Tájékoztatás ajánlatkérőknek

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdés n) pontja alapján a közbeszerzési eljárásból ki kell zárni azokat a vállalkozásokat, akik három évnél nem régebben, a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSz. 101. cikkébe ütköző versenykorlátozó magatartást tanúsítottak, és ezért velük szemben a jogsértést a GVH vagy bármely másik tagállami versenyhatóság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapította és bírságot szabott ki. Kizárólag a véglegessé vált és végrehajtható határozatban megbírságolt vállalkozások zárhatóak ki a közbeszerzési eljárásból, vagyis az engedékenységi politikában résztvevő vállalkozások és azok a cégek, amelyekkel szemben a versenyhatóság nem szabott ki bírságot, nem érintettek a kizárásban.

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásáról, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § l) pontjában foglaltak szerint az ajánlatkérők a Tpvt. 11. §-a és az EUMSz. 101. cikke szerinti jogsértést megállapító határozatokat a GVH honlapján található, versenyfelügyeleti eljárásokat érdemben lezáró döntéseket tartalmazó adatbázisból ellenőrizhetik.

A GVH versenyfelügyeleti eljárásait érdemben lezáró döntéseket tartalmazó adatbázisból az ajánlatkérők az egyes ajánlattevő vállalkozások tekintetében teljes körűen tájékozódhatnak a kizáró ok alapjául szolgáló jogsértés megtörténtéről, az esetlegesen kiszabott versenyfelügyeleti bírságról illetve annak elmaradásáról, valamint a GVH határozata véglegessé válásáról és végrehajthatóságának időpontjáról. Amennyiben a GVH határozatával szemben közigazgatási pert kezdeményezték, úgy a határozat véglegessé válása és végrehajthatósága tekintetében az ajánlatkérők az ügyszámra történő keresés alapján itt tájékozódhatnak. 

Felhívjuk azonban az Ajánlatkérők figyelmét, hogy a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázással kapcsolatos szabályok értelmében a vállalkozásoknak lehetőségük van a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontjában foglalt kizáró ok tekintetében is igazolni megbízhatóságukat, mely öntisztázásra irányuló kérelem eredményessége esetén a továbbiakban velük szemben a kizárási ok nem alkalmazandó. A megbízhatóság igazolására, így az öntisztázásra vonatkozó kérelmeket a Közbeszerzési Hatóság bírálja el, egyúttal honlapján nyilvántartást vezet azon vállalkozásokról, melyek sikerrel igazolták megbízhatóságukat. Javasoljuk, hogy az Ajánlatkérők a Gazdasági Versenyhivatal által közzétett adatbázison túl egyidejűleg tájékozódjanak a Közbeszerzési Hatóság által vezetett nyilvántartásban is a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pont szerinti kizáró ok alkalmazását megelőzően.

Jogi háttér
A Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének 2/2016. számú közleménye a Tpvt. 78/A. §-a szerinti engedékenységre vonatkozó szabályok alkalmazásáról
A Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének 14/2017. közleménye a Tpvt. 78/A. §-a szerinti engedékenységre vonatkozó szabályok alkalmazásáról