Az európai uniós tagállamok fogyasztóvédelmi hatóságai közötti tényleges és hatékony kapcsolatot segíti a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet (a továbbiakban: rendelet) 10. cikke értelmében működtetett elektronikus adatbázis és a hozzákapcsolódó internet alapú informatikai rendszer, a CPCS (Consumer Protection Cooperation System, azaz Fogyasztóvédelmi Együttműködési Rendszer).

A CPCS keretein belül a hatóságok különböző, a fenti rendelet által meghatározott eljárási cselekményekre (információcserére, végrehajtás iránti megkeresésre, piacfelügyeleti és a végrehajtási cselekmények összehangolására) jogosultak, amennyiben Közösségen belüli jogsértést tapasztalnak.

Közösségen belüli jogsértés minden olyan cselekmény vagy mulasztás, amely ellentétben áll a fogyasztók érdekei védelmét szolgáló, a fogyasztók érdekeit védő, az együttműködési rendelet mellékletében meghatározott irányelvekkel és rendeletekkel, és amely sérti vagy sértheti valamely, a cselekmény vagy a mulasztás elkövetésének helye, a felelős eladó vagy szolgáltató letelepedésének helye, illetve a cselekmény vagy mulasztás elkövetésére vonatkozó bizonyíték vagy vagyoni érték helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban vagy tagállamokban lakóhellyel rendelkező fogyasztók kollektív érdekeit.

Minden tagállamnak ki kellett jelölnie a rendelet alkalmazásáért felelős hatáskörrel rendelkező hatóságokat és az összekötő hivatalt, tekintettel arra, hogy a rendszer ezen szervek egymás közötti kommunikációból áll.

A 2006-ban kialakított magyar rendszer alapja a fenti rendelet végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről szóló 2083/2006. (IV. 18.) Korm. határozat, amely összekötő hivatalként a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot, a Gazdasági Versenyhivatalt pedig az egyik hatáskörrel rendelkező hatóságként jelöli meg.

A Gazdasági Versenyhivatal a megtévesztő és összehasonlító reklámozásra, valamint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra irányuló szabályozás tekintetében rendelkezik hatáskörrel.

A rendelet alkalmazása során a Gazdasági Versenyhivatal által követendő eljárás legfontosabb szabályait a versenytörvény (Tpvt.) XVII. fejezete rendezi, melynek értelmében

a) ha a 2006/2004/EK rendelet 6. cikke alapján a Gazdasági Versenyhivatalt információ beszerzése iránt keresik meg, e célból versenyfelügyeleti eljárást kell indítani, ilyen esetben az eljárás a vizsgálónak a beszerzett információk átadásáról szóló végzésével zárul;

b) ha a vizsgáló vagy az eljáró versenytanács a 2006/2004/EK rendelet 8. cikke szerinti végrehajtás iránti megkereséssel él, erre hivatkozással a panasz, bejelentés alapján a vizsgálat elrendelését mellőzheti, illetve a versenyfelügyeleti eljárást végzéssel megszüntetheti.

Az együttműködésről szóló rendelet, illetve a CPCS alkalmazásával a Gazdasági Versenyhivatal több esetben lépett fel fogyasztókat érintő közösségi jogsértés további folytatásának megakadályozása érdekében.

A Gazdasági Versenyhivatal a Vj/64/2013. számú versenyfelügyeleti eljárásban az eljárás alá vont magyar vállalkozás külföldi fogyasztókat is címző, valamennyi idegen nyelven megvalósult tájékoztatása vonatkozásában állapította meg a jogsértő kereskedelmi kommunikáció megvalósulását, így egyidejűleg, egységesen került sor valamennyi kereskedelmi kommunikáció vizsgálatára.

Egyes, külföldi székhelyű vállalkozásokkal szembeni fellépés esetén hathatósabbnak és eredményesebbnek bizonyult a CPCS-en megkeresni a külföldi társhatóságokat, akik eljárást folytatnak le a közösségen belüli jogsértést valószínűsíthetően megvalósított cégekkel szemben.

Továbbá számos alkalommal került sor a CPCS-en keresztül olyan adatok beszerzésére, mely a folyamatban lévő eljárás sikerességét mozdította elő vállalkozásokra vonatkozó adatok beszerzése útján vagy nemzetközi joggyakorlatról tájékozódás révén.

A rendeletről, illetve az az alapján működő rendszerről bővebb magyar nyelvű tájékoztatás az alábbi elérhetőségen olvasható: ITT