Tájékoztatás ajánlatkérőknek

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdés n) pontja alapján a közbeszerzési eljárásból ki kell zárni azokat a vállalkozásokat, akik vonatkozásában három évnél nem régebben - a GVH vagy bármely másik tagállami versenyhatóság által - meghozott, véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozat állapította meg, hogy a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSz. 101. cikkébe ütköző versenykorlátozó magatartást tanúsítottak, és ezért velük szemben e hatóságok bírságot szabtak ki. Kizárólag a véglegessé vált és végrehajtható határozatban megbírságolt vállalkozások zárhatóak ki a közbeszerzési eljárásból, vagyis az engedékenységi politikában résztvevő vállalkozások és azok a cégek, amelyekkel szemben a versenyhatóság nem szabott ki bírságot, nem érintettek a kizárásban.

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásáról, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § l) pontjában foglaltak alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja tekintetében a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) döntései, illetve az ezt felülvizsgáló bírósági döntések tekintetében a jogsértés megtörténtét az ajánlatkérő a GVH által az EKR-ben közzétett információk alapján tudja ellenőrizni; az ajánlatkérő ezen felül nem kérhet külön igazolást, az EKR-ben nem szereplő esetleges jogsértés hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.

Felhívjuk az Ajánlatkérők figyelmét, hogy a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázással kapcsolatos szabályok értelmében a vállalkozásoknak lehetőségük van a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontjában foglalt kizáró ok tekintetében is igazolni megbízhatóságukat, mely öntisztázásra irányuló kérelem eredményessége esetén a továbbiakban velük szemben a kizárási ok nem alkalmazandó. A megbízhatóság igazolására, így az öntisztázásra vonatkozó kérelmeket a Közbeszerzési Hatóság bírálja el, egyúttal honlapján nyilvántartást vezet azon vállalkozásokról, melyek sikerrel igazolták megbízhatóságukat. A megbízhatósági megállapítás nyilvántartása az EKR rendszerben szintén elérhető.

 

A közbeszerzési verseny tisztaságát érintő korrupciós kockázatokkal és kartellmegállapodásokkal kapcsolatos szakmai iránymutatás

Közbeszerzési kartellek rövid összefoglalója (2013-2023)

 

Jogi háttér

1/2021. közleménnyel módosított 14/2017. közlemény a Tpvt. 78/A. §-a szerinti engedékenységre vonatkozó szabályok alkalmazásáról (egységes szerkezetben a módosító közleménnyel)

A Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének 2/2016. számú közleménye a Tpvt. 78/A. §-a szerinti engedékenységre vonatkozó szabályok alkalmazásáról

A Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének 14/2017. közleménye a Tpvt. 78/A. §-a szerinti engedékenységre vonatkozó szabályok alkalmazásáról