyfelügyeleti eljárás során hozott ún. közbenső végzések elleni jogorvoslati kérelmeket is.

A Versenytanács tagjait a hivatal elnökének javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, illetve menti fel. A kinevezés hat évre szól, a kinevezett versenytanácstag a hat év lejártát követően egy alkalommal újból kinevezhető.

A Versenytanács munkáját a Versenytanács elnöke szervezi és irányítja. A Versenytanács az egyes ügyeket a Versenytanács elnöke által kijelölt három vagy öt tagú eljáró versenytanácsban bírálja el. A versenytörvény a versenyfelügyeleti eljárás lefolytatásához teljes önállóságot biztosít a Versenytanács tagjainak: döntésük meghozatalakor csak a törvénynek vannak alárendelve, részükre utasítás nem adható. A Versenytanács tagjai - versenyfelügyeleti feladataik mellett - közreműködnek a GVH versenypártolási és versenykultúra fejlesztése érdekében végzett tevékenységében is.

Döntéshozatalt Támogató Iroda
Bírósági Képviseleti Iroda

A Bírósági Képviseleti Iroda gondoskodik a GVH jogi képviseletéről a versenytanácsi döntések bírósági felülvizsgálatára indult perekben. Az iroda a Versenytanács elnökének felügyelete alatt működik.

Fúziós iroda
Költségvetési Iroda

A Költségvetési Iroda a hivatal gazdasági szervezete, amely a jogszabályi keretek között biztosítja a hivatal pénzügyi és adminisztratív működési feltételeit.

Humánerőforrás és Koordinációs Iroda
Közszolgálati és Kommunikációs Iroda
Informatikai és Iratirányítási Iroda
Felderítő Iroda
Nemzetközi Iroda

A Nemzetközi Iroda felelős a külföldi kapcsolatok kialakításának kezdeményezéséért és ápolásáért; végzi, illetve koordinálja az ezekből fakadó belföldi ügyintézést, ennek keretében:

 • koordinálja az Európai Uniós tagságból és más nemzetközi szerződések alapján a hivatalra háruló feladatok ellátását, különösen a közösségi jog alkalmazásával összefüggő feladatok kapcsán felmerülő teendőket;

 • szervezi a nemzetközi kapcsolattartást, a hivatal képviseletében részt vesz a különböző nemzetközi fórumokon;

 • szervezi a Hivatal más versenyhatóságok számára nyújtott technikai segítségnyújtási programjait és intézi megvalósításukat;

 • közreműködik a GVH versenypártolási és a versenykultúra fejlesztése érdekében végzett tevékenységében.

Elnökhelyettesi Iroda

Az Elnökhelyettesi Iroda az elnökhelyettes közvetlen irányítása alatt áll. Feladata, hogy:

 • támogassa az elnökhelyettes és a szakmai szervezeti egységek munkáját, és ellássa a szükséges koordinációt a szakmai szervezeti egységek között;

 • nyilvántartsa a hivatalhoz érkezett panaszokat és bejelentéseket, valamint a GVH hatáskörébe tartozó kérelemre, valamint hivatalból indult versenyfelügyeleti és más eljárásokat;

 • ellássa a hivatal versenypártolási - így a GVH feladatkörét érintő intézkedések és jogszabály-koncepciók, illetve tervezetek véleményezésével és egyeztetésével kapcsolatos - feladatok belső koordinálását és a hivatali álláspont megfogalmazását, illetve képviseletét.

 

Jogi Támogató Iroda

A Hivatal jogi szakértő részlege, amely a vizsgálók munkájának jogi támogatását, a belső eljárásrend kialakítását és jogszerű működésének biztosítását, valamint a jogalkalmazási tevékenységet segítő szakmai anyagok kidolgozását végzi. Ennek keretében:

 • jogi véleményt ad a vizsgálók számára az anyagi jogi és eljárásjogi szabályok értelmezése és alkalmazása tárgyában;

 • közreműködik a bejelentésekkel, valamint a versenyfelügyeleti ügyekkel kapcsolatos jogi képviselet ellátásában;

 • elemzi a bíróság döntéseit, feldolgozza az ebből eredő tapasztalatokat;

 • koordinálja a hivatalban az amicus curiae intézménye kapcsán felmerülő feladatokat.

Verseny- közgazdasági és Piackutatási Iroda

A GVH elméleti és módszertani részlege, amely a versenypolitikai kutatás és fejlesztés kérdéseivel foglalkozik, így:

 • elméleti és módszertani segítséget nyújt a GVH versenyfelügyeleti eljárásaihoz és versenypártolásához;

 • elméleti ismeretek megjelenítésével, esetleg módszertani támogatás nyújtásával segíti a GVH által képviselt általános versenypolitika, valamint az azt kifejező dokumentumok elkészítését;

 • elméleti ismeretek megjelenítésével és módszertani támogatás nyújtásával segíti a GVH prioritásainak és cselekvési tervének, vagy valamely kérdéskörrel kapcsolatos stratégiájának kialakítását;

 • az irodán belül önálló elemző csoport működik, amely elvégzi a hivatal számára szükséges mélyebb ökonometriai, statitisztikai elemzéseket

 • az iroda vezetője egyben ellátja a vezető közgazdász feladatait is

 

A közgazdasági elemzés, valamint az empirikus elemzések szerepének a versenyhatóságok munkáján belül történő előtérbe kerülésével párhuzamosan egyre több versenyhatóság alkalmaz úgynevezett vezető közgazdászokat, illetve hoz létre elkülönült közgazdasági elemző részlegeket. 2006-ban a GVH vezetése úgy határozott, hogy a közgazdasági elemzések minőségének javítására és az elemző munka szerepének növelésére is intézményesített megoldást keres. A vezető közgazdász feladata alapos közgazdasági - elméleti, illetve lehetőség szerint empirikus - elemzések készítése egyes versenyfelügyeleti eljárásokban, de közreműködik néhány kifejezetten magas szintű közgazdasági szakértelmet igénylő kérdés kezelésében (így akár egyes kiemelt versenypártolási kérdések megoldásában) is.

Antitröszt Iroda
Fogyasztóvédelmi Iroda

Az elnökhelyettes szakmai felügyelete alá tartozó Fogyasztóvédelmi Iroda végzi a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása ügytípusba sorolható panaszok, bejelentések intézését, illetve vizsgálatok lefolytatását, ennek körében:

 • folyamatosan figyelemmel kísérik a verseny és a piacok működését;

 • a hivatalhoz érkezett panaszok, illetve bejelentések alapján döntést hoznak arról, hogy induljon-e hivatalból versenyfelügyeleti eljárás a versenytörvény alapján, illetve jogsértés gyanúja esetén saját kezdeményezésre versenyfelügyeleti eljárást indítanak;

 • lefolytatják az említett ügytípusba tartozó versenyfelügyeleti eljárásokat és vizsgálati jelentésükkel előkészítik a Versenytanács döntését;

 • utóvizsgálat keretében ellenőrzik a versenytanácsi döntések végrehajtását.

Ezen túlmenően a Fogyasztóvédelmi Iroda is részt vesz a hivatalhoz egyeztetésre érkezett jogszabály-tervezetek, koncepciók véleményezésében és a GVH egyéb versenypártolási tevékenységében; valamint a GVH versenykultúra fejlesztése és terjesztése érdekében végzett tevékenységében is.

Kartell Iroda
Ügyfélkapcsolati Iroda